05/01/2023

CLB en SIHO lan­ce­ren zelf­hulp­plat­form voor leer­lin­gen secun­dair onderwijs

De cen­tra voor leer­lin­gen­be­ge­lei­ding (CLB) en het Steun­punt voor Inclu­sief Hoger Onder­wijs (SIHO) slaan de han­den in elkaar. Het stu­den­ten­plat­form MoodSpa­ce wordt dit jaar door­ont­wik­keld, zodat ook leer­lin­gen uit het secun­dair onder­wijs kun­nen gebruik­ma­ken van ver­schil­len­de beproef­de onli­ne zelfhulpinterventies.

Vclb logo

Samen­wer­king SIHO-CLB

MoodSpa­ce werd in 2021 gelan­ceerd door het SIHO, in nau­we samen­wer­king met stu­den­ten, aca­de­mi­sche exper­ten, en de Vlaam­se hoger­on­der­wijs­in­stel­lin­gen. Prof. dr. Ron­ny Bruf­faerts (KU Leu­ven) en prof. dr. Maar­ten Van­steen­kis­te (UGent) zijn de aca­de­misch promotoren.

MoodSpa­ce is een plek voor stu­den­ten met betrouw­ba­re info, tips en zelf­hulp om emo­ti­o­ne­le pro­ble­men het hoofd te bie­den en (veer)krachtig te stu­de­ren. Uit­gangs­punt is het public men­tal health-per­spec­tief waar­bij weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de instru­men­ten wor­den aangereikt.

Van­uit de CLB-sec­tor wordt reeds lan­ger werk gemaakt van de uit­rol en bekend­ma­king van onli­ne tools die inzet­baar zijn in de leer­lin­gen­be­ge­lei­ding. Er was zoda­nig veel inte­res­se voor het ini­ti­a­tief van SIHO, dat al snel samen­wer­king gezocht en gevon­den werd. Con­creet zul­len in 2023 drie onli­ne tools uit MoodSpa­ce aan­ge­past wor­den voor leer­lin­gen uit het secun­dair onder­wijs. Het betreft programma’s zoals Life­Craft, die de veer­kracht van leer­lin­gen versterken. 

Moni­to­ring van het men­taal wel­zijn van leerlingen

Naast de onli­ne zelf­hulp­tools zal ook de Wel­zijns­mo­ni­tor die SIHO recent in het hoger onder­wijs opge­zet heeft, aan­ge­past wor­den voor het leer­plicht­on­der­wijs. Op deze manier beschik­ken we ook in de toe­komst over een repre­sen­ta­tief beeld van de men­ta­le gezond­heid van leer­lin­gen in het secun­dair onder­wijs. Dit maakt het moge­lijk om in de nabije toe­komst (onli­ne) inter­ven­ties te ont­wik­ke­len die nog meer afge­stemd zijn op de actu­e­le noden van leerlingen.

Pro­ject CLB online

De CLB-sec­tor krijgt steun van minis­ter Weyts om het pro­ject CLB onli­ne uit te wer­ken. Met deze mid­de­len wordt een onli­ne plat­form uit­ge­werkt dat de com­mu­ni­ca­tie tus­sen CLB, leer­lin­gen, ouders en school moet bevor­de­ren. De onli­ne tools uit MoodSpa­ce zul­len via dit plat­form mak­ke­lijk bereik­baar zijn. 

Onder­wijs­mi­nis­ter Ben Weyts: Na de schok van de corona­cri­sis heb­ben we men­taal wel­zijn boven­aan de agen­da gezet. Zo heb­ben we onder meer de CLB’s ver­sterkt en MoodSpa­ce gelan­ceerd. Dank­zij de samen­wer­king tus­sen MoodSpa­ce en de CLB’s krij­gen scho­lie­ren toe­gang tot betrouw­ba­re hulp­mid­de­len. We laten dit the­ma niet meer los. Je men­ta­le gezond­heid onder de loep nemen en ver­be­te­ren zou de nor­maal­ste zaak van de wereld moe­ten zijn”.

MoodSpa­ce is als stu­den­ten­plat­form te vin­den op https://​moodspa​ce​.be/nl. Het plat­form is er ook in het Engels beschik­baar.

Leer­lin­gen die vra­gen heb­ben over hun men­taal wel­zijn, stu­die­keu­ze, gezond­heid en/​of het leer­pro­ces kun­nen nu reeds terecht op CLBch@t via https://​clbchat​.be. Ze kun­nen er ano­niem en gra­tis terecht met al hun vra­gen. Ook ouders zijn er welkom.

Vra­gen?

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina