Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG stelt memorandum voor: geef onderwijs tijd voor kwaliteit

dinsdag 5 februari 2019

Brussel, 5 februari 2019

Meer gemeentelijk onderwijs, beter gemeentelijk onderwijs en optimale onderwijskansen voor elk kind en elke leerling. Dat zijn de drie grote lijnen in het memorandum van OVSG, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, voor de nieuwe Vlaamse regering. Wat zijn de rode draden in de 31 voorstellen die we doen?

 1. Blijf investeren in onderwijs

  Investeren in onderwijs rendeert op lange termijn: het geeft jongeren kansen op de arbeidsmarkt en om deel te nemen aan de maatschappij. Daarom vragen we om te blijven investeren. Het begint allemaal in de kleuterschool. De grootste leerwinst wordt gemaakt in het prille begin van de schoolloopbaan.

  Patriek Delbaere, algemeen directeur: “Het is niet langer te verantwoorden dat een kleuter minder werkingsmiddelen genereert dan een lagereschoolkind of dat het kleuteronderwijs niet kan rekenen op een volwaardige omkadering.”

  Tegelijk heeft het hele basisonderwijs nood aan een inhaalbeweging; we staan volmondig achter het toekomstplan basisonderwijs dat hier werk van wil maken. Bovendien stellen we voor om ‘tienerscholen’ te faciliteren waar kinderen aansluitend op de basisschool nog tot 14 jaar naar school kunnen.
  Nu het deeltijds kunstonderwijs door een nieuw decreet volwaardig onderwijs geworden is, vragen we ook financiële erkenning. De werkingsmiddelen voor academies zijn minimaal. Steden en gemeenten investeren fors bij op eigen kosten, maar de Vlaamse Gemeenschap moet ook hier haar verantwoordelijkheid nemen.

 2. Geef de leraar en de school tijd voor kwaliteit

  Sterk onderwijs vraagt sterke leraren voor de klas. Het begint in de lerarenopleiding: de leraren van de toekomst zijn onderwijsprofessionals die niet alleen een kei zijn in hun vak, maar de breedte van hun complexe maar boeiende baan omarmen. Eenmaal aan hun loopbaan gestart, hebben ze tijd nodig om zich te professionaliseren. Dat vereist bij voorbeeld dat ze klasvrij kunnen zijn om op nascholing te gaan.

  Patriek Delbaere, algemeen directeur: “Even essentieel is dat scholen kunnen focussen op hun kernopdracht, nl. lesgeven. Er komen heel wat vragen op de scholen af, ze moeten hierin weloverwogen keuzes kunnen maken in functie van het realiseren van de eindtermen.”

  Ten slotte vragen we de nodige tijd om alle vernieuwingen die de voorbije jaren op de rails zijn gezet, te implementeren en wortel te doen schieten. We missen bij grote veranderingstrajecten een plan om die veranderingen te managen. Directies en teams hebben nood aan informatie, duiding, opleiding. Onze pedagogische begeleidingsdienst staat klaar om hen dat te geven maar heeft daarvoor de nodige mensen en middelen nodig. Voor de komende jaren vragen we aan de volgende Vlaamse regering een veranderingsluw beleid.

 3. Gebouwen zijn duurzaam en multifunctioneel

  Ondanks investeringen de voorbije jaren, blijft de nood aan extra middelen voor voldoende en energievriendelijke schoolgebouwen groot. We wezen er al eerder op dat de subsidiëring voor schoolinfrastructuur berekend wordt aan de hand van verouderde parameters (leerlingenaantal en bouwprijs per vierkante meter, vastgelegd in 1988). Ondertussen zijn de leerlingenaantallen behoorlijk gestegen en zo komt het dat zo’n 80 000 leerlingen niet meetellen voor het tot stand komen van het budget. Hoog tijd om dit te actualiseren en de werkelijke nood aan infrastructuur in kaart te brengen. Tegelijk pleiten we voor een maximaal rendement van de gebouwen.

  Katrien Schryvers, voorzitter: “Door multifunctioneel gebruik te promoten en af te dwingen, rendeert de investering niet alleen voor de schoolbevolking maar voor alle burgers. Dat biedt op pedagogisch vlak eveneens een meerwaarde: denk aan de kruisbestuiving die mogelijk is met de sportclub, de academie, de bib.”

  De huidige Vlaamse regering heeft er op onze vraag voor gezorgd dat de BTW op schoolgebouwen naar 6% werd verlaagd. We vragen dat de Vlaamse en federale regering dit voortzetten en verankeren in de Europese regels.

 4. Stedelijk en gemeentelijk onderwijs is neutraal, erken het ook zo

  Stedelijk en gemeentelijk onderwijs is openbaar onderwijs. Recent ondertekenden 80% van de stedelijke en gemeentelijke scholen een ‘beginselverklaring neutraliteit en actief pluralisme’ om dat formeel te bevestigen. In stedelijke en gemeentelijke scholen kunnen leerlingen kiezen uit verschillende levensbeschouwelijke vakken. We vragen dan ook om als volwaardige openbare onderwijsverstrekker te worden erkend.

  Leerlingen die vrijstelling van een levensbeschouwelijk vak vragen, vormen een steeds grotere groep. Nu worden daar ad hoc oplossingen voor gezocht. We vragen een decretaal kader dat de school de kans biedt om deze lestijden ook voor deze leerlingen kwaliteitsvol in te vullen.

 5. Onze USP: een sterk lokaal onderwijsverhaal

  Katrien Schryvers, voorzitter: “De sterkte van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is het feit dat ons onderwijs ingebed zit in de verschillende beleidsdomeinen van de gemeente. Dat maakt het vanzelfsprekend om linken te leggen met o.a. kinderopvang, cultuur en vrije tijd, mobiliteit, ruimtelijke ordening, armoede … en op vele domeinen samen te werken.“

  De gemeente en haar grondgebied moeten de referentie zijn waarbinnen het onderwijsbeleid lokaal vorm krijgt. We vragen dat de Vlaamse overheid lokale besturen de verantwoordelijkheid en de middelen geeft om een daadkrachtig integraal beleid te kunnen voeren. De gemeenten zijn het aangewezen bestuursniveau om voor alle kinderen een plek op de basisschool te garanderen en het inschrijvings- en capaciteitsbeleid aan te sturen. Ook willen ze voor- en naschoolse opvang en onderwijs beter op elkaar kunnen afstemmen. Aan de omgeving van de school kan het lokale bestuur eveneens werken door bij voorbeeld een veilig en duurzaam toegangsplan. Steden en gemeenten hebben veel troefkaarten in handen. Laat hen die troefkaarten volop uitspelen, daar winnen Vlaanderen, de gemeenten en alle burgers bij.

Visie OVSG en proces
De gemeente maakt school, de school maakt de gemeente, vele gemeenten maken de wereld. Dat is de bril waardoor OVSG naar onderwijs kijkt. De voorstellen in ons memorandum worden in de drie thema’s ‘school – gemeente – wereld’ geclusterd. Het memorandum kwam tot stand na een onderzoek, bevragingen en focusgroepen op overlegplatformen met bestuurders, lokale beleidsmakers, directeurs, medewerkers en andere betrokkenen. Het integrale OVSG memorandum 2019 - School, gemeente, wereld staat op www.ovsg.be.

Meer informatie? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatie, 0496 10 40 80

Buy Clearance Price Nike Air Huarache Mens

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs