22/09/2022

Onder­wijs­veld vraagt Vlaam­se rege­ring om drin­gen­de energiesteun

Ook de Vlaam­se scho­len kreu­nen onder de stij­gen­de ener­gie­prij­zen. Boven­op de struc­tu­re­le onder­fi­nan­cie­ring nemen de ener­gie­fac­tu­ren een steeds gro­te­re hap uit de wer­kings­bud­get­ten van scho­len. De onder­wijs­ver­strek­kers Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren, GO! Onder­wijs van de Vlaam­se Gemeen­schap, Onder­wijs­ver­e­ni­ging van Ste­den en Gemeen­ten (OVSG), Pro­vin­ci­aal Onder­wijs Vlaan­de­ren (POV) en Over­leg Klei­ne Onder­wijs­ver­strek­kers (OKO) vra­gen de Vlaam­se rege­ring om ook voor het onder­wijs steun­maat­re­ge­len te voorzien.

Lie­ven Boe­ve, direc­teur-gene­raal van Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren: Scho­len wil­len kwa­li­teits­vol onder­wijs kun­nen bie­den, maar krij­gen het finan­ci­eel steeds benauw­der. Veel waar­de­vol­le peda­go­gi­sche ini­ti­a­tie­ven drei­gen daar­door geschrapt te wor­den. We wil­len ten allen prij­ze ver­mij­den dat scho­len zich genood­zaakt zien te slui­ten omdat ze hun ener­gie­fac­tuur niet meer kun­nen betalen.”

Koen Pel­le­ri­aux, afge­vaar­digd bestuur­der GO! onder­wijs van de Vlaam­se Gemeen­schap: Als een school moet beknib­be­len op didac­tisch mate­ri­aal, dan is de leer­ling daar uit­ein­de­lijk de dupe van. Maar nu de ener­gie­kos­ten zoda­nig de pan uits­win­gen, kun­nen ze niet anders dan een steeds gro­ter deel van hun wer­kings­mid­de­len aan die fac­tuur beste­den. Het is echt belang­rijk dat de over­heid maat­re­ge­len neemt om de onder­wijs­kwa­li­teit te garanderen.”

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur OVSG: Scho­len wil­len de kos­ten niet op ouders en leer­lin­gen afwen­te­len en ze wil­len in elk geval pri­o­ri­teit geven aan alles wat met kwa­li­teits­vol onder­wijs te maken heeft. Ze zul­len dus eer­der geneigd zijn om geplan­de, duur­za­me inves­te­rin­gen op de lan­ge baan te schui­ven. Daar­door wor­den ener­gie­zui­ni­ge ingre­pen uit­ge­steld en blij­ven ze met een hoge ener­gie­fac­tuur zit­ten. Net zoals voor bedrij­ven en gezin­nen moe­ten er ook voor school­be­stu­ren maat­re­ge­len komen.”

Luk Lem­mens, POV-voor­zit­ter en gede­pu­teer­de voor Pro­vin­ci­aal Onder­wijs Ant­wer­pen: Nadat we door de corona­cri­sis een wei­nig ener­gie­zui­nig beleid moesten voe­ren, moe­ten we nu de tan­ker een bocht van 180 gra­den laten maken. We wis­ten al lan­ger dat de scho­len de komen­de jaren te maken krij­gen met stij­gen­de ener­gie­fac­tu­ren ten­zij ste­vig wordt inge­gre­pen. De recen­te ener­gie­cri­sis heeft de druk ech­ter op kor­te tijd ver­hoogd, waar­door de scho­len gecon­fron­teerd blij­ven met een ste­vi­ge ener­gie­fac­tuur. Dit vergt mid­de­len die zij voor tal van ande­re uit­da­gin­gen nodig hebben.”

Ener­gie­prij­zen vre­ten de school­be­gro­tin­gen op

GO! Hor­te­co Vil­voor­de, een mid­del­ba­re school voor natuur, weten­schap­pen, plant, dier en mili­eu (aso-, tso-, bso- en dua­le oplei­din­gen) met 1.050 leer­lin­gen en een inter­naat, ziet de ener­gie­kos­ten bin­nen het wer­kings­bud­get toe­ne­men van 21% in 2021 tot 59% in 2023.

PTS, een secun­dai­re school in Meche­len, ziet de ener­gie­kos­ten bin­nen het wer­kings­bud­get toe­ne­men van 32% in 2020-21, over 42% in 2021-22, tot 57% in 2022-23.

PIVA in Ant­wer­pen ziet de ener­gie­kos­ten bin­nen het wer­kings­bud­get toe­ne­men van 19% in 2020-21, over 32% in 2021-22, tot 48% in 2022-23.

Het school­be­stuur van het ste­de­lijk onder­wijs in Gent (69 instel­lin­gen) bere­kent dat de elek­tri­ci­teits­fac­tuur tegen eind 2022 maal 2,2 gaat en de gas­fac­tuur maal 4,6 ver­ge­le­ken met 2021.

Het school­be­stuur van het gemeen­te­lijk onder­wijs in Beve­ren (9 instel­lin­gen) ziet de tota­le ener­gie­fac­tuur met fac­tor 2,3 toe­ne­men in school­jaar 2021-22 ver­ge­le­ken met school­jaar 2019-20.

RHI­ZO Kort­rijk, een secun­dai­re scho­len­groep van 4.500 leer­lin­gen, betaal­de in 2020 €489.367 voor ener­gie (12,2% van het wer­kings­bud­get). In 2021 liep dit op tot € 595.422 (14,8%) en in 2022 volgt een fac­tuur van maar liefst € 900.000 (21%).

Het Sint-Agnes­in­sti­tuut in Hoboken, een secun­dai­re school van 720 leer­lin­gen, betaal­de in 2020 €75.000 voor ener­gie (9% van de wer­kings­mid­de­len). In 2021 liep dit op tot €88.000 (11%) en in 2022 dreigt een fac­tuur van maar liefst €130.000 (17%).

Drin­gend door­tas­ten­de maat­re­ge­len nodig

Om te ver­mij­den dat scho­len finan­ci­eel kop­je onder drei­gen te gaan, vra­gen de onderwijsverstrekkers:

  • De vol­le­di­ge indexe­ring van de wer­kings­mid­de­len in het secun­dair onder­wijs in plaats van de hui­di­ge 60%;
  • Het beplei­ten van een ver­la­ging van de btw op elek­tri­ci­teit naar 6% bij de fede­ra­le rege­ring, zoals sinds dit school­jaar ook voor aard­gas van toe­pas­sing is;
  • Com­pen­sa­tie voor ener­gie- en grond­stofin­ten­sie­ve oplei­din­gen (ener­gie voor machi­ne­par­ken voor hout- of metaal­be­wer­king in STEM-scho­len of bak­kers­ovens in een hotel­school, en grond­stof­fen voor bouwmaterialen).

Ook vraagt het onder­wijs een pas­sen­de com­pen­sa­tie als er opnieuw bij­ko­mend moet wor­den gestookt door ver­stren­ging van de coron­a­maat­re­ge­len (extra ver­luch­ting, ramen en deu­ren open).

De onder­wijs­ver­strek­kers wij­zen er boven­dien op dat de nood aan cri­sis­maat­re­ge­len inza­ke ener­gie het struc­tu­re­le koop­kracht­ver­lies en tekort aan mid­de­len voor infra­struc­tuur niet mag doen vergeten.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina