Samenwerken met externe partners

Scholen of academies gaan wel eens op zoek naar een externe partner om eenmalig of structureel mee samen te werken. Cruciaal hierbij is dat de samenwerking aansluit bij je eigen pedagogisch project en bij je beleid. De school en de leerkrachten blijven altijd eigenaar en regisseur van het leerproces van de leerlingen. Hoe schat je de kwaliteit in? Is het aanbod wetenschappelijk onderbouwd? Is de organisatie betrouwbaar? Is ze commercieel? Via een kader en stappenplan maak je weloverwogen en gedragen keuzes.

Heb je een concrete vraag? Raadpleeg je anker van de pedagogische begeleiding.

Deze informatie is enkel beschikbaar voor OVSG-leden. Meld je aan om dit te raadplegen. Meer over je OVSG-account vind je hier.

Meld je aan

Enkele aandachtspunten

 • De samenwerking met externen moet in lijn zijn met het pedagogisch project van je school en bijdragen vaan het realiseren van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Dit is een essentiële voorwaarde voor samenwerking.
 • Visieteksten van OVSG kunnen dienen als richtingwijzer bij de selectie van partners. Ga naar ovsg​.be en klik op het thema dat je zoekt. 
 • Ook het Referentiekader Onderwijskwaliteit biedt richting bij het selecteren van externe partners. Dit kader legt de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol onderwijs vast.
 • Als openbare school moet je ook de regelgeving over zorgvuldig bestuur volgen, met principes over politieke ideeën, handelsactiviteiten en reclame. Deze regelgeving is behulpzaam bij initiatieven met gevoelige aspecten op ideologisch, politiek of commercieel vlak.
 • Het participatiedecreet benadrukt het belang van het informeren van personeelsleden, leerlingen en ouders via de schoolraad. De schoolraad kan dienen als platform voor het bespreken van samenwerking met externen.
 • Scholen moeten de privacy van leerlingen waarborgen. Maak dus duidelijke afspraken met externen om geen individuele leerlingengegevens te delen.

Een stappenplan

STAP 1: Informeer je over de externe organisatie

 • Controleer of de pedagogische visie van de organisatie aansluit bij die van de school.
 • Onderzoek de achtergrond, partners en erkenning van de organisatie.
 • Beoordeel of het aanbod geschikt is voor de leeftijd en leefwereld van leerlingen.
 • Bekijk de integratiemogelijkheden in het curriculum en de verbinding met onderwijsdoelen.
 • Check de wetenschappelijke onderbouwing, veiligheidsmaatregelen, en omgang met diversiteit.
 • Beoordeel of de organisatie educatief en niet-ideologisch van aard is.

STAP 2: Informeer je via ervaringen van anderen

 • Raadpleeg collega’s, pedagogisch begeleiders, ouders, leerlingen, en externe partners voor feedback.
 • Onderzoek ervaringen van andere scholen die met dezelfde organisatie hebben samengewerkt.

STAP 3: Duidelijke verwachtingen vooraf

 • Bespreek vooraf met de organisatie de inhoud, didactiek, en praktische details.
 • Bewaak gezamenlijk doelstellingen, inhouden, en praktische afspraken.

STAP 4: Besluitvorming in overleg

 • Neem de beslissing om al dan niet samen te werken in overleg met de directie en collega’s.

STAP 5: Eigenaarschap van het leerproces behouden

 • Bespreek met leerlingen hoe de externe activiteit past in het bredere leerproces.
 • Zorg voor aanwezigheid van een leraar tijdens externe activiteiten en blijf beschikbaar voor vragen.
 • Evalueer de interventie met de leerlingen na afloop.

STAP 6: Evaluatie en documentatie

 • Evalueer de samenwerking met collega’s na afloop.
 • Ontwikkel een databank van externe organisaties met evaluaties en factoren voor vlotte of moeilijke samenwerking.