Wachtlijst bouwdossiers

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is één van de netten waar met een wachtlijst gewerkt wordt. In december 2023 telde de lijst 216 dossiers met een gezamenlijke investeringswaarde van 753 miljoen euro. Dit is goed voor 597 miljoen euro aan subsidies. 

Prioriteitenkader

Een grote nood aan middelen en een beperkt budget: dat vraagt om een prioriteitenkader dat de beschikbare subsidies zo eerlijk mogelijk verdeelt.

Het prioriteitenkader is op maat van de lokale besturen uitgewerkt en is vastgelegd in een beslissing van het Bestuursorgaan van OVSG. Terwijl AGION instaat voor een correcte toepassing van het wettelijk kader, zorgen wij voor de toepassing van het prioriteitenkader op alle subsidieaanvragen uit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. 

Onze dienst schoolgebouwen screent voortdurend de wachtende dossiers, gaat in overleg met de betrokken lokale besturen en maakt afspraken over de actualisering en verdere timing van het subsidiedossier. Daarbij moet er – naast het prioriteitenkader - met heel wat factoren rekening gehouden worden zodat het budget zo efficiënt mogelijk wordt aangewend: de jaarlijkse subsidiebudgetten waarover AGION beschikt, de tijd die de ontwerper nodig heeft om een project gedetailleerd uit te werken, de beleidsplanning van het lokale bestuur, …

Wanneer alles op elkaar is afgestemd, geeft OVSG via prioriteitenlijsten aan welke subsidieaanvraag wanneer en voor welk subsidiebedrag in aanmerking komt. Voor AGION is de opname op de prioriteitenlijst het signaal om een dossier verder in behandeling te nemen.

Criteria prioriteitenkader

De datum van indiening is het belangrijkste criterium om te bepalen wanneer een dossier op de prioriteitenlijst terechtkomt, maar niet het enige.

In het prioriteitenkader bestaan er een viertal criteria die een invloed hebben op het feit of een dossier wat sneller of later in aanmerking komt:

  • Sterke stijging van het leerlingencijfer
  • Gebruik van containerklassen
  • Investeren van eigen middelen in het onderwijspatrimonium. Deze investeringen kunnen ook in andere vestigingsplaatsen, scholen of zelfs het DKO gebeurd zijn.
  • De mate waarin men eerder al subsidies kreeg toegekend. Wie recent subsidies kreeg toegezegd, moet voor een volgende aanvraag wat langer wachten. Een bestuur dat nog nooit of zeer lang geleden een toezegging kreeg, kan wat sneller dan gemiddeld aan bod komen.

De dossiers in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs die momenteel louter op basis van chronologie behandeld worden, hebben een wachttermijn van een tiental jaar.

Daarnaast zijn er nog twee uitzonderingen waarbij er niet gekeken wordt naar de datum van indiening, maar waarbij dossiers onmiddellijk aan bod kunnen komen:

  • Ten eerste zijn er de noodgevallen. Wanneer de school dreigt te moeten sluiten en voor zover er geen andere instantie is die de kosten op zich neemt (bv. verzekering na stormschade of brand) kan een dossier onmiddellijk op de prioriteitenlijst opgenomen worden.
  • Ten tweede zijn er aankoopdossiers die een uitgelezen opportuniteit vormen, maar waarvoor snel gehandeld moet worden (vb. een naastgelegen bedrijfspand wordt openbaar verkocht).

Behoort jouw project tot een van deze uitzonderingen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met schoolgebouwen@​ovsg.​be.

Concentratie middelen op onderwijsniveau en type werken

De beschikbare infrastructuurmiddelen worden gegenereerd op basis van de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. Daarom werd beslist de budgetten in eerste instantie voor deze onderwijsniveaus in te zetten. Helaas stapelen de tekorten zich ook voor deze scholen verder op. In die omstandigheden is het moeilijk om de middelen ook nog eens te moeten delen met de onderwijsinstellingen uit de andere niveaus.

Andere aanvragen uit het DKO, volwassenenonderwijs of CLB’s worden op de wachtlijst opgenomen, maar zolang de overheid geen middelen voorziet, worden deze dossiers niet op de prioriteitenlijst opgenomen. Toch kan het zinvol zijn voor deze instellingen een aanvraag op de wachtlijst te zetten. Zo werden in 2008 éénmalig middelen vrijgemaakt voor het volwassenenonderwijs. Daarnaast blijft het belangrijk dat reële infrastructuurnoden ook voor deze onderwijsniveaus toch ergens in beeld worden gebracht.

Daarnaast wordt ook een onderscheid gemaakt in de types infrastructuur. Om meer middelen voor klaslokalen te kunnen vrijmaken, wordt de zogenaamde niet-genormeerde omgevingsaanleg (groenaanleg e.d.) en de parkeer- en manoeuvreerruimte in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs niet gesubsidieerd. Bij de behandeling van deze projecten, zullen deze rubrieken uit het subsidiedossier geschrapt worden.

Aanvullende subsidies voor Brusselse scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt voor de scholen op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad extra middelen vrij. Dankzij deze bijkomende input kunnen de Brusselse dossiers wat sneller aan bod komen. Toch kan de wachtperiode ook hier verschillende jaren duren.

Heb je een vraag?

Dries Naulaers
02 506 41 73
Dries Naulaers