26/08/2022

Een week voor de school­start: direc­ties wor­ste­len met lerarentekort

Uit een steek­proef bij direc­ties basis­on­der­wijs door OVSG blijkt dat een week voor het school­jaar start 37% van de 181 res­pon­den­ten nog niet alle vaca­tu­res heeft inge­vuld. Nieuw is dat direc­ties voor onpret­ti­ge ver­ras­sin­gen komen te staan. Ter­wijl ze voor de zomer dach­ten dat hun team com­pleet was, tra­den er in de vakan­tie toch nog wis­sels op in 31% van de bevraag­de scho­len. Het maakt de per­so­neel­spuz­zel voor onze direc­ties loodzwaar.

OVSG deed een steek­proef­be­vra­ging bij direc­ties basis­on­der­wijs. We kre­gen ant­woor­den van onge­veer 1 op 3 van onze basis­scho­len. In vier op tien van deze basis­scho­len zijn nog niet alle vaca­tu­res inge­vuld. In 30 scho­len zijn de uren zorg nog niet inge­vuld. Niet min­der dan drie op tien scho­len moesten opnieuw op zoek ter­wijl ze begin juli dach­ten dat hun team vol­le­dig was. Dat bete­kent dat de lera­ren in kwes­tie kozen voor een job op een plek dich­ter bij huis. Door de gro­te hoe­veel­heid vaca­tu­res heb­ben lera­ren immers vol­op keuze.

Lood­zwa­re puz­zel voor directies

Naast de cij­fers vroe­gen we onze direc­ties ook wat zij als oplos­sin­gen zien om het lera­ren­te­kort te bestrijden.

Wat kan hel­pen? De direc­ties plei­ten voor een ont­kleu­ring van de mid­de­len zodat ze zelf keu­zes kun­nen maken om een flexi­bel per­so­neels­be­leid te voe­ren dat een ant­woord biedt op de noden die ze in hun school heb­ben. Ook zien ze het voor­deel in van een school­op­dracht i.p.v. een opdracht in uren zoals dat nu het geval is. De vraag naar min­der plan­last komt opnieuw dui­de­lijk naar boven. En ten slot­te vra­gen ook zij, net zoals de leer­krach­ten, naar de moge­lijk­heid om te decon­nec­te­ren. Nu zijn lera­ren via aller­lei onli­ne tools zowel voor leer­lin­gen als ouders per­ma­nent bereik­baar. Zoals in elke job is het ook in het onder­wijs nodig om af en toe tot rust te kun­nen komen om ver­vol­gens opnieuw sterk te kun­nen presteren.

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur OVSG: De direc­teur is de spil van de school. We moe­ten hen de tools in han­den geven om in te spe­len op de noden die ze in hun school voe­len. Zij wil­len immers niets lie­ver dan met een sterk team star­ten en een school­jaar lang kwa­li­teit bie­den aan hun leer­lin­gen. Ont­kleu­ring van mid­de­len, de school­op­dracht, de kans om te decon­nec­te­ren en min­der plan­last zijn belang­rij­ke fac­to­ren. Het is, zo horen we van onze direc­ties, vijf voor twaalf. We vra­gen opnieuw dat we met alle onder­wijs­part­ners rond de tafel gaan zit­ten om het debat over de loop­baan van de leraar con­struc­tief en oplos­sings­ge­richt te voe­ren voor de hui­di­ge en toe­kom­sti­ge gene­ra­ties leerlingen.”

Over naar betaal­de zorg?

Een onge­wenst neven­ef­fect dreigt boven­dien op te dui­ken. Als de zorg­leer­kracht door een tekort aan lera­ren op school voor de klas moet gaan staan, dan kan de brood­no­di­ge zorg aan leer­lin­gen die dat nodig heb­ben niet meer ver­strekt wor­den. Zo kan een scha­duw­on­der­wijs’ ont­staan in bij­les­kan­to­ren of logo­pe­die­prak­tij­ken. Ouders die dat niet kun­nen beta­len en hun kin­de­ren zijn dan de dupe.

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur OVSG: We moe­ten ver­mij­den dat zorg alleen nog iets wordt voor wie het kan beta­len. Alle leer­lin­gen, en zeker zij die een spe­ci­fie­ke nood heb­ben, heb­ben recht op kwa­li­teits­vol onder­wijs bin­nen de school.”

Lera­ren­te­kort in Vlaan­de­ren en Brussel

Nog niet alle vacatures ingevuld 37%
Aantal leerkrachten dat deeltijds werkt 36%
Opnieuw een vacature moeten invullen 31%
Zorg niet ingevuld 17%

Lera­ren­te­kort per regio

Regio Aantal scholen FTE niet ingevuld Wissel in zomer FTE zorg niet ingevuld
Antwerpen 46 41,3% 28,3% 17,4%
BHG 14 85,7% 35,7% 28,6%
Limburg 16 25% 18,8% 12,5%
Oost-Vlaanderen 51 25,5% 37,3% 7,8%
Vlaams Brabant 28 42,9% 32,1% 35,7%
West-Vlaanderen 26 26,9% 30,8% 7,7%
Eindtotaal 181 37% 31,5% 16,6%

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina