09/02/2023

Her­stel na coron­a­pe­ri­o­de zet zich voort in academies

Op zater­dag 11 febru­a­ri is het de Dag van de Aca­de­mies. Een fees­te­lij­ke dag voor alle aca­de­mies deel­tijds kunst­on­der­wijs in Vlaan­de­ren en Brus­sel. Na een klei­ne dip door de coron­a­pan­de­mie zijn dit jaar 194 013 leer­lin­gen weer PRE­SENT! in de ste­de­lij­ke en gemeen­te­lij­ke academies.

Met Dimi­tri Leue als ambas­sa­deur en met het the­ma​‘Pre­sent’ laten de aca­de­mies zich in al hun facet­ten zien: kunst is nu, kunst is rele­vant, kunst als cadeau, kunst om te tonen. 

Ter­wijl vorig jaar voor­al muziek en woord­kunst-dra­ma zich her­stel­den na coro­na, zijn het nu de domei­nen dans, ini­ti­a­tie en voor­al beel­den­de en audio­vi­su­e­le kun­sten die zich her­stel­len. Ook zien we na een ster­ke stij­ging van het aan­tal kin­de­ren en jon­ge­ren vorig jaar, dat ook de vol­was­se­nen de weg naar de aca­de­mie terug­vin­den. Met 194 013 leer­lin­gen zit­ten we opnieuw op het niveau van voor de coronapandemie. 

Regel­ma­ti­ge leer­lin­gen 2022-2023 op 1 okto­ber 2022

Bron: onder​wijs​.vlaan​de​ren​.be, niet-geve­ri­fi­eer­de leer­lin­gen aca­de­mies OVSG, tel­ling op 1/10/22 t.o.v. 1/10/21


Domein Aantal inschrijvingen Evolutie t.o.v 2021-2022  %
Beeldende en audiovisuele kunsten 73 043 4 150 6,02%
Dans 10 999 284 2,65%
Domeinoverschrijdend 5 152 460 9,79%
Muziek 83 078 323 0,39%
Woordkunst-drama 21 741 120 0,56%
TOTAAL 194 013 5 338 2,83%

Aca­de­mies bou­wen mee aan competenties 

Ieder­een heeft de mond vol van levens­lang leren. Bij dit leren ligt de focus op pro­fes­si­o­na­li­se­ren voor de arbeids­markt. Toch is het net zo belang­rijk om je ande­re com­pe­ten­ties te blij­ven ont­wik­ke­len. In de aca­de­mie leer je niet alleen artis­tie­ke kunst­vor­men aan, het is ook dé plaats om te wer­ken aan indi­vi­du­e­le ont­wik­ke­lings­doe­len: het zijn, het den­ken, het ver­bin­den, het samen­wer­ken en het doen. Het belang van deze com­pe­ten­ties voor onze maat­schap­pij kan niet onder­schat wor­den. Beleids­ma­kers heb­ben er dus alle belang bij om ons deel­tijds kunst­on­der­wijs te blij­ven onder­steu­nen zodat we dit kwa­li­teits­vol voort kun­nen uitbouwen. 

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur OVSG:​“Ik ben zeer trots op het deel­tijds kunst­on­der­wijs dat door onze bestu­ren met zo veel enga­ge­ment wordt geor­ga­ni­seerd. Je hoeft in Vlaan­de­ren en Brus­sel nooit ver te rei­zen om je kunst te beoe­fe­nen en dat is omdat de loka­le bestu­ren gelo­ven in de aca­de­mie als hart van een cul­tu­reel leven. Boven­dien is ons deel­tijds kunst­on­der­wijs kwa­li­teits­vol onder­wijs waar­voor onder­wijs­doe­len en kwa­li­teits­cri­te­ria gel­den. Het is veel meer dan een hob­by, het brengt je com­pe­ten­ties bij die je ver­der in je leven of in je loop­baan nodig hebt of kunt ont­plooi­en. Aca­de­mies zijn dus dé plaats in de vrije tijd waar je kwa­li­teits­vol kan leren en je ver­der kan ontplooien.”