Wat te doen bij stakingen?

Welke maatregelen kan of moet een bestuur nemen wanneer er gestaakt wordt in het onderwijs? Wat zijn de gevolgen als een personeelslid niet op school geraakt door een staking bij het openbaar vervoer? Hoe kan je voorkomen dat een personeelslid als onwettig afwezig wordt geregistreerd?

Staking openbaar vervoer

Verplichting schoolbestuur

Bij een staking van het openbaar vervoer is het mogelijk dat sommige personeelsleden de school niet kunnen bereiken.

Deze personeelsleden bezorgen de eerste schooldag na de staking een verklaring op eer aan de directeur, waarin is opgenomen dat:

 • hun afwezigheid onvrijwillig was;
 • hun afwezigheid het gevolg was van de staking van het openbaar vervoer waarvan zij normaal en regelmatig gebruikmaken om zich naar hun werk te begeven.

Deze verklaringen op eer worden in de school bijgehouden en moeten op elk moment kunnen worden voorgelegd aan de verificateur.

Als het personeelslid zo’n verklaring op eer niet aflegt of als het schoolbestuur oordeelt dat de afwezigheid van het personeelslid niet verantwoord was, dan is dit personeelslid onwettig afwezig. Een dergelijke onwettige afwezigheid wordt onmiddellijk doorgegeven aan het bevoegd werkstation.

 • Voor scholen die elektronisch communiceren: een RL-2 met code dienstonderbreking 044 ongewettigde afwezigheid.
 • Voor scholen die niet elektronisch communiceren: een document PERS 3 met melding ongewettigde afwezigheid.

Toezicht

Het schoolbestuur voorziet doelmatig toezicht voor de leerlingen van het leerplichtonderwijs en voor de minderjarige leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs in het geval dat de normale lessen door de afwezigheid van de leerkracht niet kunnen doorgaan.

Staking binnen onderwijs

Te nemen maatregelen voor de staking

Om de eventuele gevolgen van de staking op de werking van de school in te schatten, is het aangewezen dat het schoolbestuur vooraf in overleg gaat met de vakbondsafgevaardigden.

Mogelijke maatregelen:

 • Het schoolbestuur treft de nodige maatregelen om zowel de niet-stakende personeelsleden als de leerlingen toegang te geven tot de school. De school is in principe open en de lessen gaan dus maximaal door zoals gepland.
 • Als de normale lessen niet kunnen doorgaan zoals gepland, voorziet het schoolbestuur doelmatig toezicht voor de leerlingen van het leerplichtonderwijs en voor de minderjarige leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.
 • In uitzonderlijke gevallen, wanneer de normale opdrachten niet vervuld kunnen worden én het schoolbestuur in de onmogelijkheid is om doelmatig toezicht te voorzien, kan het schoolbestuur beslissen om de school, de academie of het centrum te sluiten of lessen niet te laten doorgaan.

Vóór de staking moeten de ouders schriftelijk geïnformeerd worden over de maatregelen die getroffen worden.

Te nemen maatregelen op de stakingsdag en daarna

Verplichting ten aanzien van stakende personeelsleden

Het schoolbestuur doet op de dag van de staking voor 12 uur een melding van de stakende personeelsleden bij het werkstation. De richtlijnen over deze communicatie verschillen afhankelijk van de wijze van communiceren met het werkstation.

 • Scholen die elektronisch communiceren
  Melding dienstonderbreking staking: RL-2 Code 045 voor elk personeelslid dat deelneemt aan de staking.
 • Scholen die elektronisch communiceren maar de dag van de staking geen elektronische zending kunnen doorsturen
  E-mailen van elektronisch formulier Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie’ naar stakingsmelding.​scholen@​vlaanderen.​be (zie bijlage 1 bij omzendbrief PERS/2013/02).

  Uiterlijk op de tweede volledige schooldag na het einde van de staking volgt de melding dienstonderbreking staking’: RL-2 Code 045 voor elk personeelslid dat deelnam aan de staking.
 • Scholen die niet elektronisch communiceren
  E-mailen van elektronisch formulier Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie’ naar stakingsmelding.​scholen@​vlaanderen.​be (zie bijlage 1 bij omzendbrief PERS/2013/02).

  Uiterlijk de tweede volledige schooldag na het einde van de staking wordt het formulier melding van een dienstonderbreking wegens staking’ (zie bijlage 2 bij omzendbrief PERS/2013/02) bezorgd voor elk personeelslid dat deelneemt aan de staking. Dit formulier moet de handtekening van de gemandateerde van het schoolbestuur bevatten. Het betrokken personeelslid tekent voor kennisneming.

Verplichting ten aanzien van niet-stakende personeelsleden

Het schoolbestuur neemt de nodige maatregelen om niet-stakende personeelsleden toegang te geven tot de lokalen. Niet-stakende personeelsleden vervullen, voor zover mogelijk, hun normale opdrachten. Administratief hoeft de school voor deze personeelsleden niets door te geven.

Code aanwezigheidsregister

De algemene regel is hier dat de appreciatiebevoegdheid ligt bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur voert hierover immers de communicatie naar de ouders en is het best geplaatst om te beoordelen welke code van toepassing is.

Als het schoolbestuur communiceert dat de lessen niet doorgaan maar dat alle leerlingen wel op school verwacht worden is bij afwezigheid code B aangewezen, tenzij de leerling een gewettigde reden heeft om afwezig te zijn (bv. ziek, begrafenis, … andere persoonlijke redenen).

Als het schoolbestuur laat weten dat de lessen niet doorgaan maar dat er (beperkte) opvang voorzien is, lijkt een code R voor de hand te liggen.

In het scenario waarbij de school sluit op de dag van de staking wordt code R toegepast.

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 1 juni 2023.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst