07/06/2021

Digi­ta­le OVSG-toets opent nieu­we mogelijkheden

Na een daling in 2020 door coro­na eve­naart het aan­tal deel­ne­mers van de OVSG-toets dit jaar opnieuw de deel­na­me­cij­fers van 2019. De digi­ta­le afna­me van de toets, die in 2019 voor het eerst plaats­vond, is onder­tus­sen goed inge­bur­gerd en biedt scho­len nog meer moge­lijk­he­den om van een ana­ly­se van de data te komen tot acties. Het nieu­we school­feed­back­rap­port bij de toets helpt hen op weg.

Maar liefst 932 scho­len doen dit jaar mee, goed voor onge­veer 28 000 leer­lin­gen. Meer dan de helft van de scho­len (530) kie­zen voor digi­taal: vier toet­sen kun­nen ze digi­taal invul­len. Het the­ma is mens en maat­schap­pij-tijd onder de titel Toen mijn ouders in de zes­de klas zaten’. De leer­lin­gen leg­gen de toet­sen af tus­sen 7 en 25 juni, tot 25 juni kun­nen lera­ren resul­ta­ten inge­ven in de puntenmodule.

Digi­taal deel­ne­men aan de OVSG-toets zorgt ervoor dat onze bege­lei­ders op een vlot­te manier data kun­nen delen met de deel­ne­men­de scho­len. Zo zijn niet enkel de resul­ta­ten op klas- en leer­ling­ni­veau zicht­baar, maar kan een school nu voor het eerst de resul­ta­ten per vraag bekij­ken, wat een gron­di­ge­re ana­ly­se moge­lijk maakt. Om de scho­len te onder­steu­nen bij de ana­ly­se en de omzet­ting van deze data naar een actie­plan voor de klas­vloer, biedt OVSG sinds dit jaar het school­feed­back­rap­port bij de OVSG-toets aan.

Ant­woor­den op kwaliteitsvragen

Aan de hand van het school­feed­back­rap­port kan een school geïn­for­meer­de beslis­sin­gen nemen en zo de onder­wijs­kwa­li­teit opkrik­ken. Ook het school­be­stuur krijgt via het rap­port inzicht in de kwa­li­teit van zijn scho­len. Het rap­port biedt hulp om ant­woor­den op de kwa­li­teits­vra­gen te onder­bou­wen: doen we de goe­de din­gen? En doen we die din­gen goed? En hoe weten we dat? Ook spe­ci­fie­ke vra­gen komen aan bod: is er een impact van het nieu­we talen­be­leid of de intro­duc­tie van een nieu­we metho­de voor een spe­ci­fiek leer­ge­bied? En zijn er op dat vlak ver­schil­len vast te stel­len tus­sen de leer­ge­bie­den? Zo krij­gen scho­len zicht op hun eigen sterk­tes en werk­pun­ten. Begin vol­gend school­jaar licht de peda­go­gisch advi­seur het rap­port toe aan het team. Ver­vol­gens bege­lei­den we de school bij het uit­wer­ken van een actie­plan. Een gerich­te aan­pak, pro­fes­si­o­na­li­se­ring op de klas­vloer met coa­ching, feed­back, instruc­tie en nascho­ling staan hier­in centraal.

Les­sen uit het proefproject 

In school­jaar 18-19 deden 19 scho­len mee met een proef­pro­ject van het school­feed­back­rap­port, in 19-20 waren dat 55 scho­len. Uit hun erva­rin­gen bleek dat de peda­go­gisch bege­lei­der een belang­rij­ke scha­kel is bij het inter­pre­te­ren van en aan de slag gaan met de rap­por­ten. Hij of zij zorgt ervoor dat de beschik­ba­re infor­ma­tie bin­nen de school groeit tot bete­ke­nis­vol­le ken­nis en ver­vol­gens tot acties door het team.

Deel­ne­mers aan het proef­pro­ject getuigen: 

Dit feed­back­rap­port bood ons nét dat extra duw­tje in de rug om actief met data aan de slag te gaan. We had­den het op voor­hand door­ge­le­zen maar von­den een woord­je uit­leg bij de ver­schil­len­de gra­fie­ken waar­de­vol. Bij een min­der goed resul­taat had­den we het wat las­tig om te rela­ti­ve­ren. Dank­zij onze bege­lei­der kon­den we de cij­fers rela­ti­ve­ren gezien onze beperk­te test­groep. Zij hielp ons om resul­ta­ten uit de OVSG-toets mee te nemen in de kwaliteitsoefening.’ 

Dit is een zeer waar­de­vol rap­port dat een plek zal vin­den in ons out­put­dos­sier. Graag krij­gen en bespre­ken we dit ook in de vol­gen­de jaren. Onze goe­de resul­ta­ten zul­len we in de per­so­neels­ver­ga­de­ring bespre­ken als een trot­s­mo­ment’. Over het min­de­re resul­taat voor lezen gaan we samen met alle team­le­den reflecteren.’

www​.ovsg​.be/​o​v​s​g​toets

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina