Zee

Nieuw­poort - t Kraai­e­nest - The Out­si­der Coast

Op avon­tuur­lij­ke zee­klas, bij de split­sing van het kanaal Plas­sen­da­le-Nieuw­poort. Rus­tig gele­gen in de pol­ders en toch op maar 1 km van Nieuw­poort-Stad en 5 km van het strand. 

Waar wil jij ver­blij­ven: in één van de twee boten of in t Kraaienest? 

Jeanne Panne2

Bereik­baar­heid

Met de trein ga je tot het sta­ti­on Oos­ten­de’. Ver­vol­gens neem je de kust­tram tot aan de hal­te Nieuw­poort Stad’. Van daar­uit wan­del je rond het slui­zen­com­plex en neem je de straat naast de IJzer, rich­ting Spaar­bek­ken Nieuw­poort (pijl naar Ark’, club­huis VVW West­hoek). Je blijft ver­der links wan­de­len langs het spaar­bek­ken, langs de Sint-Jor­is­sluis, onder de brug door tot aan het Kraai­e­nest. Dit is onge­veer 20 minu­ten stappen.

Tkraaienest2

Accom­mo­da­tie

T Kraai­e­nest

 • Vol­le­dig toe­gan­ke­lijk voor per­so­nen met een handicap
 • 20 Per­so­nen: 2 kamers van 8 per­so­nen met 4 sta­pel­bed­den en 1 kamer van 4 per­so­nen met 2 sta­pel­bed­den. (Hier­van zijn 6 bed­den toe­gan­ke­lijk voor per­so­nen in een rolstoel)
 • Gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te met keu­ken, tafels en stoe­len voor 20 personen
 • Per­soon­lij­ke sani­tai­re voor­zie­nin­gen: 1 toi­let, 3 dou­ches, 3 wasbakken
 • Gemeen­schap­pe­lij­ke sani­tai­re voor­zie­nin­gen in het gebouw: toi­let­ten (waar­van 1 toi­let toe­gan­ke­lijk voor per­so­nen met een han­di­cap), geschei­den groeps­dou­ches voor man­nen en vrouwen 
Jeanne Panne3

Jean­ne Panne

 • De Jean­ne Pan­ne’ heeft een over­nach­tings­ca­pa­ci­teit van 20 per­so­nen, uit­breid­baar tot 25 per­so­nen (op aan­vraag, maar niet geschikt voor volwassenen)
 • 6 Kajui­ten van 3 per­so­nen, elk met ver­war­ming en wasbak
 • Op de boot: 3 dou­ches en 3 toi­let­ten . Je kan ook gebruik maken van de gemeen­schap­pe­lij­ke sani­tai­re voor­zie­nin­gen in het Kraaienest.
 • Maal­tij­den wor­den geser­veerd op het dek of in de cafe­ta­ria. Je kan er ook voor kie­zen om zelf je maal­tij­den te bereiden. 
Karel Cogge4

Karel Cog­ge II

 • 8 Kajui­ten van twee personen
 • 2 Kajui­ten van drie personen
 • 1 Zetel­bed voor twee personen
 • 5 Bad­ka­mer­tjes met toi­let en douche
 • De dou­ches van het gebouw t Kraai­e­nest naast de boot kun­nen ook gebruikt worden
 • Maal­tij­den wor­den geser­veerd op het dek of in de cafe­ta­ria. Je kan ook kie­zen om zelf je maal­tij­den te voor­zien en gebruik te maken van de keu­ken in de Karel Cog­ge II

Omge­ving

De boot ligt op wan­del­af­stand van het cen­trum van Nieuw­poort waar er een zwem­bad (25m) is en meer­de­re fiets- en wandelroutes.

Bij The Out­si­der Coast kan je terecht voor een groot aan­bod edu­ca­tie­ve, spor­tie­ve en avon­tuur­lij­ke acti­vi­tei­ten aan de Kust.

Pri­jzen

 • Twee bege­lei­ders gra­tis per groep, extra bege­lei­ders beta­len alleen voor de maaltijden.

Let op – de pri­jzen voor het huidi­ge en vol­gend school­jaar verschillen.

Voor het Kalen­der­jaar 2023

Prijs Per persoon/per nacht
't Kraaienest € 43,00
Jeanne Panne € 46,00
Karel Cogge II € 46,00

Voor het Kalen­der­jaar 2024

Prijs Per persoon/per nacht
't Kraaienest € 45,00
Jeanne Panne € 48,00
Karel Cogge II € 48,00

Je kan kie­zen voor een zelf­kook­for­mu­le of volpension.

Con­cre­te 234 of 5-daag­se met vol­pen­si­on en/​of acti­vi­tei­ten wor­den uit­ge­werkt op maat.

Sup­ple­men­ten

 • Extra uit­stap­pen
 • All-in pak­ket: uit­ge­werkt pro­gram­ma (bezoe­ken, sport­ac­ti­vi­tei­ten, didac­ti­sche werkmap)
 • Elek­tri­ci­teit op basis van ver­bruik. Bij zui­nig ver­bruik, kost het slechts een paar euro per dag.

Inbe­gre­pen in de prijs

 • Over­nach­ting
 • Prijs geba­seerd op min. 15 betalenden.
 • Prij­zen voor vol­pen­si­on (overnachting+maaltijden) op aanvraag 

Pro­mo­ties

 • 5% kor­ting tij­dens de maan­den novem­ber, decem­ber, janu­a­ri en februari

Edu­ca­tie­ve activiteiten

Vol­le­dig edu­ca­tief pro­gram­ma voor de lage­re school en het secun­dair onder­wijs kan uit­ge­werkt worden.

Foto­ga­le­rij

Brugsevaart
8620 Nieuwpoort, Nieuwpoort
Routebeschrijving
058/23 14 04 info@theoutsidercoast.be www.theousidercoast.be/nl/locaties/eilandje-nieuwpoort
Capaciteit
63 personen
Reserveren

Heb je een vraag?

Kri­s­tof Moens
02 506 50 97

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina