19/09/2022

Hel­de­re en haal­ba­re eind­ter­men secun­dair wor­den mogelijk

Het raam­ak­koord voor de opmaak van nieu­we mini­mum­doe­len, werd deze och­tend na over­leg door minis­ter Weyts en alle onder­wijs­ver­strek­kers voor­ge­steld tij­dens een pers­con­fe­ren­tie. Het akkoord bevat voor OVSG heel wat posi­tie­ve elementen.

Persconferentie eindtermen

We heb­ben altijd gepleit voor sobe­re, hel­de­re en haal­ba­re eind­ter­men die bin­nen de onder­wijs­tijd kun­nen wor­den gehaald en die vol­doen­de vrije ruim­te laten voor prak­tijk of voor een spe­ci­fiek peda­go­gisch pro­ject”, stelt Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur OVSG. Het nieu­we raam­ak­koord maakt dat mogelijk.

Ook vin­den we dat in één bewe­ging de eind­ter­men voor de drie gra­den moe­ten wor­den her­be­ke­ken. Na de twee­de en de der­de graad moet dus ook de eer­ste graad onder de loep wor­den geno­men. Ook dat is opge­no­men in de kader­tekst en de afspra­ken. Zo krij­gen we een logi­sche opbouw en een set eind­ter­men waar­mee het secun­dair onder­wijs klaar is voor de toekomst.”

De ont­wik­kel­com­mis­sies kun­nen nu aan de slag om de eind­ter­men voor de twee­de en der­de graad tegen maart 2023 te laten vali­de­ren. Aan­slui­tend wor­den de eind­ter­men voor de eer­ste graad herzien.

Walen­ti­na Coo­ls: Onze scho­len kun­nen onder­tus­sen voort­wer­ken in het gemo­der­ni­seer­de secun­dair onder­wijs. We bege­lei­den hen ver­der bij de implementatie.”

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina