08/02/2023

Muzi­sche klas­sen bren­gen aca­de­mie naar basis­school in Roeselare

Het ste­de­lijk onder­wijs in Roe­se­la­re lan­ceert de muzi­sche klas­sen. Dank­zij deze nieu­we samen­wer­king tus­sen basis­scho­len en aca­de­mies wor­den de leer­lin­gen van het vijf­de en zes­de leer­jaar een week onder­ge­dom­peld in de cre­a­tie­ve moge­lijk­he­den van de aca­de­mies. Het ini­ti­a­tief zorgt ook voor exper­ti­sede­ling tus­sen leer­krach­ten basis­on­der­wijs en DKO. De muzi­sche klas­sen duren, naar ana­lo­gie met de sport­klas­sen, een week. Leer­lin­gen krij­gen afwis­se­lend een hal­ve dag les op school en een hal­ve dag muzi­sche vorming.

Muzische klassen Roeselare

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina