Multifunctioneel en naschools gebruik

Wil je van de school tegelijk ook een kinderopvang maken? En bovenop de klassen nog enkele appartementen bouwen ook? Of gebruik je de refter en sporthal buiten de schooluren graag voor het lokale verenigingsleven? Dat kan! Zolang het gebouw tijdens de schooluren beschikbaar is voor onderwijs, laat de subsidieregelgeving multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen toe. 

Een modale basisschool heeft recht op een gesubsidieerde oppervlakte van 320 tot 485 m² voor haar sporthal. Het staat de gemeente vrij om – weliswaar zonder subsidies – groter te bouwen om zo tot een gebouw te komen waarvan de sporthal, maar ook eetzaal, speelplaats,… voor andere doelen gebruikt wordt. Dat vraagt natuurlijk een extra investering door de gemeente. Maar een sporthal waarvan een deel gesubsidieerd wordt, blijft goedkoper dan één die helemaal niet gesubsidieerd wordt. Bovendien geniet ook het niet-gesubsidieerde deel van het gunstige BTW-tarief van 6%. Voor het AGION-dossier moet er wel een duidelijke opsplitsing gemaakt worden zodat duidelijk is welk deel wel en welk deel niet gesubsidieerd wordt.

Subsidies combineren

Een schoolbestuur mag zijn subsidies combineren met die van andere subsidiërende instanties (Welzijn, Onroerend Erfgoed, …). Subsidies mogen theoretisch gecumuleerd worden tot de volle 100% van de kostprijs, maar de ervaring leert dat deze combinatie in de praktijk niet altijd even evident is omdat de subsidievoorwaarden soms heel erg kunnen verschillen of tegenstrijdig zijn.
Naast het combineren van subsidies zijn er ook de projectoproepen die het openstellen van sportinfrastructuur en speelplaatsen aanmoedigen.

Enkele valkuilen

Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen heeft vele voordelen, maar er zijn ook enkele valkuilen. Zo zijn er nogal eens misverstanden over het toewijzen van de kosten. De verlichting en de verwarming die s avonds en in het weekend brandt, bijkomende poetsbeurten, speeltoestellen en ander materiaal dat sneller verslijt of stuk gemaakt wordt, … zijn allemaal extra kosten die soms heel moeilijk uit te splitsen zijn. Vaak worden deze kosten in de gemeentelijke financiële documenten onterecht opgenomen in de uitgaven van de school, waardoor het inrichten van onderwijs een duurdere aangelegenheid lijkt dan het is. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat het naschools gebruik van de schoolinfrastructuur leidt tot besparingen in de werking van de school.

Een goed dubbel gebruik van hetzelfde gebouw vergt duidelijke afspraken. Wanneer een klaslokaal gebruikt wordt door een basisschool en s avonds, op woensdagnamiddag of in het weekend door de muziekafdeling van het deeltijds kunstonderwijs, moet er duidelijkheid zijn over heel wat kleine praktische zaken. Hoe moet de klas bijvoorbeeld opgesteld staan zodat iedereen vlot met zijn lessen kan beginnen? Mag de leraar van de basisschool ook met de piano aan de slag? Duidelijke afspraken en open communicatielijnen vermijden misverstanden.

Vermijd problemen, plan goed

Veel problemen kunnen vermeden worden door vanaf de start van het project rekening te houden met het naschools gebruik. Aparte ingangen en afzonderlijk afsluitbare vleugels voorkomen dat na de uren om het even wie in de school kan ronddwalen.

Heb je een vraag?

Dries Naulaers
02 506 41 73
Dries Naulaers

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina