Visie op het leren van taal

De peda­go­gi­sche bege­lei­ding van OVSG gaat uit van een aan­tal kracht­lij­nen in ver­band met taal­on­der­wijs – de kracht van meer­ta­lig­heid, Neder­lands als ver­bin­dings- en leer­taal en een rij­ke en sti­mu­le­ren­de leer­om­ge­ving. Daar­naast is het belang­rijk dat elke school de auto­no­mie heeft om impli­cie­te en expli­cie­te afspra­ken over het leren van taal te maken.

Meer­ta­lig­heid is een kracht

Ik heb res­pect voor jouw taal!

OVSG vindt het belang­rijk dat onder­wijs­ac­to­ren met een posi­tie­ve atti­tu­de kij­ken naar het ken­nen en gebrui­ken van talen. Elke taal die je kent is meer­waar­de. Con­creet bete­kent dit dat dan ook dat je waar­de­ring opbrengt voor de thuis­taal van elke leer­ling, wat de socio-eco­no­mi­sche sta­tus van deze taal ook is.

Taal is een ele­ment van je iden­ti­teit … Het erken­nen van je thuis­taal heeft dan ook te maken met het aan­vaar­den van de per­soon zoals hij is.

Thuis­taal – zo is meer­maals aan­ge­toond – is in tegen­stel­ling tot socio-eco­no­mi­sche situ­a­tie geen indi­ca­tor voor je school­se succes.

Neder­lands is onze ver­bin­dings- en leertaal

Neder­lands ver­bindt en maakt van de omge­ving een samenleving.

Neder­lands is top. Deze taal stelt je in ver­bin­ding met 24 mil­joen men­sen. Het is daar­mee de veer­tig­ste meest gespro­ken taal in de wereld, de acht­ste meest gebruik­te taal op Twit­ter, de negen­de op Wiki­pe­dia. De exten­sie .nl (en aan­ge­vuld met .be) staat in de top 10 op internet.

Kort­om, het Neder­lands is een belang­rij­ke taal die ons ver­bindt met de wereld maar ook in de school en je woon­om­ge­ving. In de school is het niet alleen de ver­bin­dings­taal, maar ook de voor­naams­te leer­taal. Het Neder­lands ver­bindt je dus niet alleen met men­sen, maar ook met ken­nis en inzichten.

Hoe meer talen je spreekt, hoe beter …

En je kan ze alle­maal tege­lij­ker­tijd leren!

We dach­ten lang dat we in onder­wijs alleen’ op het Neder­lands moesten inzet­ten. We ban­den thuis­taal, we inte­greer­den vreem­de talen op rela­tief late leef­tijd. Dit mono­lin­gu­a­le den­ken strookt niet met de inzich­ten uit recent onder­zoek en de diver­se meer­ta­li­ge realiteit.

Van­uit her­nieuw­de inzich­ten ver­leg­gen we de focus.

  • We accep­te­ren de thuis­taal van de leer­ling. Hoe meer kwa­li­teits­vol die is, hoe beter voor school. Dit prin­ci­pe geldt ook als de thuis­taal niet het Neder­lands is. Ouders die ver­kie­zen een ande­re taal te spre­ken met hun kind wor­den daar­bij niet ontmoedigd.
  • We inves­te­ren ten vol­le in het Neder­lands. Want wie de taal goed kent, ver­bindt zich met de men­sen, de leef­om­ge­ving en de leer­taal op school. We ver­wach­ten van leren­den dat ze Neder­lands gebrui­ken in de school en aan­vaar­den par­ti­eel ander taal­ge­bruik. Als er zich kan­sen voor­doen dan inte­gre­ren we talen in de lessen.
  • We zet­ten van­af jon­ge leef­tijd in op ande­re talen. De gevoe­lig­heid om talen aan te leren ener­zijds en de meer­ta­li­ge atti­tu­de ander­zijds zijn stei­gers waar­op het ver­de­re leren en inte­gra­tie als wereld­bur­ger gestoeld zijn.

Een rij­ke leer­om­ge­ving als stimulator

Goe­de voor­beel­den inspireren.

Taal leer je het best in een rij­ke omge­ving. Enke­le voor­beel­den zijn Neder­lands van peers, moe­der­taalspre­kers en nati­ve spea­kers. Afhan­ke­lijk van de set­ting en de moge­lijk­he­den orga­ni­se­ren we een zo rijk moge­lij­ke leeromgeving.

Zo gelo­ven we in een semi-geïn­te­greer­de wer­king voor jon­ge anders­ta­li­ge leer­lin­gen. De kin­de­ren wor­den niet geï­so­leerd van nati­ve spea­kers Neder­lands, maar maken deel uit van een hete­ro­ge­ne groep.

CLIL biedt kan­sen. Dit wordt bij voor­keur door nati­ve spea­kers aangeboden.

Impli­cie­te en expli­cie­te afspra­ken in elke school

Talen­be­leid? Daar­over heb­ben wij afspraken.

Elke school maakt zowel impli­cie­te als expli­cie­te keu­zes rond het leren van taal. Deze keu­zes en bij­be­ho­ren­de afspra­ken wor­den (in het school­team) gedeeld en ken­baar gemaakt door ze – zoveel als moge­lijk – te inte­gre­ren in bestaan­de beleids­plan­nen of te bespre­ken in over­leg­mo­men­ten. (In het kader van TAR­RA kie­zen we niet reso­luut voor een talen­be­leids­plan. Dit kan de plan­last ver­ho­gen en het gaat in essen­tie om afspra­ken en niet om het plan zelf.)

Inte­res­san­te publicaties

Mijn DENK schrift

Mijn DENK!-schrift

Didactische publicatie
Cover De beste lezers zitten in mijn klas

De beste lezers zitten in mijn klas!

Didactische publicatie

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina