04/02/2021

Omdat de aca­de­mie véél betekent

OVSG vraagt om omka­de­ring DKO vei­lig te stellen

Op zater­dag 6 febru­a­ri hou­den de 168 aca­de­mies voor deel­tijds kunst­on­der­wijs hun jaar­lijk­se Dag van de Aca­de­mies. Omdat ze hun deu­ren niet let­ter­lijk kun­nen open­gooi­en, vin­den ze cre­a­tie­ve oplos­sin­gen om te tonen wat ze samen met hun leer­lin­gen cre­ë­ren. Dat moe­ten ze blij­ven kun­nen doen, ook na een jaar met moge­lijk min­de­re leer­lin­gen­aan­tal­len door de coronapandemie.

Al sinds de lock­down heb­ben de aca­de­mies hard gewerkt om hun leer­lin­gen bij de les te hou­den. Dat deden ze via onli­ne afstands­on­der­wijs of blen­ded learning, hier­bij onder­steund door de peda­go­gi­sche bege­lei­ding van OVSG. Ook orga­ni­seer­den ze hun wer­king en infra­struc­tuur om aan klei­ne groe­pen of 1-op-1 toch te kun­nen les­ge­ven. En leer­lin­gen – of ze nu als lage­re­school­kind met de aca­de­mie star­ten of pas op late­re leef­tijd hun talent gaan ont­dek­ken – ble­ken enorm veel nood te heb­ben om hun kunst te blij­ven beoe­fe­nen. Kunst biedt troost, kunst ver­bindt, kunst biedt per­spec­tief, zeker en voor­al in tij­den van pan­de­mie. Op de web­si­te www​.dag​van​de​aca​de​mies​.be ver­woor­den leer­lin­gen mooi wat de aca­de­mie voor hen betekent.

Coro­na mag DKO niet schaden

Op basis van een steek­proef stel­len we vast dat de impact van coro­na op het leer­lin­gen­aan­tal lokaal ver­schilt. Som­mi­ge aca­de­mies, voor­al deze met een iets ouder publiek, merk­ten een daling van hun leer­lin­gen­aan­tal; bij ande­re blijft het sta­biel. Glo­baal geno­men wordt de daling van het aan­tal leer­lin­gen geschat op cir­ca 4%. Omdat de omka­de­ring en wer­kings­mid­de­len van een aca­de­mie wor­den bere­kend op basis van de leer­lin­gen­aan­tal­len van het voor­bije school­jaar, heeft dat recht­streek­se gevol­gen. OVSG vraagt daar­om om de omka­de­ring voor vol­gend school­jaar vei­lig te stel­len. Zo kun­nen onze aca­de­mies, waar we terecht fier op mogen zijn, het kwa­li­teits­vol­le onder­wijs dat ze bie­den ook in de toe­komst blij­ven maken.

Patriek Del­bae­re, alge­meen direc­teur OVSG: We vra­gen dat de over­heid pas­sen­de com­pen­se­ren­de maat­re­ge­len neemt zodat het kwa­li­teits­vol­le DKO waar­in loka­le bestu­ren al decen­nia inves­te­ren vol­gend school­jaar een door­start kan maken. Hoe­veel de aca­de­mie voor leer­lin­gen bete­kent, is zeer dui­de­lijk geble­ken. We ver­wach­ten dat leer­lin­gen die afhaak­ten na coro­na terug naar de aca­de­mie zul­len komen. Aca­de­mies staan met open armen klaar om hen te ver­wel­ko­men, maar heb­ben hier­voor mid­de­len en omka­de­ring nodig.”
Loes Van­drom­me, voor­zit­ter OVSG
: De teams en lera­ren van de aca­de­mies zijn bij­zon­der cre­a­tief geweest om hun leer­lin­gen te blij­ven berei­ken. We wil­len hen snel zeker­heid kun­nen bieden.”

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina