14/07/2022

Onder­wijs­ver­strek­kers nemen maat­re­ge­len tegen lerarentekort

De Vlaam­se onder­wijs­ver­strek­kers (Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren, GO! onder­wijs van de Vlaam­se Gemeen­schap, Onder­wijs­ver­e­ni­ging van Ste­den en Gemeen­ten, Pro­vin­ci­aal Onder­wijs Vlaan­de­ren, Over­leg Klei­ne Onder­wijs­ver­strek­kers) ver­wach­ten maat­re­ge­len op kor­te en mid­del­lan­ge ter­mijn om het lera­ren­te­kort op te los­sen. Ook nemen we zelf ini­ti­a­tie­ven die de pro­ble­ma­tiek kun­nen verhelpen.

Die bood­schap bren­gen we van­daag in een hoor­zit­ting in het Vlaams Par­le­ment. Een lijst met alle voor­stel­len vind je hier.

Kor­te ter­mijn: drin­gen­der en ambitieuzer

Als reac­tie op het nij­pen­de lera­ren­te­kort nam de Vlaam­se Rege­ring maat­re­ge­len voor de kor­te ter­mijn. Die zijn ech­ter niet urgent genoeg en te wei­nig effec­tief. Er moet meer inge­zet wor­den op rekru­te­ring van zij-instro­mers en onder­steu­ning van begin­nen­de leraren.

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur van de Onder­wijs­ver­e­ni­ging van Ste­den en Gemeen­ten: Veel veer­ti­gers over­we­gen een over­stap naar het onder­wijs, maar wor­den afge­schrikt door het gro­te loon­ver­lies. Erken hun anci­ën­ni­teit tot twin­tig jaar voor alle vak­ken, en maak de com­bi­na­tie met de lera­ren­op­lei­ding haal­baar. Om star­ten­de lera­ren vol­doen­de te onder­steu­nen, geef je hen best een vol­tijd­se job met een les­op­dracht van 80%. Zo is er vol­doen­de ruim­te voor les­voor­be­rei­din­gen, bege­lei­ding en ver­mij­den we dat gemo­ti­veer­de lera­ren uit­val­len door een hoge werkdruk.”

Het onder­wijs­veld neemt de hand­schoen op

Ook de onder­wijs­ver­strek­kers wil­len hun steen­tje bij­dra­gen. Als ver­e­ni­gin­gen van school­be­stu­ren wil­len we scho­len bij­staan om het werk van hun hui­di­ge lera­ren­korps werk­baar­der te maken, onder ande­re door plan­last tegen te gaan waar mogelijk.

We vin­den het belang­rijk om ook voor­stel­len te doen die we zelf kun­nen doen”, zegt Lie­ven Boe­ve, direc­teur-gene­raal van Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren. Met een goe­de digi­ta­le hygi­ë­ne hoe­ven lera­ren niet lan­ger voort­du­rend bereik­baar te zijn, we wil­len expli­cie­ter wij­zen op moge­lijk­he­den om plan­last terug te drin­gen en vol­op gebruik maken van alle moge­lijk­he­den die er zijn om per­so­neel zo effi­ci­ënt moge­lijk over de scho­len heen in te zet­ten, zoals bij les­bij­wo­nin­gen onder collega’s.”

Mid­del­lan­ge ter­mijn: duur­zaam en door­tas­tend loop­baan­pact nodig

We vra­gen de minis­ter om een poli­tie­ke con­text te cre­ë­ren om met alle soci­a­le part­ners aan tafel te zit­ten, om werk te maken van een duur­zaam en door­tas­tend loopbaanpact.

We wer­ken deze zomer een con­creet plan uit om de druk van admi­ni­stra­tie­ve werk­last te ver­lich­ten en jon­ge lera­ren nog beter te bege­lei­den”, zegt Koen Pel­le­ri­aux, afge­vaar­digd bestuur­der van het GO!. Van de over­heid ver­wach­ten wij dat zij even con­creet werk maakt van een heden­daags per­so­neels­sta­tuut en regel­ge­ving in het onder­wijs, met meer flexi­bi­li­teit voor scho­len én voor lera­ren. Alleen zo kun­nen we de job van leraar op lan­ge ter­mijn een nieuw elan geven om nieu­we krach­ten aan te trek­ken en ze aan boord te houden.”

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina