Huursubsidies

Als het niet moge­lijk is om te bou­wen of te reno­ve­ren op kor­te ter­mijn, kan huren een goed alter­na­tief zijn. Op regelmatige tijdstippen lan­ceer­t de Vlaam­se rege­ring een oproep huursubsidies voor onderwijsinfrastructuur.

Waarvoor huursubsidies aanvragen?

Met huur­su­bi­dies kan je extra loka­len, die voor­dien nog geen onder­wijs­func­tie had­den, huren om leer­lin­gen in onder te bren­gen voor school­ac­ti­vi­tei­ten. Je start een vol­le­dig nieuw huur­con­tract, want de sub­si­die is niet gel­dig voor bestaan­de huur­con­trac­ten. Het nieu­we huur­con­tract heeft een maxi­ma­le duur van 18 jaar.

Voor welke gebouwen is het van toepassing ?

  • Een bestaand gebouw dat voordien geen onderwijsbestemming had
  • Een nieuw gebouw
  • Een modulaire unit

De subsidies kunnen gebruikt worden voor de onderwijsniveaus basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, internaat, CLB, deeltijds kunstonderwijs en volwassenonderwijs.

Voorwaarden en selectiecriteria

De fysi­sche norm is van toe­pas­sing, wat bete­kent dat het aan­tal leer­lin­gen en de al bestaan­de infra­struc­tuur mee in reke­ning wor­den gebracht. Je dient de sub­si­die­aan­vraag per ves­ti­gings­plaats in bij AGI­ON via de online applicatie. Als je aan­vraag na de scree­ning weer­hou­den wordt, komt je dos­sier op een lijst met rang­schik­king vol­gens een aan­tal cri­te­ria zoals kos­ten­ef­fi­ci­ën­tie, de dwin­gen­de behoef­te aan onder­wijs­huis­ves­ting, duur­zaam­heid, lan­ge­ter­mijn­vi­sie, huur­ter­mijn, mul­ti­func­ti­oneel karak­ter van de te huren infra­struc­tuur, nood aan uit­brei­ding van capaciteit.

Heb je een vraag?

Dries Naulaers
02 506 41 73
Dries Naulaers

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina