04/02/2021

Omdat de academie véél betekent

OVSG vraagt om omkadering DKO veilig te stellen

Op zaterdag 6 februari houden de 168 academies voor deeltijds kunstonderwijs hun jaarlijkse Dag van de Academies. Omdat ze hun deuren niet letterlijk kunnen opengooien, vinden ze creatieve oplossingen om te tonen wat ze samen met hun leerlingen creëren. Dat moeten ze blijven kunnen doen, ook na een jaar met mogelijk mindere leerlingenaantallen door de coronapandemie.

Al sinds de lockdown hebben de academies hard gewerkt om hun leerlingen bij de les te houden. Dat deden ze via online afstandsonderwijs of blended learning, hierbij ondersteund door de pedagogische begeleiding van OVSG. Ook organiseerden ze hun werking en infrastructuur om aan kleine groepen of 1-op-1 toch te kunnen lesgeven. En leerlingen – of ze nu als lagereschoolkind met de academie starten of pas op latere leeftijd hun talent gaan ontdekken – bleken enorm veel nood te hebben om hun kunst te blijven beoefenen. Kunst biedt troost, kunst verbindt, kunst biedt perspectief, zeker en vooral in tijden van pandemie. Op de website www​.dag​van​de​aca​de​mies​.be verwoorden leerlingen mooi wat de academie voor hen betekent.

Corona mag DKO niet schaden

Op basis van een steekproef stellen we vast dat de impact van corona op het leerlingenaantal lokaal verschilt. Sommige academies, vooral deze met een iets ouder publiek, merkten een daling van hun leerlingenaantal; bij andere blijft het stabiel. Globaal genomen wordt de daling van het aantal leerlingen geschat op circa 4%. Omdat de omkadering en werkingsmiddelen van een academie worden berekend op basis van de leerlingenaantallen van het voorbije schooljaar, heeft dat rechtstreekse gevolgen. OVSG vraagt daarom om de omkadering voor volgend schooljaar veilig te stellen. Zo kunnen onze academies, waar we terecht fier op mogen zijn, het kwaliteitsvolle onderwijs dat ze bieden ook in de toekomst blijven maken.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: We vragen dat de overheid passende compenserende maatregelen neemt zodat het kwaliteitsvolle DKO waarin lokale besturen al decennia investeren volgend schooljaar een doorstart kan maken. Hoeveel de academie voor leerlingen betekent, is zeer duidelijk gebleken. We verwachten dat leerlingen die afhaakten na corona terug naar de academie zullen komen. Academies staan met open armen klaar om hen te verwelkomen, maar hebben hiervoor middelen en omkadering nodig.”
Loes Vandromme, voorzitter OVSG
: De teams en leraren van de academies zijn bijzonder creatief geweest om hun leerlingen te blijven bereiken. We willen hen snel zekerheid kunnen bieden.”