27/01/2021

Deel­tijds kunst­on­der­wijs is onder­wijs, geen hobby

Sec­tor vraagt dui­de­lijk enga­ge­ment van Vlaam­se regering

OVSG betreurt dat het deel­tijds kunst­on­der­wijs als eni­ge onder­wijs­sec­tor over één kam wordt gescho­ren met de jeugd- en sport­ac­ti­vi­tei­ten. De aca­de­mie is noch­tans geen hob­by­club, maar een onder­wijs­vorm met cur­ri­cu­la, eva­lu­a­ties en decre­ta­le ver­plich­tin­gen. Zon­der dui­de­lijk enga­ge­ment komt dit onder druk.

Het coro­na­vi­rus zet de hele samen­le­ving onder druk. OVSG begrijpt dan ook dat elke sec­tor een inspan­ning moet doen en had zelf een alter­na­tief voor­ge­steld om bij leer­lin­gen ouder dan 12 jaar over te gaan naar 1-op-1 onder­wijs. Zo wil­den we het door­lo­pen van de cur­ri­cu­la vei­lig­stel­len, bin­nen een corona­vei­li­ge omge­ving. Dit was voor ons het abso­lu­te mini­mum. We betreu­ren dat dit voor­stel het niet haal­de, maar zijn tevre­den dat les­sen bin­nen kun­nen blij­ven door­gaan. Musi­ce­ren of ate­lier­wer­king in de beel­den­de kun­sten bui­tens­huis orga­ni­se­ren is immers geen rea­lis­tisch alter­na­tief, voor­al in de winter.

Het hui­di­ge voor­stel waar ouders en kin­de­ren moe­ten kie­zen tus­sen onder­wijs en vrije tijd is dan ook een moei­lij­ke keu­ze. De aca­de­mies zul­len hun onder­wijs corona­proof en bin­nen de beper­kin­gen blij­ven orga­ni­se­ren en zul­len op zoek gaan naar cre­a­tie­ve oplos­sin­gen voor hun leer­lin­gen van wel­ke leef­tijd dan ook.

Bru­no Sagaert, direc­teur Koe­pel­wer­king: We reke­nen erop dat de over­heid die, omwil­le van gezond­heids­re­de­nen, gedwon­gen wordt in te grij­pen in de orga­ni­sa­tie van het DKO zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid opneemt en deze over­macht­si­tu­a­tie com­pen­seert. De leer­lin­gen zijn het kapi­taal van de aca­de­mie. Gezien het niet om leer­plicht­on­der­wijs gaat, bepaalt het aan­tal leer­lin­gen de omka­de­ring en de orga­ni­seer­baar­heid van de aca­de­mie. Voor vele leer­krach­ten, die ook actief zijn in de cul­tuur­sec­tor, is het DKO in deze bar­re tij­den de eni­ge vorm van inkomsten.”

Patriek Del­bae­re, alge­meen direc­teur OVSG: De rege­ring moet de nodi­ge relan­ce­mid­de­len voor­zien zodat het DKO vol­gend school­jaar, na coro­na, een door­start kan maken. We vra­gen hier­voor een dui­de­lijk enga­ge­ment. Want 200 000 leer­lin­gen en 4000 lera­ren kan je niet in de steek laten. Ruim 150 loka­le school­be­stu­ren heb­ben decen­nia lang in dit onder­wijs geïn­ves­teerd. We vra­gen dan ook om deze inspan­nin­gen en cre­a­ti­vi­teit niet ver­lo­ren te laten gaan.”

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina