28/10/2020

CLB’s blij met ver­len­ging herfstvakantie

We roe­pen ieder­een op om zich ook tij­dens de ver­leng­de herfst­va­kan­tie strikt aan de maat­re­ge­len te hou­den en het aan­tal con­tac­ten zoveel moge­lijk te beperken.

De voor­bije twee maan­den lever­den CLB’s en scho­len gro­te inspan­nin­gen om het voor leer­lin­gen en leer­krach­ten moge­lijk te maken zo vei­lig moge­lijk op school les te vol­gen. Met resul­taat, want de cur­ves van het aan­tal besmet­tin­gen met het SARS-CoV-2-virus ble­ven lan­ge tijd min­der steil stij­gen dan in de rest van de maat­schap­pij. De nieuw­ste cij­fers beves­ti­gen wat de CLB-mede­wer­kers aan de als­maar toe­ne­men­de werk­druk voe­len: stil­aan vindt het virus ook zijn weg naar de school. De CLB’s zijn blij met de keu­ze die werd gemaakt om de herfst­va­kan­tie met twee dagen te ver­len­gen. Dit geeft onze COVID-teams een nood­za­ke­lij­ke rust­pau­ze zodat ze ook de komen­de maan­den paraat blijven.

Con­tact­on­der­zoek bin­nen de schoolcontext

CLB-teams in heel Vlaan­de­ren en Brus­sel onder­steun­den scho­len en leer­lin­gen de afge­lo­pen maan­den in het omgaan met de corona­cri­sis. Risi­co­ana­ly­ses wer­den opge­steld, CLB nam het con­tact­on­der­zoek van leer­lin­gen en leer­krach­ten op zich en regi­streer­de de posi­tie­ve geval­len, er waren de tal­rij­ke vra­gen van bezorg­de ouders, leer­lin­gen en leer­krach­ten … Inspan­nin­gen die 7 dagen op 7 wer­den gele­verd, van s och­tends vroeg tot vaak s avonds laat. Met suc­ces, want de cij­fers toon­den lang dui­de­lijk aan dat scho­len effec­tief vei­li­ge omge­vin­gen zijn als de maat­re­ge­len nauw­ge­zet wor­den gevolgd. Dat wordt ook beves­tigd door de virologen.

Jam­mer genoeg vol­gen de besmet­tings­cij­fers de laat­ste weken de stij­gen­de cur­ves in de rest van de maat­schap­pij. De druk die dit met zich mee­brengt op scho­len, leer­krach­ten en leer­lin­gen­be­ge­lei­ders is de afge­lo­pen weken mee gegroeid. De ver­len­ging van de herfst­va­kan­tie is ook voor de CLB-mede­wer­kers een gele­gen­heid om even op adem te komen.

Het CLB blijft bereikbaar

De CLB’s blij­ven tij­dens de herfst­va­kan­tie beschik­baar tij­dens de nor­ma­le kan­toor­uren. Van­af dins­dag 3 novem­ber laten we het werk in het week­end en na de uren even los, tot de scho­len terug open gaan op 12 novem­ber. De COVID-teams krij­gen daar­door de kans om even rust te nemen, zodat ze weer klaar­staan wan­neer de scho­len opnieuw open­gaan. De CLB’s blij­ven bereik­baar voor vra­gen van leer­lin­gen en ouders. Ook CLBch@t staat klaar voor vra­gen van leer­lin­gen en ouders. De ope­nings­uren van de CLBch@t wor­den tij­dens de ver­leng­de herfst­va­kan­tie uitgebreid.

De ISC dankt uit­druk­ke­lijk alle CLB-teams voor de vol­ge­hou­den inspan­nin­gen. We hopen dat de herfst­va­kan­tie hen wel een wel­ver­dien­de pau­ze brengt.

Meer info? Een gesprek?

De inter­net­ten­sa­men­wer­kings­cel of ISC is een infor­meel over­leg van ver­te­gen­woor­di­gers van de cen­trum­net­ten en -koe­pels van de cen­tra voor leer­lin­gen­be­ge­lei­ding. De ISC over­legt over actu­e­le beleids­ont­wik­ke­lin­gen die de CLB-sec­tor beïn­vloe­den en neemt sec­to­ra­le stand­pun­ten in. De ISC is ook het aan­spreek­punt voor exter­ne part­ners en legt ook zelf con­tac­ten met ande­re part­ners uit de onder­wijs-, wel­zijns- en gezondheidssector.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina