Disclaimer LOKANO

Eigenaarschap

LOKANO en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van de content waar andere auteurs vermeld worden, zijn ondeelbaar eigendom van OVSG vzw; Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0443.649.492, RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.

Auteursrechten

De informatie van LOKANO mag door de gemeente- en stadsbesturen worden gekopieerd of opgeslagen. De informatie die op LOKANO staat, mag door de gemeente- en stadsbesturen vrij worden verspreid, mits ze bestemd is voor niet-commerciële doeleinden en met vermelding van de bron: LOKANO-OVSG en de originele bron als het gaat over content waar andere auteurs bij vermeld zijn.

Gebruik van informatie van deze website is voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

OVSG doet haar uiterste best om de informatie up-to-date te houden. Toch is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. OVSG behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites of apps buiten LOKANO. Deze websites of apps zijn geen eigendom van OVSG. OVSG is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op die websites of apps worden aangeboden. OVSG wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites of apps af.

Aansprakelijkheid

OVSG sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze tool.

Hoewel OVSG alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is OVSG niet aansprakelijk voor informatie en/​of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. OVSG aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de tool. Het Belgisch recht is van toepassing.

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 13 november 2023.

Heb je een vraag?

Flankerend onderwijsbeleid