28/06/2021

OVSG-toets kent hoog­ste aan­tal deel­ne­mers ooit

Edi­tie 2021 van de OVSG-toets ken­de met 25310 leer­lin­gen het hoog­ste aan­tal deel­ne­mers ooit. Dit bete­kent dat 934 scho­len een por­tret van hun wer­king kun­nen maken. Na de ver­stoor­de coro­na-edi­tie in 2020 is dit een opste­ker en een mooie door­start­kans voor de kwa­li­teits­wer­king in de basis­scho­len. De resul­ta­ten lig­gen in de lijn van de voor­bije jaren.

De belang­rijk­ste doel­stel­ling van de OVSG-toets is de scho­len een kwa­li­teits­blik geven op hun bre­de wer­king. Om dit in onze­ke­re omstan­dig­he­den te rea­li­se­ren, werd de deel­na­me­pe­ri­o­de uit­ge­breid van één week naar drie weken. Enke­le scho­len maak­ten hier dank­baar gebruik van om tege­moet te komen aan een klas of leraar in quarantaine. 

40% neemt digi­taal deel 

Voor het eerst kon­den alle scho­len een aan­tal toet­sen onli­ne laten oplos­sen. Onge­veer 40% van de scho­len gebruik­te die moge­lijk­heid. Dit cij­fer weer­spie­gelt hoe basis­scho­len omgaan met ICT-moge­lijk­he­den. De ver­kla­ring ligt in een com­bi­na­tie van fac­to­ren, zo leren we uit de feed­back van scho­len en leer­krach­ten: beperk­te ICT-infra­struc­tuur, drem­pel­vrees van lera­ren om digi­taal te toet­sen, ver­trou­wen in het digi­ta­le sys­teem, … Toch blijkt uit een eer­ste gebrui­kers­be­vra­ging een gro­te tevre­den­heid van de digi­ta­le deel­ne­mers. Scho­len die eer­der de piloot­ver­sie van de digi­ta­le toets uit­pro­beer­den, blij­ven deelnemen. 

Wat valt op? 

Omdat de OVSG-toets elk jaar nieu­we vra­gen aan­biedt, is het niet evi­dent om ver­ge­lij­kin­gen over de jaren heen te maken. Op basis van de eer­ste ana­ly­ses stel­len we vast dat de cij­fers glo­baal gelijk­lo­pen met die van de voor­bije jaren. Drie din­gen val­len op.

Wis­kun­de - meten is het jaar­lijk­se zor­gen­kind­je. Deze toets blijft sys­te­ma­tisch laag sco­ren. Meten van leng­te, gewicht, inhoud, opper­vlak­te, omtrek, volu­me, tijd, tem­pe­ra­tuur, snel­heid en omgaan met geld gaat onze zes­de­klas­sers niet goed af.

Frans - lezen is een her­ha­lings­toets van 2019. Het gemid­del­de daalt van 63,5% naar 59,9%. Deze daling blijkt sig­ni­fi­cant. We onder­zoe­ken ver­der hoe dat komt en hoe we een ver­be­te­ring kun­nen realiseren.

Op het domein maat­schap­pij, dat in de pei­lin­gen van de Vlaam­se over­heid slecht scoor­de, doen onze leer­lin­gen het opval­lend goed. Ook hoe dat komt, zoe­ken we uit bij ver­de­re analyse. 

Wis­kun­de

Getallenkennis Hoofdrekenen Cijferen Meten Meetkunde
61.5% 69.4% 63.0% 51.3% 61.8%

Neder­lands

Luisteren Lezen Schrijven Taalbeschouwing
83.8% 71.7% 70.6% 71.9%

Mens en maat­schap­pij, weten­schap­pen en techniek

Tijd Maatschappij Techniek Natuur Ruimte
67.1% 81.2% 73.4% 73.7% 60.4%

Frans

Luisteren Spreken Mondelinge interactie Lezen
85.8% 77.8% 79.5% 59.9%

Samen met peda­go­gi­sche bege­lei­ding wer­ken aan kwaliteit 

Patriek Del­bae­re, alge­meen direc­teur OVSG: Meten is weten, maar ver­an­dert op zich nog niets aan de kwa­li­teit van onder­wijs. Scho­len en peda­go­gi­sche bege­lei­ding zijn ster­ke part­ners om de kwa­li­teits­wer­king waar te maken. Daar wer­ken onze peda­go­gisch bege­lei­ders samen met de scho­len en hun teams elke dag kei­hard aan.”

OVSG biedt een onli­ne omge­ving aan waar­in alle scho­len de eigen resul­ta­ten kun­nen ver­ge­lij­ken met rele­van­te gemid­del­des; ze kun­nen ook zien op wel­ke vlak­ken hun resul­taat sig­ni­fi­cant afwijkt. Sinds dit school­jaar kun­nen scho­len die digi­taal deel­ne­men een school­feed­back­rap­port bestel­len met diep­gaan­de ana­ly­ses en onder­steu­nen­de bege­lei­ding om met het rap­port aan de slag te gaan. Al 68 scho­len teken­den hier­op in.

OVSG biedt de scho­len ver­de­re inhou­de­lij­ke onder­steu­ning. Voor vra­gen over hun con­cre­te ana­ly­ses kun­nen teams bij hun anker van de peda­go­gi­sche bege­lei­dings­dienst terecht. Daar­naast orga­ni­se­ren we tal van ini­ti­a­tie­ven: ont­moe­tings­mo­men­ten met direc­ties en lera­ren van het zes­de leer­jaar over data­ge­let­terd­heid, een webi­nar over effec­tie­ve digi­ta­le didac­tiek met Tim Sur­ma, een lang­du­rig the­ma­tra­ject rond data­ge­let­terd­heid, een publi­ca­tie en vor­ming De bes­te lezers zit­ten in mijn klas’ (in samen­wer­king met uit­ge­ve­rij Poli­teia). Spe­ci­fiek voor meten bie­den we kwa­li­teits­kaar­ten aan die scho­len advies geven over goe­de didac­tiek voor wiskunde-meten. 

Meer infor­ma­tie

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina