Kleu­ter­on­der­wijs Lager onder­wijs

Sterk van start als ICT-coör­di­na­tor (basis)

Ben je net gestart als ICT-coör­di­na­tor, of begin je bin­nen­kort? Dank­zij dit tra­ject ga je sterk van start. 

Over de opleiding

Als ICT-coör­di­na­tor speel je een cru­ci­a­le maar com­plexe rol in het ICT-beleid op je school. Je wordt gecon­fron­teerd met tal van uit­da­gin­gen, bin­nen een beperkt aan­tal uren.

In dit nascho­lingstra­ject reflec­teer je over de taken die je opneemt. Je krijgt hand­vat­ten om deze taken gestruc­tu­reerd uit te voe­ren. Je leert mate­ri­a­len, tech­nie­ken en metho­die­ken ken­nen om het ICT-beleid samen met het school­team uit te bouwen.

Je krijgt de aan­zet tot het uit­wer­ken van jouw school­ei­gen visie op het gebruik van ICT zodat je ver­vol­gens het pad ver­der kan uit­stip­pe­len om deze visie met je collega’s con­creet uit te werken. 

Voor wie

De begin­nen­de peda­go­gisch ICT-coör­di­na­tor uit het basisonderwijs.

Zeer inte­res­sant en een mooie hou­vast voor een begin­nen­de ICT-coördinator!

Pro­gram­ma

Ses­sie 1: taak ICT-coör­di­na­tor en het leer­plan digi­ta­le competenties

Wat wordt van de ICT-coör­di­na­tor verwacht? 

Je leert de regel­ge­ving ken­nen en ver­taalt dit naar je eigen prak­tijk. Je krijgt tips en tricks om de eind­ter­men en het leer­plan doel­ge­richt in de klas­prak­tijk in te zetten. 

Ses­sie 2: modu­le coaching 

Je ver­sterkt je coa­chings­vaar­dig­he­den om in gesprek te gaan met jouw collega’s. Zo bouw je aan een con­struc­tie­ve cul­tuur bin­nen het team. Je leert het coa­chings­pen­ta­gram’ gebrui­ken door vra­gen te stel­len en te reflecteren. 

Je cre­ëert rand­voor­waar­den die nodig zijn voor een goed gesprek.
Je gaat met tools aan de slag die inzicht geven.

Deze ses­sie volg je op een zelf­ge­ko­zen moment op één van de data die hier hele­maal onder­aan ver­meld staan. Duid jouw keu­ze aan bij inschrij­ving.

Ses­sie 3: beleids­plan ICT

Elk school­team moet kun­nen aan­to­nen dat ze met een eigen plan­ning de eind­ter­men ICT tot in de klas brengt. 

Je krijgt een hel­de­re en werk­ba­re tool om aan deze ver­wach­ting te vol­doen en om de eigen ICT-wer­king te verankeren. 

Tij­dens het tra­ject Sterk in je schoe­nen als ICT-coör­di­na­tor kan je jouw vaar­dig­he­den nog versterken.

Data en locaties

Titel Data Tijdstip Locatie Lesgever
Sessie 1 vrijdag, 15 september 2023 09:00 - 12:00 Huis Madou Debbie Rooms
Sessie 2: Coaching keuzelijst, maak jouw keuze hieronder 09:00 - 12:00 Interactive webinar
Sessie 3 maandag, 15 januari 09:00 - 12:00 Huis Madou Debbie Rooms

Tarie­ven

Leden Niet-leden Cursuscode
€195 €214,5 FBICT A1 1000

Data en locaties Inschrijven en betalen

Traject op maat

Dit is een modulair aanbod waarbinnen je, in functie van jouw persoonlijke noden, kan kiezen uit verschillende sessies.

Kies zelf jouw sessies
Cursuscode

FBICT A1 1000

Praktisch

Basistraject
3 sessies waarvan 2 in Huis Madou en 1 digitale sessie via Teams

Data en locaties

Heb je een vraag?

Viv Del­hez
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina