De school en haar decretale partners binnen leerlingenbegeleiding

Het decreet op leerlingenbegeleiding is van toepassing op het basis-, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Het decreet regelt de manier waarop CLB’s leerlingen begeleiden binnen vier specifieke domeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Daarnaast bepaalt de regelgeving de rol die het CLB en de school hierin opnemen. De regie ligt in handen van de school.

De school en haar partners

De school en haar decretale partners binnen leerlingenbegeleiding

De school voor gewoon onderwijs heeft de regie over het totale onderwijsleerproces van alle leerlingen en coördineert de samenwerking met alle partners. De school voert, samen met haar partners, een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding. 

Dit omvat vier begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

240521 Placemat partners DEF 2
Reflectievragen structureel overleg

Structureel overleg met de decretale partners

Van elke school wordt verwacht dat ze op structurele basis overleg organiseert met haar centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en pedagogische begeleidingsdienst (PBD), om samen te bepalen welke de noden zijn van de school en welke de mogelijkheden zijn voor begeleiding en professionalisering op vlak van leerlingenbegeleiding en de verschillende fases van het zorgcontinuüm, en wie welke rol daarin zal opnemen. Zo kunnen scholen zich – samen met hun partners – versterken waar nodig. Als dat nodig is kan bij dit structureel overleg ook het leersteuncentrum van de school betrokken worden.

Het kaartje structureel overleg helpt de school om het structureel overleg dat decretaal verwacht wordt voor te bereiden.

Gesprekskaarten samenwerking school en CLB

De gesprekskaarten bevatten reflectievragen met betrekking tot de samenwerking tussen de school en het CLB binnen leerlingenbegeleiding. Deze kaarten zijn zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs geschikt.

Leervraag leerkracht

Zoals aangegeven in het Referentiekader kwaliteitsvolle leersteun, is de leervraag van de leerkracht het vertrekpunt voor diens ondersteuning door het leersteuncentrum. Het document de leervraag’ ondersteunt scholen bij het formuleren van de leervraag van de leerkracht. 

Verdiep je verder