Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Pedagogisch adviseur Deeltijds Kunstonderwijs

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 170.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs en 160.000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, is dé partner van de stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen, hun onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. Meer dan 140 personeelsleden dragen de missie van de organisatie uit en staan ten dienste van de schoolbesturen en scholen. OVSG behartigt de belangen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, biedt pedagogische begeleiding, vorming en nascholing en geeft juridische ondersteuning en advies. 

Met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve zoekt OVSG kandidaten voor het bevorderingsambt van

Pedagogisch Adviseur Deeltijds Kunstonderwijs (M/V)

De pedagogisch adviseur is samen met het DKO-team verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten van de pedagogische begeleiding in de academies zoals vertaald in het begeleidingsplan van OVSG.
De pedagogisch adviseur is het eerste aanspreekpunt voor de academies die hem als ankerfiguur zijn toegewezen. Samen met de collega-pedagogisch adviseurs en de pedagogisch medewerkers staat hij in voor een kwaliteitsvolle begeleiding van de academies. Dit betekent:

  1. Academies als systeem benaderen en ondersteunen op vlak van visieontwikkeling, organisatie-aspecten, personeelsinzet en professionalisering, interne en externe communicatie…
  2. De eigen domeinspecifieke expertise aanwenden om academies of vakwerkgroepen te ondersteunen en te inspireren met het oog op het realiseren van een kwalitatieve pedagogisch-didactische werking.

De pedagogisch adviseur DKO begeleidt de hem toegewezen academies in hun zorg voor de onderwijskwaliteit door:

  • op vraag van de schoolbesturen/academies de academies te ondersteunen bij het opstellen van een begeleidingsplan en dit samen met de directie en het schoolteam op te volgen. De begeleiding werkt in de eerste plaats proactief. Ook wordt u als adviseur regelmatig gevraagd academies na doorlichting te begeleiden om de door de onderwijsinspectie vastgestelde tekorten weg te werken;
  • op basis van onderwijskundige behoeften en tendensen initiatieven te nemen om met academies en (deel)teams begeleidingstrajecten uit te zetten en de uitvoering ervan te ondersteunen. Eveneens worden in het kader hiervan ontmoetingsdagen en workshops voor diverse doelgroepen (directies, vakwerkgroepen, leerplancommissies…) georganiseerd en door de pedagogisch adviseur begeleid. Het uitwerken en verzorgen van vormingsmomenten maakt daar eveneens deel van uit;
  • in het DKO-team mee te werken aan de ontwikkeling van een efficiĂ«nt en effectief instrumentarium dat ingezet wordt bij begeleidingsinterventies en vormingsinitiatieven: syllabi, brochures, visieteksten…;
  • netwerken uit te bouwen die gericht zijn op de klanten (schoolbesturen, academies, directies, leraren…) maar eveneens binnen de brede kunst(educatieve) wereld (o.a. door vertegenwoordigende taken op te nemen bij externe organisaties, bv. bij educatieve en culturele organisaties en fora). 

Meer info over de taken, de voorwaarden en het verloop van de procedure vindt u in het functieprofiel. Solliciteren kan t.e.m. 29 april 2019.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs