14/12/2022

Pei­lin­gen wis­kun­de en Neder­lands zijn hoopgevend

Meer dan acht op de tien leer­lin­gen halen de nieu­we eind­ter­men Neder­lands in de eer­ste graad van het secun­dair onder­wijs. Dat blijkt uit een pei­ling van het Steun­punt Toets­ont­wik­ke­ling en Pei­lin­gen (STEP). Voor wis­kun­de is er een groot ver­schil tus­sen de A- en B-stroom. Onze peda­go­gi­sche bege­lei­dings­dienst blijft scho­len ver­der onder­steu­nen bij de nieu­we en aan­ge­pas­te eind­ter­men die er nog aankomen.

De nieu­we eind­ter­men voor de eer­ste graad van het secun­dair onder­wijs zijn nog maar drie jaar oud. De pei­ling van het STEP is dus de eer­ste gro­te test voor de moder­ni­se­ring van het secun­dair onder­wijs en belang­rijk mate­ri­aal voor de ont­wik­ke­ling van de Vlaam­se toetsen.

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur van OVSG: Onze bege­lei­dings­dienst heeft de afge­lo­pen jaren scho­len inten­sief bij­ge­staan bij de over­stap naar deze nieu­we eind­ter­men. De nieu­we eind­ter­men zijn ook heel popu­lair in ons aan­bod pro­fes­si­o­na­li­se­ring. Dat levert voor Neder­lands alvast posi­tie­ve resul­ta­ten op. Moge­lijk pluk­ken we hier ook de vruch­ten van de vele jaren inzet op taal en lezen in het basis­on­der­wijs, waar­van de eer­ste gene­ra­tie nu in het secun­dair onder­wijs zit.”

Ver­schil A- en B-stroom

Voor wis­kun­de valt voor­al het ver­schil tus­sen de A- en B-stroom op. Ter­wijl meer dan acht op de tien leer­lin­gen uit de A-stroom wel de eind­ter­men basis­ge­let­terd­heid haalt, is dat in de B-stroom slechts meer dan vijf op tien.

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur van OVSG: Ondanks de gele­ver­de inspan­nin­gen van lera­ren en bege­lei­ders blij­ven de resul­ta­ten in de B-stroom zorg­wek­kend. Dit ligt in de lijn van eer­de­re pei­lin­gen. We moe­ten een aan­pak op maat uit­wer­ken voor deze leer­lin­gen. Onze samen­le­ving heeft nood aan alle jon­ge­ren, we mogen hen niet in de steek laten.”

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina