Extra peda­go­gi­sche stu­die­dag voor basis­scho­len organiseren

Elke basis­school heeft ieder school­jaar recht op drie hal­ve dagen om peda­go­gi­sche stu­die­da­gen te organiseren. 

Hoe­veel dagen?

Om met je hele lera­ren­team te wer­ken rond een the­ma uit je pro­fes­si­o­na­li­se­rings­plan, kan je tij­dens het school­jaar peda­go­gi­sche stu­die­da­gen orga­ni­se­ren. Je schorst dan de les­ac­ti­vi­teit voor alle leer­lin­gen of voor een leerlingengroep.

 • In het basis­on­der­wijs: 3 hal­ve dagen die je mag sprei­den over het hele jaar.
  • De imple­men­ta­tie van een nieuw leer­plan voor de basis­school vraagt extra vor­ming voor het team. Daar­om vroeg OVSG aan de over­heid de toe­stem­ming om de komen­de twee school­ja­ren een extra peda­go­gi­sche stu­die­dag te kun­nen orga­ni­se­ren, boven­op de klas­sie­ke drie hal­ve dagen. De basis­scho­len kun­nen deze extra dag dan inzet­ten voor vor­ming over Leer Lokaal.

   De over­heid keur­de onze aan­vraag goed. Scho­len kun­nen hier dus gebruik van maken en heb­ben zo voor school­jaar 23-24 en 24-25 recht op:
   • De tra­di­ti­o­ne­le 3 hal­ve peda­go­gi­sche stu­die­da­gen die naar keu­ze kun­nen inge­richt wor­den: ofwel een vol­le­di­ge en een hal­ve dag, ofwel drie hal­ve dagen.
   • Een extra vol­le­di­ge dag voor de imple­men­ta­tie van Leer Lokaal. De school kan ook hier kie­zen om dit als één vol­le­di­ge dag of als twee hal­ve dagen in te richten.
   • Opge­let:
    De school kan niet op eigen ini­ti­a­tief nog een extra dag aan­vra­gen boven­op deze 5 hal­ve stu­die­da­gen. Dit kan enkel als je voor Leer Lokaal geen peda­go­gi­sche stu­die­da­gen opneemt. Dan blijf je 3 hal­ve dagen heb­ben en dan kan je zelf nog een extra dag aan­vra­gen voor een ander the­ma dan Leer Lokaal.
    Dien hier­voor uiter­lijk op 1 mei een aan­vraag in voor het vol­gen­de school­jaar, via het e-for­mu­lier Aan­vraag voor extra peda­go­gi­sche stu­die­da­gen’ onder punt 5 van de omzend­brief orga­ni­sa­tie van het school­jaar in het gewoon en bui­ten­ge­woon basis­on­der­wijs.
 • In het secun­dair onder­wijs: 1 dag per school­jaar. Je kan geen afwij­king aanvragen.
 • In het vol­was­se­nen­on­der­wijs:
  • Een cen­trum voor vol­was­se­nen­on­der­wijs kan 1 peda­go­gi­sche stu­die­dag per school­jaar orga­ni­se­ren. Je kan geen afwij­king aanvragen.
  • De cen­tra voor basis­edu­ca­tie heb­ben geen peda­go­gi­sche studiedagen.

Heb je een vraag?

Pro­fes­si­o­na­li­se­ring, advies en service
02 506 50 99

Ont­dek ons professionaliseringsaanbod

Zoek je nog …

Onze vormingen