Melopee marc soubron

Bodemsanering en asbestveilig maken

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ondersteunt scholen bij bodemsanering en het creëren van een asbestveilige toestand.

Lees verder

Verplichting zonnepanelen op scholen

Tegen 30 juni 2025 moeten publieke gebouwen, zoals scholen, met een jaarverbruik van meer dan 250 MW/​h in 2021, zonnepanelen plaatsen. Gebouwen die deze grenswaarde bereiken in de daaropvolgende jaren, hebben voor de plaatsing telkens tijd tot 1 januari van het vierde kalenderjaar daaropvolgend. Vanaf 2026 geldt deze verplichting al voor verbruik boven de 100 MW/​h.

Lees verder

Energielening

Zet je in op ener­gie-effi­ci­ën­tie in je school­ge­bouw ? Dan kan je ren­te­loos lenen! Voor inves­te­rin­gen in zon­ne­pa­nelen­ kan je tot 1 000 000 euro (excl. btw) ren­te­loos lenen voor een peri­o­de tot 15 jaar. Inves­te­ren in ener­gie-effi­ci­ën­tie levert dub­be­le winst op. Je zorgt voor een blij­ven­de CO2-reduc­tie, wat goed is voor het kli­maat. Boven­dien krijg je een lage­re energie­fac­tuur voor de school, wat de wer­kings­kos­ten drukt.

Lees verder

Huursubsidies

Als het niet moge­lijk is om te bou­wen of te reno­ve­ren op kor­te ter­mijn, kan huren een goed alter­na­tief zijn. Op regelmatige tijdstippen lan­ceer­t de Vlaam­se rege­ring een oproep huursubsidies voor onderwijsinfrastructuur.

Lees verder