De school en haar decretale partners binnen leerlingenbegeleiding

Het decreet op leerlingenbegeleiding is van toepassing op zowel het basis- als het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Het decreet regelt in eerste instantie de manier waarop CLB’s leerlingen begeleiden binnen vier specifieke domeinen, namelijk onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Daarnaast bepaalt de regelgeving de rol die CLB en school hierin opnemen, én legt de regie hiervoor in handen van de school.

De school en haar partners

De school en haar decretale partners binnen leerlingenbegeleiding

De school voor gewoon onderwijs heeft de regie over het totale onderwijsleerproces van alle leerlingen en coördineert de samenwerking met alle partners. De school voert, samen met haar partners, een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding. 

Dit omvat vier begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

230420 Placemat partners
Reflectievragen structureel overleg

Structureel overleg met de decretale partners

Van elke school wordt verwacht dat ze op structurele basis overleg organiseert met haar centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en pedagogische begeleidingsdienst (PBD), om samen te bepalen welke de noden zijn van de school en welke de mogelijkheden zijn voor begeleiding en professionalisering op vlak van leerlingenbegeleiding en de verschillende fases van het zorgcontinuüm, en wie welke rol daarin zal opnemen. Zo kunnen scholen zich – samen met hun partners – versterken waar nodig. Als dat nodig is kan bij dit structureel overleg ook het leersteuncentrum van de school betrokken worden.

Het kaartje structureel overleg helpt de school om het structureel overleg dat decretaal verwacht wordt voor te bereiden.

Gesprekskaarten samenwerking school en CLB

De gesprekskaarten bevatten reflectievragen met betrekking tot de samenwerking tussen de school en het CLB binnen leerlingenbegeleiding. Deze kaarten zijn zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs geschikt.

Leervraag leerkracht

Zoals aangegeven in het Referentiekader kwaliteitsvolle leersteun, is de leervraag van de leerkracht het vertrekpunt voor diens ondersteuning door het leersteuncentrum. Het document de leervraag’ ondersteunt scholen bij het formuleren van de leervraag van de leerkracht. 

Implementatie van het decreet leerlingenbegeleiding

Met dit instrument kunnen schoolteams reflecteren over de uitwerking en de implementatie van het decreet leerlingenbegeleiding.
Wij reiken hiermee handvatten aan om de kwaliteit van het beleid op leerlingenbegeleiding te versterken.

Prodia

Het zorgcontinuüm

Het zorgcontinuüm geeft handvatten aan scholen om zorg voor leerlingen kwaliteitsvol uit te bouwen. 

Betrokken partners binnen de fasen van het zorgcontinuüm

Fase 0 - brede basiszorg

 • voor alle leerlingen
 • regie bij school
 • CLB signaalfunctie
 • PBD ondersteunt op vraag
 • Leersteuncentrum biedt schoolteamgerichte leersteun

Fase 1 - verhoogde zorg

 • voor enkele leerlingen
 • regie bij school
 • CLB consultatieve leerlingenbegeleiding
 • PBD ondersteunt op vraag
 • Leersteuncentrum biedt schoolteamgerichte leersteun

Fase 2 - uitbreiding van zorg en fase 3IAC

 • voor individuele leerling
 • regie bij CLB voor handelingsgericht traject/​externe hulp
 • school blijft sterk betrokken
 • PBD ondersteunt op vraag
 • Leersteuncentrum biedt kwaliteitsvolle leersteuntrajecten voor leerlingen met een verslag gemeenschappelijk curriculum, verslag individueel aangepast curriculum of verslag opleidingsvorm 4
Individueel aangepast curriculum opstarten
Zorgcontinuum DKO

Het deeltijds kunstonderwijs hanteert een aangepaste versie van het zorgcontinuüm.

Fase 0 – brede basiszorg

Fase 1 – verhoogde zorg

 • Gemeenschappelijk curriculum met aangepast lessenrooster (mits verantwoordingsdocumenten)
 • Gemeenschappelijk curriculum met pedagogische of schoolorganisatorische aanpassingen

Fase 2 – individueel aangepast curriculum

 • Mits verantwoordingsdocumenten
Intakegesprekken organiseren in deeltijds kunstonderwijs
Uitgangspunten handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken biedt een gezamenlijk kader voor wie betrokken is bij het zorgbeleid op school: schoolteam, pedagogische begeleidingsdienst, CLB en eventuele externen.

Handelingsgericht werken vertrekt vanuit zeven uitgangspunten.

 1. Handelingsgericht werken is doelgericht
 2. Handelingsgericht werken gaat om wisselwerking en afstemming.
 3. Onderwijs- en opvoedingsbehoeften staan centraal.
 4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.
 5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.
 6. De betrokkenen werken constructief samen.
 7. De werkwijze is systematisch en transparant.
Handelingsgericht werken in deeltijds kunstonderwijs

Wegwijs in zorgknooppunten

Dit document is een inspiratiebron en analyse-instrument dat kan gebruikt worden in begeleidingen om samen met de school te reflecteren over de zorgwerking i.f.v. een passende begeleiding voor elke lerende met het oog op optimale ontwikkelingskansen én in het bijzonder lerenden met specifieke onderwijsbehoeften.

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina