17/01/2023

86 pro­cent kleu­ters scoort goed op taalscreening

Uit de KOA­LA-taal­s­cree­ning blijkt dat een meer­der­heid van de kleu­ters (86%) in het najaar van de der­de kleu­ter­klas klaar is om te star­ten in het eer­ste leer­jaar. De ove­ri­ge 14% krijgt tot en met juni inten­sie­ve bege­lei­ding van de leer­kracht om het taal­ni­veau te ver­ho­gen. Ste­de­lij­ke en gemeen­te­lij­ke scho­len wer­ken inten­sief aan taal­vaar­dig­heids­on­der­wijs, onder­steund door de peda­go­gi­sche bege­lei­ding van OVSG.

De KOA­LA-scree­ning gaat door in het najaar. Dat bete­kent dat kleu­ter­le­ra­ren nog een dik half jaar heb­ben om te wer­ken met kleu­ters die onvol­doen­de scoren.

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur OVSG: Laten we onze kleu­ters de tijd geven om zich te ont­wik­ke­len, op die leef­tijd maakt een half jaar een wereld van ver­schil. Tege­lijk is elk kind met taal­ach­ter­stand er één te veel. Daar­om biedt onze peda­go­gi­sche bege­lei­ding gerich­te onder­steu­ning aan scho­len en teams zodat ze de resul­ta­ten goed kun­nen ana­ly­se­ren actie onder­ne­men waar nodig.”

Taal en taal­vaar­dig­heids­on­der­wijs is al lan­ge tijd een speer­punt van de peda­go­gi­sche wer­king van OVSG. Vorig school­jaar orga­ni­seer­den we leren­de net­wer­ken voor lera­ren, zorg­le­ra­ren en zorg­co­ör­di­na­to­ren van de der­de kleu­ter­klas en het eer­ste leer­jaar. Dit jaar zet­ten we onze bege­lei­ding voort met zit­da­gen en klas­be­zoe­ken, waar­op elke school haar spe­ci­fie­ke vra­gen kan bespre­ken. We bie­den ook bege­lei­ding aan school­di­rec­ties zodat ze de resul­ta­ten op school­ni­veau kun­nen ana­ly­se­ren en omzet­ten in verbeteracties.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina