15/11/2022

Leer­punt ver­sterkt scho­len en peda­go­gi­sche begeleiding

Van­daag gaat Leer­punt van start, een onaf­han­ke­lijk ken­nis­cen­trum dat alle weten­schap­pe­lijk onder­zoek samen­brengt en ver­taalt naar de klaspraktijk.

Persconferentie leerpunt pedro debruyckere

De onder­wijs­ver­strek­kers, waar­on­der OVSG, stu­ren het ken­nis­cen­trum mee aan. OVSG beschouwt dit als een kans om nog ster­ker samen te wer­ken aan onder­wijs­kwa­li­teit met scho­len, cen­tra en aca­de­mies, geba­seerd op weten­schap­pe­lijk onder­zoek en data. In het bui­ten­land heeft men hier al goe­de erva­rin­gen mee, zoals het Nati­o­naal Regie­or­gaan Onder­wijs­on­der­zoek in Neder­land of de Edu­ca­ti­on Endow­ment Foun­da­ti­on (EEF) in Groot-Brittannië.

Marij­ke Ver­man­de­re, direc­teur peda­go­gi­sche bege­lei­ding OVSG: Onze peda­go­gi­sche bege­lei­dings­dienst werkt nu al inten­sief met scho­len en teams aan data­ge­let­terd­heid. We mer­ken dat onder­wijs­in­stel­lin­gen over een mas­sa data beschik­ken, maar het is niet zo een­vou­dig om dit om te zet­ten in acties. Ook is er een gro­te hoe­veel­heid rele­vant weten­schap­pe­lijk onder­zoek, maar dat komt niet altijd tot bij de teams. School­teams heb­ben nood aan een ver­taal­slag naar de prak­tijk. Het nieu­we Leer­punt zal weten­schap­pe­lijk onder­zoek ver­ta­len naar de klas en tools aan­rei­ken. Het is onze opdracht om de scho­len ver­der te onder­steu­nen bij de toe­pas­sing van weten­schap­pe­lij­ke bevin­din­gen in hun con­text en prak­tijk. Het werk van Leer­punt ver­sterkt onze peda­go­gi­sche bege­lei­ding in haar rol. Deze samen­wer­king biedt een kans om, geba­seerd op onder­zoek en data, resul­taat­ge­richt aan onder­wijs­kwa­li­teit te wer­ken met onze scho­len, cen­tra en academies.”

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina