02/02/2023

Maak het werk in het CLB aantrekkelijk

Van­daag is het de Dag van de CLB-mede­wer­ker. Een beroep dat ook stil­aan als een knel­punt­be­roep wordt beschouwd. In het onder­wijs heb­ben we niet alleen te wei­nig lera­ren, ook het per­so­neels­te­kort in de CLB’s doet alle alarm­bel­len afgaan. Op deze dag van de CLB-mede­wer­ker vra­gen we dan ook aan­dacht voor de werk­om­stan­dig­he­den van de CLB-mede­wer­ker en lan­ce­ren we ver­schil­len­de voor­stel­len om het beroep opnieuw aantrekkelijk(er) te maken.

Dag clb medewerker 2023

De CLB-mede­wer­ker in het hart van ons onderwijs

In de Cen­tra voor Leer­lin­gen­be­ge­lei­ding (CLB) zijn ver­schil­len­de pro­fie­len aan de slag: van psy­cho­lo­gen en maat­schap­pe­lijk wer­kers tot art­sen, ver­pleeg­kun­di­gen en admi­ni­stra­tief mede­wer­kers. Dank­zij de dage­lijk­se inzet van meer dan 4.000 CLB-mede­wer­kers wor­den jaar­lijks meer dan 660.000 leer­lin­gen* ver­der gehol­pen. Helaas wordt het ook voor de CLB’s steeds moei­lij­ker om gekwa­li­fi­ceerd per­so­neel te vin­den, en dit zowel voor kort­du­ren­de ver­van­gin­gen als voor opdrach­ten met lan­ge­ter­mijn­per­spec­tief. Ver­schil­len­de vaca­tu­res gera­ken niet inge­vuld wat bete­kent dat de opdrach­ten van de CLB’s voor leer­lin­gen, ouders en scho­len in het gedrang komen. 

* Tij­dens het school­jaar 20212022 kwa­men 668 777 unie­ke leer­lin­gen in con­tact met het CLB, wat 55 % van de vol­le­di­ge school­po­pu­la­tie is, de con­tac­ten in het kader van de COVID-con­tact­tra­cing niet inbegrepen. 

Voor­stel­ling tot her­waar­de­ring van het beroep van CLB-medewerker

We grij­pen de dag van de CLB-mede­wer­ker niet alleen aan om een sig­naal te geven, maar lan­ce­ren even­eens ver­schil­len­de con­struc­tie­ve voor­stel­len. Het is een oproep aan de minis­ter van Onder­wijs en de Vlaam­se Rege­ring om werk te maken van de her­waar­de­ring van het beroep van CLB-medewerker. 

Onze voor­stel­len:

 • Zorg ervoor dat zij-instro­mers anci­ën­ni­teit kun­nen mee­ne­men in het bij­zon­der voor de knel­punt­amb­ten arts, para­me­disch wer­ker (ver­pleeg­kun­di­ge) en directeur. 
 • Voor­zie meer flexi­bi­li­teit voor het ver­van­gen van zie­ke of afwe­zi­ge per­so­neels­le­den door 
  • de bekwaam­heids­be­wij­zen (zowel ver­eist, vol­doen­de geacht als ander) te verruimen;
  • de aan­stel­ling met een ander bekwaam­heids­be­wijs inte­res­san­ter te maken voor het per­so­neels­lid door er een bete­re ver­lo­ning en/​of de opbouw van rech­ten aan te koppelen;
  • de uren waar­voor niet tij­dig een ver­van­ging werd gevon­den niet ver­lo­ren te laten gaan, maar toe te laten om deze ook later nog in te zet­ten om opdrach­ten in te halen (ook wan­neer de titu­la­ris al terug is).
 • Voeg het bachel­or­di­plo­ma toe aan de bekwaam­heids­be­wij­zen voor het ambt van directeur. 
 • Waar­deer ook de direc­teur in het CLB door de loons­ver­ho­ging toe te pas­sen die voor direc­teurs uit het basis-, secun­dair, deel­tijds kunst- en vol­was­se­nen­on­der­wijs werd ingevoerd. 
 • Zorg ervoor dat CLB-mede­wer­kers over vol­doen­de wer­kings­mid­de­len beschik­ken door een regu­la­ri­sa­tie te doen van de wer­kings­mid­de­len van 2000 naar de levens­duur­te van vandaag.

Een dag voor de CLB-medewerker

De Dag van de CLB-mede­wer­ker is een neto­ver­stij­gend ini­ti­a­tief van alle CLB-net­ten en koe­pels en vindt jaar­lijks op de eer­ste don­der­dag van febru­a­ri plaats. Het is ons doel om het essen­ti­ë­le werk van alle CLB-mede­wer­kers onder de aan­dacht te bren­gen met deze Dag. Dit jaar staat het the­ma talent centraal.

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trim­pont
Voor­zit­ter ISC
Direc­teur Per­ma­nen­te Onder­steu­nings­cel GO! CLB
0470 13 04 06 of inge.​van.​trimpont@​g-​o.​be

Ste­fan Grie­lens
Alge­meen direc­teur Vrij CLB Net­werk
0495 40 09 85 of stefan.​grielens@​vrijclbnetwerk.​be

Dina Bae­tens
Coör­di­na­tor CLB POC OVSG
0487 27 97 32 of dina.​baetens@​ovsg.​be

Mar­jo­lein Petit
Peda­go­gisch bege­lei­der CLB POV
0497 16 08 44 of marjolein.​petit@​pov.​be

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina