Ima­go

Het tijd­schrift voor het ste­de­lijk en gemeen­te­lijk onder­wijs ver­schijnt vier keer per school­jaar (sep­tem­ber, decem­ber, maart en juni). Het geeft com­men­taar bij en dui­ding over regel­ge­ving en onder­wijs­be­leid. Ook actu­e­le ten­den­sen en nieuws uit het veld komen aan bod via repor­ta­ges en interviews.

Ima­go wordt gra­tis gestuurd naar de scho­len (ter atten­tie van de direc­tie) en de school­be­stu­ren (t.a.v. sche­pen, afge­vaar­dig­de OVSG, gemeen­te­se­cre­ta­ris, onder­wijs­dienst) die lid zijn van OVSG. Extra abon­ne­men­ten kun­nen besteld worden.

Abon­neer je op Imago

Jouw persoonsgegevens
Bestelling
Facturatie met bestelbon
Verzendadres
Facturatieadres

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina