Kaders voor een beleid op leerlingenbegeleiding

Elke school die kwalitatief onderwijs biedt wordt geconfronteerd met de uitdaging om alle lerenden optimale leer- en ontwikkelingskansen te geven. Om dit te realiseren beschikt de school over een duidelijke en gedragen visie op zorg die effecten genereert tot op de klasvloer. Daarnaast realiseert de school een zorgzame werking aangedreven vanuit hun zorgbeleid. Breed reflecteren over de schoolse zorgwerking vraagt de toepassing van meerdere kaders. 

Decreet leerlingenbegeleiding

Decreet leerlingenbegeleiding - decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Reflecteren over het beleid op leerlingenbegeleiding

Met dit instrument kunnen schoolteams reflecteren over de uitwerking en de implementatie van het decreet leerlingenbegeleiding.
Wij reiken hiermee handvatten aan om de kwaliteit van het beleid op leerlingenbegeleiding te versterken.

De school en haar partners

De school en haar decretale partners binnen leerlingenbegeleiding

De school voor gewoon onderwijs heeft de regie over het totale onderwijsleerproces van alle leerlingen en coördineert de samenwerking met alle partners. De school voert, samen met haar partners, een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding. Dit omvat vier begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Samenwerking tussen de school en haar partners binnen leerlingenbegeleiding: CLB

Deze gesprekskaarten bevatten reflectievragen met betrekking tot de samenwerking tussen de school en het CLB binnen leerlingenbegeleiding.

De kaarten zijn zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs geschikt.

Zorgcontinuum

Betrokken partners binnen de fasen van het zorgcontinuüm

Fase 0 - brede basiszorg

 • voor alle leerlingen
 • regie bij school
 • CLB signaalfunctie
 • PBD ondersteunt op vraag

Fase 1 - verhoogde zorg

 • voor enkele leerlingen
 • regie bij school
 • CLB consultatieve leerlingenbegeleiding
 • PBD ondersteunt op vraag

Fase 2 - uitbreiding van zorg en fase 3IAC

 • voor individuele leerling
 • regie bij CLB voor handelingsgericht traject/​externe hulp
 • school blijft sterk betrokken
 • PBD ondersteunt op vraag
Individueel aangepast curriculum opstarten
Zorgcontinuum deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs hanteert een aangepaste versie van het zorgcontinuüm.

Fase 0 – brede basiszorg

Fase 1 – verhoogde zorg

 • Gemeenschappelijk curriculum met aangepast lessenrooster (mits verantwoordingsdocumenten)
 • Gemeenschappelijk curriculum met pedagogische of schoolorganisatorische aanpassingen

Fase 2 – individueel aangepast curriculum

 • Mits verantwoordingsdocumenten
Intakegesprekken organiseren in deeltijds kunstonderwijs
Uitgangspunten handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken biedt een gezamenlijk kader voor wie betrokken is bij het zorgbeleid op school: schoolteam, pedagogische begeleidingsdienst, CLB en eventuele externen.

Handelingsgericht werken vertrekt vanuit zeven uitgangspunten.

 1. Handelingsgericht werken is doelgericht
 2. Handelingsgericht werken gaat om wisselwerking en afstemming.
 3. Onderwijs- en opvoedingsbehoeften staan centraal.
 4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.
 5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.
 6. De betrokkenen werken constructief samen.
 7. De werkwijze is systematisch en transparant.
Handelingsgericht werken in deeltijds kunstonderwijs

Wegwijs in zorgknooppunten

Dit document is een inspiratiebron en analyse-instrument dat kan gebruikt worden in begeleidingen om samen met de school te reflecteren over de zorgwerking i.f.v. een passende begeleiding voor elke lerende met het oog op optimale ontwikkelingskansen én in het bijzonder lerenden met specifieke onderwijsbehoeften.

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina