Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Pedagogisch adviseur

Voor de pedagogische begeleidingsdienst zoeken wij, met het oog op het aanleggen van een kandidatenpool, pedagogisch adviseurs.

Wie wij zoeken

Onze pedagogische begeleidingsdienst wenst voor alle onderwijsniveaus een kandidatenpool aan te leggen voor pedagogisch adviseurs. Wij zijn op zoek naar collega’s die enerzijds breed inzetbaar zijn en anderzijds vanuit een specifieke expertise kunnen bijdragen aan onze opdracht.

De kandidaten kunnen vanuit één of meerdere perspectieven ervaring hebben:

 • vanuit het kleuter- of lager onderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenonderwijs of CLB’s;
 • vanuit het gewoon of het buitengewoon onderwijs;
 • als leerkracht, ondersteuner, zorgleraar, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, ICT-coördinator, beleidsondersteuner of directeur;
 • vanuit inhoudelijke expertise op het vlak van:
  • digitale didactiek en gecombineerd leren
  • datageletterdheid in functie van kwaliteitsontwikkeling.

Doel van de functie

De pedagogisch adviseur is samen met een team verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten van de pedagogische begeleiding in de scholen en scholengemeenschappen zoals vertaald in het begeleidingsplan.

Samen met het team is hij/zij er medeverantwoordelijk voor dat OVSG zijn visie, missie en doelen zorgvuldig en nauwkeurig realiseert in samenspraak met de andere afdelingen en diensten van de organisatie.

Verantwoordelijkheden

De pedagogisch adviseur is voor de scholen die hem/haar binnen een regio zijn toegewezen het eerste aanspreekpunt voor alle aspecten van beleidsmatige en pedagogisch-didactische aard. Samen met het volledige begeleidingsteam staat hij/zij in voor een kwaliteitsvolle pedagogische begeleiding in de scholen en scholengemeenschappen vanuit een gelijkgerichte visie op begeleiden.

Taken

De pedagogisch adviseur begeleidt de hem/haar toegewezen scholen in hun zorg voor de onderwijskwaliteit conform de vastgelegde opdrachten in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs en het begeleidingsplan van OVSG en versterkt hun beleidsvoerend vermogen door:

 • op vraag van de schoolbesturen/scholen de scholen te ondersteunen bij het opstellen van een begeleidingsplan en dit samen met de directie en het schoolteam opvolgen. De begeleiding werkt daarbij in eerste instantie preventief. Toch word je als adviseur regelmatig gevraagd scholen na doorlichting te begeleiden om de door de onderwijsinspectie vastgestelde tekorten weg te werken;
 • op basis van onderwijskundige behoeften en tendensen ontmoetingsdagen met directies en netwerken voor diverse doelgroepen (vb. zorgcoördinatoren, nieuwe directies, …) te organiseren en te begeleiden;
 • in team mee te werken aan de ontwikkeling van een efficiënt en effectief instrumentarium: syllabi, leerplannen, OVSG-toets, visieteksten, begeleidingsmateriaal, professionaliseringstrajecten, brochures, ….
 • een netwerk uit te bouwen onder meer door vertegenwoordigende taken op te nemen in externe organisaties (vb. lokale samenwerkingsverbanden, samenwerkingsverbanden met andere pedagogische begeleidingsdiensten, hogescholen en universiteiten, educatieve organisaties).

De uitvoering van deze taken vereist frequente verplaatsingen naar stedelijke en gemeentelijke scholen in een bepaalde regio. Daarnaast werk je van thuis uit. De centrale werkplaats voor overleg en ontwikkeling is huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel).

Kennis en competenties

 • Je hebt een ruim inzicht in de OVSG-leerplannen en de bijhorende didactiek.
 • Je hebt een ruim inzicht in het onderwijsaanbod en de onderwijsstructuren in Vlaanderen en een levendige interesse voor andere onderwijssystemen.
 • Je bent vertrouwd met actuele onderwijskundige tendensen en volgt permanent de ontwikkelingen op dat vlak.
 • Je hebt een basiskennis van de regelgeving met betrekking tot het onderwijs.
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving.

Functie gebonden competenties

 • Analytisch én synthetisch denken
  Je beschikt over het vermogen om complexe situaties en dossiers te analyseren en te duiden. Op basis van de verzamelde info en na afweging aan de eigen inzichten vorm je een goed onderbouwd en geïntegreerd besluit om zelf aan de slag te gaan of anderen te betrekken en te overtuigen met het oog op kwaliteitsvolle oplossingen.
 • Agogisch vaardig en coachend ondersteunen
  Je beschikt over het talent om kennis en competenties bij anderen te ontwikkelen door informatie en vaardigheden op een heldere wijze en met gepast gebruik van hulpmiddelen en werkvormen over te brengen. Daarbij ga je anderen (directies, leraren, coördinatoren,…) ondersteunen bij het groeien in hun functie. Die coaching is gericht op het ontwikkelen van een zelf reflecterende houding en probleemoplossende vaardigheden.
 • Communicatievaardig
  Je hanteert een vlotte, begrijpelijke en correcte spreek- en schrijfstijl waarmee je de communicatie naar zowel klanten als collega’s makkelijk open houdt. Je kunt sowieso erg zelfstandig werken, maar toch blijf je hierdoor een teamspeler.
 • Flexibel
  Je beschikt over de nodige flexibiliteit om in verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze jouw aanpak en/of gedrag aan te passen. Dit lukt maar als je je goed kunt inleven om de uitgesproken en onuitgesproken informatie op te pikken en er adequaat op kunt reageren ten aanzien van klanten en collega’s.
 • Innoverend
  Als innovator zie je kansen en uitdagingen en stel je uit eigen beweging acties voor of gaat zelf aan de slag. Je kunt jouw nieuwe inzichten vertalen naar de praktijk van de school- en de klaswerking.

Organisatie gebonden competenties

 • Klantgericht
  Je kent de behoeften van klanten, reageert daar adequaat op en onderneemt structurele acties om de dienstverlening aan klanten te verbeteren.
 • Organisatie betrokken
  Je bewaakt en verdedigt consequent de belangen, de opdracht en de handelswijze van de organisatie.
 • Leer- en veranderingsbereid
  Door de bereidheid om te leren werk je aan het optimaliseren van het eigen functioneren en van de werking van de afdeling. Je anticipeert via structurele maatregelen op toekomstige uitdagingen en stimuleert het verbeteren bij anderen.
 • Samenwerken
  Je levert een bijdrage aan het gezamenlijk resultaat van de afdeling en de organisatie door te informeren, anderen te helpen, te overleggen, de samenwerking in het team en team overschrijdend te stimuleren.
 • Betrouwbaar en integer
  Je handelt vanuit integriteit, discretie, zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie.

Voorwaarden

Kandidaten moeten aan alle hieronder vermelde voorwaarden voldoen om te kunnen starten in de selectieprocedure.

Diplomavereiste
Kandidaten moeten beschikken over een vereist bekwaamheidsbewijs dat toegang geeft tot een ambt van bestuurs- of onderwijzend personeelslid (vb.: directeur, technisch adviseur, kleuteronderwijzer, onderwijzer, leraar, lector) van het onderwijs gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse gemeenschap. Het betreft een bachelor of master diploma met een pedagogische achtergrond.

Decretale voorwaarden
(Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding)

 • Je bent vastbenoemd of aangesteld in het gesubsidieerd onderwijs of in de gesubsidieerde centra, of als contractueel personeelslid van de pedagogische begeleidingsdiensten van het gesubsidieerd onderwijs/de gesubsidieerde centra OF je geeft blijk van een zeer grondig onderwijskundig inzicht;
 • Je hebt een dienstanciënniteit van minimum 8 jaar (berekend volgens artikel 6 van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991) OF je hebt ten minste 8 jaar relevante ervaring in of met het onderwijs of de Centra voor leerlingenbegeleiding of met nascholing.

Aanvullende voorwaarden

 • Kandidaten die in het verleden hebben deelgenomen aan een selectieprocedure van pedagogisch adviseur en twee keer niet geslaagd waren mogen tot vier jaar na de kennisgeving van de meest recente beslissing dat ze niet geslaagd waren, niet deelnemen.
 • Kandidaten hebben de bereidheid om bij indiensttreding
  • te handelen volgens de missie en de basisdoelstellingen van OVSG en de werkingscode van de pedagogische begeleidingsdienst;
  • de individuele functiebeschrijving (functiekaart), de arbeidsvoorwaarden en het arbeidsreglement van OVSG te aanvaarden.

Dienstverband / Arbeidsvoorwaarden

Een pedagogisch adviseur is een statutair personeelslid dat wordt aangesteld in een organiek ambt in de netgebonden pedagogische begeleidingsdienst. Op deze personeelsleden zijn de bepalingen van het Decreet Rechtspositie betreffende sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991 van toepassing. Op termijn is bij positieve evaluatie en binnen de beschikbaarheid van het aantal ambten vaste benoeming in dit bevorderingsambt mogelijk.

De indiensttredingsdatum en –modaliteiten zijn afhankelijk van de beschikbare ambten en de organisatie van de pedagogische begeleidingsdienst om zijn doelstellingen te bereiken. Wij voorzien in aanvang een halftijdse aanstelling als pedagogisch adviseur in combinatie met een halftijds verlof wegens (bijzondere) opdracht vanuit de opdracht waarin men bij een lokaal schoolbestuur is aangesteld.

De aanstellingen in tijdelijk dienstverband gebeuren schooljaar per schooljaar en starten steeds met een proefperiode. Die wordt afgesloten met een evaluatie.

Een pedagogisch adviseur werkt in een regime van 38 uur per week. De jaarlijkse vakantie omvat de kerstvakantie, de paasvakantie, zes weken in de zomervakantie. Pedagogisch adviseurs hebben bovendien nog tot maximum 11 extra vrije dagen per schooljaar.

Voor alle functie gebonden kosten wordt een forfaitaire kostenvergoeding uitbetaald. Kosten verbonden aan dienstverplaatsingen worden apart terugbetaald. De bewezen kostprijs van openbaar vervoer (trein 2de klas) wordt integraal terugbetaald.  Bij gebruik van de eigen wagen wordt een kilometervergoeding betaald.

Salarisschaal

Een pedagogisch adviseur met een bachelordiploma wordt bezoldigd binnen onderwijs barema 354, een master binnen barema 541, een doctor binnen barema 544.

Gelet op de halftijdse aanstelling als adviseur in combinatie met een halftijds verlof wegens bijzondere opdracht is de totale wedde samengesteld uit een halftijdse wedde als adviseur (barema 354, 541 of 544 afhankelijk van het diploma) en halftijds de wedde in het ambt waarin men bij een schoolbestuur aangesteld is. Je behoudt jouw weddeanciënniteit en bouwt deze verder op.

Verloop van de procedure

Heb je interesse voor deze vacature, stuur dan je kandidatuur uiterlijk op woensdag 19 mei 2021 naar Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, op het e-mailadres personeel@ovsg.be. De sollicitaties omvatten minstens een brief tot motivering, een omstandig CV en de stukken die bewijzen dat de kandidaat over een vereist diploma beschikt en aan de decretale voorwaarden voldoet. Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert. Met onvolledige sollicitaties kan geen rekening worden gehouden.

De volledige procedure verloopt volgens deze stappen.

 • Generieke screening: De kandidaten worden door een extern bureau uitgenodigd voor een generieke screening op basis van de competenties die hierboven worden beschreven. Deze screening zal doorgaan tussen 24 mei en 5 juni 2021. De uitnodiging voor de generieke screening wordt rechtstreeks door het bureau gedaan.
 • Mondelinge proef: De kandidaten die geslaagd zijn voor de generieke screening worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. De mondelinge proef vindt plaats op woensdag 16, donderdag 17 of vrijdag 18 juni 2021. Je zal een opdracht krijgen ter voorbereiding van deze proef. Tijdens de mondelinge proef peilt de selectiejury naar jouw pedagogisch-didactische kennis en jouw agogische inzichten en vaardigheden met betrekking tot onderwijsondersteuning.
 • Eindbeoordeling: Op grond van de resultaten behaald op de verschillende proeven spreekt de selectiejury in de week van 28 juni een eindoordeel uit over het al of niet geslaagd zijn. Daarna wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de kandidaten.

Nog vragen?

Met al jouw vragen kan je terecht bij marc.vanrompuy@ovsg.be (0473 295 105) van de dienst Personeel & Organisatie.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs