Eer­ste hulp bij de nieu­we website

De web­si­te van OVSG kreeg een moder­ne lay-out en dui­de­lij­ke struc­tuur en is een stuk gebruiks­vrien­de­lij­ker. De infor­ma­tie en docu­men­ten op het vroe­ge­re extra­net krij­gen een plek op onze website.

Je account op Mijn OVSG

In je per­soon­lij­ke Mijn OVSG-omge­­ving vind je nieuws en onder­wer­pen op maat van jouw onder­wijs­ni­veau en inte­res­ses terug. Ook kan je er je professionaliseringsover­zicht raad­ple­gen en de attes­ten en het les­ma­te­ri­aal van gevolg­de vor­min­gen of bege­lei­din­gen downloaden.

Waar­om heb ik een account nodig?

 • Wan­neer je voor een vor­ming uit ons pro­fes­si­o­na­li­se­rings­aan­bod wil inschrij­ven, heb je een Mijn OVSG-account nodig. Volg­de je in het ver­le­den al een vor­ming? Dan migreer­den we je account naar onze nieu­we website.
 • De mees­te infor­ma­tie op onze web­si­te kan je zon­der account raad­ple­gen. Som­mi­ge bron­nen en docu­men­ten bie­den we enkel aan onze leden aan. Daar­om is het belang­rijk dat we weten voor wel­ke school of welk school­be­stuur je werkt. Dan is een kop­pe­ling met je eID of de app itsme nodig.
 • OVSG ont­wik­kelt heel wat tools om je te hel­pen bij je prak­tijk, zoals bij­voor­beeld de OVSG-toets, het DKO-kom­pas en de rOK-tool. Op ter­mijn zijn al je OVSG-apps via de web­si­te toe­gan­ke­lijk. Afge­lo­pen dus met ver­schil­len­de logins voor diver­se tools. Op dit moment is de OVSG-toets al geïn­te­greerd. Ande­re tools volgen.

Veel­ge­stel­de vragen

 • Hoe maak ik een account aan?

  Dat maak­ten we zo een­vou­dig moge­lijk. We heb­ben enkel je voor­naam, fami­lie­naam en e-mail­adres nodig.

  1. Ga naar Mijn OVSG en klik op Maak een account aan’.
  2. Vul het for­mu­lier in.
  3. Klik op de via e-mail toe­ge­stuur­de link om om je account te activeren.
 • Ik had al een account, wat nu?

  Volg­de je ooit al een vor­ming bij OVSG? Dan is de kans groot dat we je account naar onze nieu­we web­si­te migreer­den. Vei­lig­heid is erg belang­rijk, en daar­om vra­gen we je een nieuw wacht­woord in te stel­len. We stuur­den je daar­voor onlangs een e-mail­be­richt. Kreeg je dit niet, ga dan als volgt te werk.

  1. Ga naar Mijn OVSG en klik op Wacht­woord ver­ge­ten’.
  2. Vul je e-mail­adres in waar­mee je in onze vori­ge omge­ving aan­meld­de bij het inschrij­ven voor een pro­fes­si­o­na­li­se­ring of het raad­ple­gen van je les­ma­te­ri­aal en attesten.
  3. Als we je e-mail­adres terug­vin­den, krijg je een e-mail­be­richt met een link om een nieuw wacht­woord in te stellen.
  4. Meld je met deze nieu­we gege­vens aan.
 • Hoe kop­pel ik Mijn OVSG-account aan mijn eID of itsme?

  Som­mi­ge bron­nen zijn enkel beschik­baar voor onze lera­ren, direc­ties of school­be­stu­ren. Om dit mate­ri­aal te kun­nen raad­ple­gen, is er een extra authen­ti­ca­tie nodig. We gebrui­ken hier­voor het­zelf­de sys­teem als de Vlaam­se overheid.

  Als je een account hebt op onze web­si­te, kan je na een druk op de knop om de afge­scherm­de inhoud te raad­ple­gen de kop­pe­ling met je eID of itsme of ande­re digi­ta­le sleu­tels maken. Je eID- of itsme-kop­pe­ling blijft 30 dagen actief. Wil je na deze peri­o­de opnieuw één van onze afge­scherm­de docu­men­ten raad­ple­gen, vra­gen we je opnieuw even aan te mel­den met je eID of itsme.

  Je loka­le IT-beheer­der moet je toe­gang geven via het por­taal van Gebrui­kers­be­heer Vlaan­de­ren. Als loka­le beheer­der kan hij jou of ande­re direc­ties of bestuurs­le­den het recht OVSG Web­si­te gebrui­ker’ toekennen.

 • Ik kan me aan­mel­den met mijn eID of itsme, maar er is geen kop­pe­ling met mijn school

  Je loka­le IT-beheer­der moet je toe­gang geven via het por­taal van Gebrui­kers­be­heer Vlaan­de­ren. Als loka­le beheer­der kan hij jou of ande­re direc­ties of bestuurs­le­den het recht OVSG Web­si­te gebrui­ker’ toekennen.

  Voor het toe­ken­nen van rech­ten en alge­me­ne info over gebrui­kers­be­heer ver­wij­zen we je graag door naar deze hand­lei­ding. De IT-beheer­der van je school of bestuur weet raad met deze docu­men­ta­tie. Kom je er niet uit? Bel dan naar 1700, het gra­tis infor­ma­tie­num­mer van de Vlaam­se overheid.

 • Ik heb nog nooit met mijn eID of itsme aangemeld

  Bel naar 1700, het gra­tis infor­ma­tie­num­mer van de Vlaam­se over­heid. Deze help­desk is elke werk­dag bereik­baar van 9 tot 19 uur. Je kan je vraag ook via e-mail of een chat­ses­sie stellen.

 • Waar vind ik docu­men­ten van de team­ses­sies en the­ma­tra­jec­ten voor mijn school terug?

  Je vindt deze onder­steu­nen­de docu­men­ten terug via dit web­plat­form.

  1. Meld je als school, scho­len­ge­meen­schap of school­be­stuur aan.
  2. Kies de juis­te sessie.
  3. Klik op Mate­ri­a­len en attest’.

  Let op – je kan deze docu­men­ten slechts in het school­jaar waar­in je de ses­sie volg­de down­lo­a­den. Pro­beer ze dus zo snel moge­lijk na de ses­sie op je eigen com­pu­ter op te slaan.

Afge­scherm­de docu­men­ten of inhou­den raadplegen

We inte­greer­den deze infor­ma­tie in de web­pa­gi­na’s in de sec­tie Onze the­ma’s. Er is geen afzon­der­lij­ke lijst van docu­men­ten die lera­ren, direc­ties of school­be­stu­ren kun­nen downloaden.

Je kan pagi­na’s met afge­scherm­de inhoud her­ken­nen aan het plus-icoon­tje naast de link. Op de pagi­na zelf ver­schijnt onder de inlei­ding een bood­schap die je op de aan­we­zig­heid van afge­scherm­de docu­men­ten wijst. Via de rode aan­meld­knop kan je de kop­pe­ling met je eID of itsme ver­zor­gen. (Let op – onder­staan­de afbeel­ding is een voorbeeld.)

Meld aan als organisatie

Je eID- of itsme-kop­pe­ling blijft 30 dagen actief. Wil je na deze peri­o­de opnieuw één van onze afge­scherm­de docu­men­ten raad­ple­gen, vra­gen we je opnieuw even aan te mel­den met je eID of itsme.

Vind je niet wat je zoekt?

We heb­ben de afge­lo­pen maan­den heel wat infor­ma­tie over­ge­he­veld naar de nieu­we web­si­te. Toch is het moge­lijk dat je niet met­een alles terug­vindt. Denk je dat er nog iets ont­breekt, con­tac­teer ons dan via communicatie@​ovsg.​be.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina