Huur­sub­si­dies

Als het niet moge­lijk is om te bou­wen of te reno­ve­ren op kor­te ter­mijn, kan huren een goed alter­na­tief zijn. Op regel­ma­ti­ge tijd­stip­pen lan­ceer­t de Vlaam­se rege­ring een oproep huur­sub­si­dies voor onderwijsinfrastructuur.

Waar­voor huur­sub­si­dies aanvragen?

Met huur­su­bi­dies kan je extra loka­len, die voor­dien nog geen onder­wijs­func­tie had­den, huren om leer­lin­gen in onder te bren­gen voor school­ac­ti­vi­tei­ten. Je start een vol­le­dig nieuw huur­con­tract, want de sub­si­die is niet gel­dig voor bestaan­de huur­con­trac­ten. Het nieu­we huur­con­tract heeft een maxi­ma­le duur van 18 jaar.

Voor wel­ke gebou­wen is het van toepassing ?

  • Een bestaand gebouw dat voor­dien geen onder­wijs­be­stem­ming had
  • Een nieuw gebouw
  • Een modu­lai­re unit

De sub­si­dies kun­nen gebruikt wor­den voor de onder­wijs­ni­veaus basis­on­der­wijs, bui­ten­ge­woon basis­on­der­wijs, secun­dair onder­wijs, bui­ten­ge­woon secun­dair onder­wijs, inter­naat, CLB, deel­tijds kunst­on­der­wijs en volwassenonderwijs.

Voor­waar­den en selectiecriteria

De fysi­sche norm is van toe­pas­sing, wat bete­kent dat het aan­tal leer­lin­gen en de al bestaan­de infra­struc­tuur mee in reke­ning wor­den gebracht. Je dient de sub­si­die­aan­vraag per ves­ti­gings­plaats in bij AGI­ON aan de hand van de cor­rec­te for­mu­lie­ren. Als je aan­vraag na de scree­ning weer­hou­den wordt, komt je dos­sier op een lijst met rang­schik­king vol­gens een aan­tal cri­te­ria zoals kos­ten­ef­fi­ci­ën­tie, de dwin­gen­de behoef­te aan onder­wijs­huis­ves­ting, duur­zaam­heid, lan­ge­ter­mijn­vi­sie, huur­ter­mijn, mul­ti­func­ti­o­neel karak­ter van de te huren infra­struc­tuur, nood aan uit­brei­ding van capaciteit.

Heb je een vraag?

Filip Fon­teyn
02 506 41 73
Filip Fonteyn

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina