11/06/2020

Aca­de­mies kun­nen qua­si vol­le­dig heropstarten

De aca­de­mies voor deel­tijds kunst­on­der­wijs kun­nen, op de val­reep van het school­jaar, qua­si vol­le­dig her­op­star­ten van­af 15 juni, uiter­aard met res­pect voor de vei­lig­heid. Dat werd beves­tigd door het coro­na­over­leg van de onder­wijs­sec­tor in over­leg met GEES. OVSG is tevre­den, want dit biedt aca­de­mies de kans om hun leer­lin­gen nog even cen­traal te stel­len en hen ver­der te ori­ën­te­ren naar het vol­gen­de schooljaar.

De 204 754 kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen die naar de aca­de­mie gaan wach­ten al even op een kans om opnieuw samen te kun­nen musi­ce­ren, beel­den te cre­ë­ren, te dan­sen of the­a­ter of film te maken. Ook al deden aca­de­mies veel inspan­nin­gen om afstands­on­der­wijs te geven, het éch­te werk doe je toch in het ate­lier, in de instru­ment­klas of op een podi­um. Eer­der kwam er al een lich­te ver­soe­pe­ling waar­door aca­de­mies 1-op1-les­sen kon­den geven aan spe­ci­fie­ke groe­pen. Daar kon slechts een min­der­heid van pro­fi­te­ren. Van­af 15 juni zul­len ook de groeps­les­sen (zoals muzi­ka­le en cul­tu­re­le vor­ming) kun­nen door­gaan, behal­ve voor koor en bla­zers. Op het ein­de van het school­jaar kun­nen aca­de­mies een bewijs van com­pe­ten­ties, een bewijs van beroeps­kwa­li­fi­ca­tie en/​of een leer­be­wijs uitreiken.

Voor aca­de­mies, de teams en de leer­lin­gen is het belang­rijk dat ze het school­jaar nog in schoon­heid en mét hun klas­groep kun­nen afslui­ten. Nog een keer echt naar de aca­de­mie kun­nen gaan en samen kunst maken, bete­kent veel voor hun wel­be­vin­den. Ook kun­nen de leer­lin­gen zo zin­vol de zomer over­brug­gen. Zo’n ont­moe­ting is ten slot­te cru­ci­aal voor het ori­ën­te­ren van leer­lin­gen in het aan­bod van vol­gend school­jaar,” zegt Patriek Del­bae­re, alge­meen direc­teur van OVSG.

Stel vol­gend school­jaar veilig

Aca­de­mies vre­zen dat de inschrij­vin­gen vol­gend jaar zul­len dalen door de corona­cri­sis. Leer­lin­gen, voor­al vol­was­se­nen, die een flink stuk van het school­jaar gemist heb­ben, zul­len aar­ze­len om zich opnieuw in te schrij­ven. Daar­om doet OVSG vier con­cre­te voorstellen.

  • Eerst en voor­al vra­gen we om vol­gend school­jaar mini­maal het­zelf­de les­tij­den­pak­ket toe te ken­nen als dit school­jaar. Dat stelt aca­de­mies in staat om kwa­li­teits­vol onder­wijs te blij­ven garanderen.
  • Ook vra­gen we dat de inschrij­vings­pe­ri­o­de, die nor­maal toe eind sep­tem­ber loopt, ver­lengd wordt tot eind november.
  • We vra­gen dat leer­lin­gen van het laat­ste jaar van de vier­de graad of het laat­ste jaar van een kort­lo­pen­de stu­die­rich­ting die een jaar extra nodig heb­ben door de corona­cri­sis, aan 100% gefi­nan­cierd wor­den i.p.v. aan 50%.
  • Ten slot­te vra­gen we dat de Vlaam­se Rege­ring een com­pen­sa­tie zou voor­zien voor de uren die zijn weg­ge­val­len door het inschrij­vings­geld voor het nieu­we school­jaar te verminderen.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina