16/06/2022

Eind­ter­men ver­nie­tigd, maar moder­ni­se­ring gaat door

Van­daag sprak het Grond­wet­te­lijk Hof zich uit over de eind­ter­men voor de twee­de en de der­de graad secun­dair onder­wijs. We krij­gen een glas­hel­der arrest dat geen impact heeft op de moder­ni­se­ring maar wel de eind­ter­men vernietigt.

Het Grond­wet­te­lijk Hof heeft dui­de­lijk reke­ning gehou­den met de maat­schap­pe­lij­ke impact: de ver­nie­ti­ging komt er pas over vier school­ja­ren. Dat bete­kent dat secun­dai­re scho­len tot school­jaar 24-25 kun­nen voort­wer­ken zoals ze nu gestart zijn.

Walen­ti­na Coo­ls, alge­meen direc­teur OVSG: Wij heb­ben er altijd voor gepleit om de moder­ni­se­ring niet te laten stil­val­len. We zijn dan ook blij dat het Grond­wet­te­lijk Hof de impact op de moder­ni­se­ring beperkt door ons nog vier school­ja­ren te laten voort­wer­ken. Zo zijn er geen gevol­gen voor de onder­wijs­loop­baan van leer­lin­gen. Dat is een gerust­stel­ling voor direc­ties, teams, leer­lin­gen en ouders. Onder­tus­sen krij­gen we de tijd om eind­ter­men voor de twee­de en de der­de graad te her­be­pa­len die recht zul­len doen aan de vrij­heid van onder­wijs zodat ook onze school­be­stu­ren en direc­ties hun eigen lokaal onder­wijs­pro­ject kun­nen realiseren.”

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina