17/02/2022

Licht her­stel leer­lin­gen­cij­fers DKO na daling door corona

Zater­dag 19 febru­a­ri is de Dag van de Aca­de­mies, een fees­te­lij­ke open dag voor alle aca­de­mies in het deel­tijds kunst­on­der­wijs en hun leer­lin­gen. Na een jaar van dalen­de leer­lin­gen­cij­fers door coro­na zien we een lich­te stij­ging. Om dit voor­zich­tig her­stel te onder­steu­nen wil OVSG de toe­gang tot de aca­de­mie voor ieder­een zo laag­drem­pe­lig moge­lijk hou­den en daar ook mid­de­len voor voorzien. 

Het over­koe­pe­len­de the­ma van de Dag van de Aca­de­mies is REMA­KE’. In ver­schil­len­de ste­den en gemeen­ten geven de aca­de­mies daar hun eigen cre­a­tie­ve invul­ling aan. Ze tonen aan een breed publiek hoe zij nieu­we cre­a­ties maken van bestaan­de par­ti­tu­ren, cho­re­o­gra­fie­ën of motie­ven of hoe ze oud mate­ri­aal her­wer­ken tot iets nieuws (www​.dag​van​de​aca​de​mies​.be).

De voor­bije jaren wer­den de aca­de­mies, net zoals de hele onder­wijs­sec­tor, getrof­fen door de pan­de­mie. Gedu­ren­de lan­ge­re peri­o­des moesten ze vanop afstand onder­wijs geven of was alleen één-op-één-onder­wijs moge­lijk. Dat had een effect op de leer­lin­gen­cij­fers. De geve­ri­fi­eer­de leer­lin­gen­cij­fers voor dit school­jaar zijn nog niet beschik­baar. Tus­sen okto­ber 21 en febru­a­ri 22 stij­gen deze wel­licht nog, maar uit de cij­fers van 1 okto­ber 2021 (regel­ma­ti­ge leer­lin­gen) blijkt een voor­zich­ti­ge groei van 1,37% t.o.v. het coro­na­jaar 2020-2021. Vol­was­sen leer­lin­gen die vorig school­jaar afhaak­ten, keren gelei­de­lijk aan dit school­jaar terug. Het domein Dans kent als eni­ge nog een daling, niet toe­val­lig omdat dans moei­lij­ker op afstand te geven is. 

Regel­ma­ti­ge leer­lin­gen 2021-2022 op 1 okto­ber 2021

Domein Aantal Evolutie t.o.v. 1/10/2020 %
Beeldende en audiovisuele kunsten 68 893 2 546 3,84%
Dans 10 715 -763 -6,65%
Domeinoverschrijdend 4 692 113 2,47%
Muziek 82 755 488 0,59%
Woordkunst-drama 21 621 161 0,75%
TOTAAL 188 676 2 545 1,37%

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur OVSG: Nog meer dan anders bleek hoe essen­ti­eel het voor leer­lin­gen is om hun kunst te kun­nen beoe­fe­nen. Lera­ren deden hun uiter­ste best om via afstands­on­der­wijs of blen­ded learning kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen te blij­ven berei­ken. Onze aca­de­mies bie­den kwa­li­teit en dat blij­ven leer­lin­gen waar­de­ren. Na een school­jaar van dalen­de cij­fers zien we opnieuw voor­zich­tig herstel.” 

OVSG vraagt mid­de­len voor zorg­be­leid in het DKO

Aca­de­mies kun­nen sinds 2018 hun oplei­dings­aan­bod flexi­bel aan­vul­len of actu­a­li­se­ren. De leer­lin­gen­po­pu­la­tie wordt diver­ser en leer­lin­gen met spe­ci­fie­ke onder­wijs­be­hoef­ten krij­gen meer aan­dacht. Aca­de­mies doen er alles aan om deze leer­lin­gen, met de moge­lijk­he­den die de regel­ge­ving hen biedt, zo opti­maal moge­lijk in hun leer­tra­ject te bege­lei­den. In heel wat aca­de­mies lopen pro­jec­ten (zoals Toneel op Maat, Muziek op Maat) of samen­wer­kin­gen met scho­len voor bui­ten­ge­woon onder­wijs, waar­door aca­de­mies leer­lin­gen met spe­ci­fie­ke noden bij­ko­men­de kan­sen geven. 

Toch staan heel wat belem­me­rin­gen een opti­maal zorg­be­leid in de weg. Zo is er een gebrek aan wer­kings­mid­de­len, omka­de­ring en gepas­te infra­struc­tuur om de nodi­ge zorg voor alle leer­lin­gen uit te bou­wen. Ook moe­ten aca­de­mie­le­ra­ren zich hier­in kun­nen pro­fes­si­o­na­li­se­ren en uit­groei­en tot zorg­leer­kracht, net zoals dat kan in het leerplichtonderwijs. 

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur: Ieder­een moet zijn talen­ten kun­nen ont­plooi­en in de aca­de­mie, ook leer­lin­gen met spe­ci­fie­ke noden. We mer­ken dat het publiek stap voor stap diver­ser wordt, maar onze aca­de­mies moe­ten dit met eigen mid­de­len waar­ma­ken. Daar­om pleit OVSG voor extra onder­steu­ning voor aca­de­mies zodat, net zoals in het leer­plicht­on­der­wijs, lera­ren samen met een zorg­team een sterk zorg­be­leid kun­nen voeren.” 

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina