02/02/2023

De CLB-medewerker doet ertoe: maak het werk in het CLB aantrekkelijk

Vandaag is het de Dag van de CLB-medewerker. Een beroep dat ook stilaan als een knelpuntberoep wordt beschouwd. In het onderwijs hebben we niet alleen te weinig leraren, ook het personeelstekort in de CLB’s doet alle alarmbellen afgaan. Op deze dag van de CLB-medewerker vragen we dan ook aandacht voor de werkomstandigheden van de CLB-medewerker en lanceren we verschillende voorstellen om het beroep opnieuw aantrekkelijk(er) te maken.

De CLB-mede­wer­ker in het hart van ons onderwijs

In de Cen­tra voor Leer­lin­gen­be­ge­lei­ding (CLB) zijn ver­schil­len­de pro­fie­len aan de slag: van psy­cho­lo­gen en maat­schap­pe­lijk wer­kers tot art­sen, ver­pleeg­kun­di­gen en admi­ni­stra­tief mede­wer­kers. Dank­zij de dage­lijk­se inzet van meer dan 4.000 CLB-mede­wer­kers wor­den jaar­lijks meer dan 660.000 leer­lin­gen* ver­der gehol­pen. Helaas wordt het ook voor de CLB’s steeds moei­lij­ker om gekwa­li­fi­ceerd per­so­neel te vin­den, en dit zowel voor kort­du­ren­de ver­van­gin­gen als voor opdrach­ten met lan­ge­ter­mijn­per­spec­tief. Ver­schil­len­de vaca­tu­res gera­ken niet inge­vuld wat bete­kent dat de opdrach­ten van de CLB’s voor leer­lin­gen, ouders en scho­len in het gedrang komen. 

* Tij­dens het school­jaar 20212022 kwa­men 668 777 unie­ke leer­lin­gen in con­tact met het CLB, wat 55 % van de vol­le­di­ge school­po­pu­la­tie is, de con­tac­ten in het kader van de COVID-con­tact­tra­cing niet inbegrepen. 

Voor­stel­ling tot her­waar­de­ring van het beroep van CLB-medewerker

We grij­pen de dag van de CLB-mede­wer­ker niet alleen aan om een sig­naal te geven, maar lan­ce­ren even­eens ver­schil­len­de con­struc­tie­ve voor­stel­len. Het is een oproep aan de minis­ter van Onder­wijs en de Vlaam­se Rege­ring om werk te maken van de her­waar­de­ring van het beroep van CLB-medewerker. 

Onze voor­stel­len:

 • Zorg ervoor dat zij-instro­mers anci­ën­ni­teit kun­nen mee­ne­men in het bij­zon­der voor de knel­punt­amb­ten arts, para­me­disch wer­ker (ver­pleeg­kun­di­ge) en directeur. 
 • Voor­zie meer flexi­bi­li­teit voor het ver­van­gen van zie­ke of afwe­zi­ge per­so­neels­le­den door 
  • de bekwaam­heids­be­wij­zen (zowel ver­eist, vol­doen­de geacht als ander) te verruimen;
  • de aan­stel­ling met een ander bekwaam­heids­be­wijs inte­res­san­ter te maken voor het per­so­neels­lid door er een bete­re ver­lo­ning en/​of de opbouw van rech­ten aan te koppelen;
  • de uren waar­voor niet tij­dig een ver­van­ging werd gevon­den niet ver­lo­ren te laten gaan, maar toe te laten om deze ook later nog in te zet­ten om opdrach­ten in te halen (ook wan­neer de titu­la­ris al terug is).
 • Voeg het bachel­or­di­plo­ma toe aan de bekwaam­heids­be­wij­zen voor het ambt van directeur. 
 • Waar­deer ook de direc­teur in het CLB door de loons­ver­ho­ging toe te pas­sen die voor direc­teurs uit het basis-, secun­dair, deel­tijds kunst- en vol­was­se­nen­on­der­wijs werd ingevoerd. 
 • Zorg ervoor dat CLB-mede­wer­kers over vol­doen­de wer­kings­mid­de­len beschik­ken door een regu­la­ri­sa­tie te doen van de wer­kings­mid­de­len van 2000 naar de levens­duur­te van vandaag.

Een dag voor de CLB-medewerker

De Dag van de CLB-mede­wer­ker is een neto­ver­stij­gend ini­ti­a­tief van alle CLB-net­ten en koe­pels en vindt jaar­lijks op de eer­ste don­der­dag van febru­a­ri plaats. Het is ons doel om het essen­ti­ë­le werk van alle CLB-mede­wer­kers onder de aan­dacht te bren­gen met deze Dag. Dit jaar staat het the­ma talent centraal.

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trim­pont
Voor­zit­ter ISC
Direc­teur Per­ma­nen­te Onder­steu­nings­cel GO! CLB
0470 13 04 06 of inge.​van.​trimpont@​g-​o.​be

Ste­fan Grie­lens
Alge­meen direc­teur Vrij CLB Net­werk
0495 40 09 85 of stefan.​grielens@​vrijclbnetwerk.​be

Dina Bae­tens
Coör­di­na­tor CLB POC OVSG
0487 27 97 32 of dina.​baetens@​ovsg.​be

Mar­jo­lein Petit
Peda­go­gisch bege­lei­der CLB POV
0497 16 08 44 of marjolein.​petit@​pov.​be