Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Visietekst situering van de OVSG-toets

dinsdag 22 december 2015

Sinds 1995 ontwerpt en organiseert de begeleidingsdienst basisonderwijs van het OVSG een eindtoets voor het zesde leerjaar. Sinds de start met 303 scholen in 1995 is het aantal deelnemende scholen sterk toegenomen. In 2012 namen er meer dan 800 scholen deel en werden er ongeveer 22 000 toets‐ pakketten besteld. Ook niet‐OVSG‐scholen nemen deel aan de toets.

De OVSG‐toets is een proef voor de leerlingen van het zesde leerjaar. De toets is methode‐onafhankelijk en is gebaseerd op de leerplannen van het OVSG. Elk jaar opnieuw maakt een team van medewerkers een nieuwe toets rond een centraal thema. Opmerkelijk is dat de OVSG‐toets alle leergebieden en domeinen van de basisschool toetst. Dit gebeurt aan de hand van schriftelijke én praktische proeven. De toets levert aan de scholen bijkomende gegevens voor het output‐ en leerlingendossier. Bovendien is de toets een instrument waarmee scholen hun onderwijskwaliteit kunnen bewaken.

Waarom ontwikkelt de begeleidingsdienst een eindtoets zesde leerjaar? 

Met de OVSG‐toets wil de begeleidingsdienst een signaal geven aan de scholen. Aan de hand van de resultaten van de toets kunnen scholen zich de volgende vragen stellen:

  • Doen we de goede dingen?

Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen na te streven en eindtermen te bereiken. De leerplannen van het OVSG zijn een vertaling van deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Door jaarlijks de schoolresultaten van de OVSG‐toets te analyseren, gaan scholen na of deze leerplannen nog steeds het referentiekader zijn om met de leerlingen de doelen te bereiken die moeten bereikt worden.

  • Doen we die dingen goed?

Leggen we de juiste accenten in ons onderwijs? Besteden we voldoende aandacht aan bijvoorbeeld elementaire vaardigheden, oplossingsstrategieën, het evenwicht tussen kennis, vaardigheden, inzicht, attitudes… Ook dit kunnen scholen nagaan door de resultaten van de toets op schoolniveau te analyseren.

Aan de hand van de resultaten van de toets kunnen scholen zich een beeld vormen van hun werking en daarmee planmatig aan de slag gaan. We spreken hier bewust van “scholen” en niet van “zesde leerjaren” omdat men in het zesde leerjaar oogst wat er in de voorgaande jaren van het basisonderwijs werd gezaaid. Aan de leerplandoelen die we bevragen met de toets wordt in de voorafgaande jaren de basis gelegd. Daarom lijkt het ons ook niet zinvol om in het zesde leerjaar de leerlingen te “trainen” voor de OVSG‐toets.

De OVSG‐toets is tevens een relevante bevraging van een selectie van leerplandoelen op leerlingenniveau. Het is een bron van informatie bij de evaluatie van leerlingen. Dat bij het evalueren van leerlingen de gegevens van de OVSG‐toets steeds naast de schooleigen gegevens moeten gelegd worden, is een evidentie.
De OVSG‐toets is dus geen alleenstaande norm voor het al dan niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs. De OVSG‐toets is één element inde globale beoordeling van de leerling op het einde van de basisschool in functie van de oriëntering naar het secundair onderwijs.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs