Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

maatschappelijk werker (MW), psycho-pedagogisch werker (PPW) of paramedisch werker (PMW)

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) zijn op zoek naar een pedagogisch begeleider voor de Permanente Ondersteuningscel van de centra voor leerlingenbegeleiding van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.

85% (32 klokuren) maatschappelijk werker (MW), psycho-pedagogisch werker (PPW) of paramedisch werker (PMW)

Doel van de functie

Je bent samen met de coördinator van de Permanente Ondersteuningscel en de andere begeleiders verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten van de Permanente Ondersteuningscel in de Centra voor Leerlingenbegeleiding van het officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO). Je bent er medeverantwoordelijk voor dat de Permanente Ondersteuningscel zijn visie, missie en doelen zoals opgenomen in het begeleidingsplan zorgvuldig en nauwkeurig realiseert.

Verantwoordelijkheden

Als begeleider leg je verantwoording af aan de verantwoordelijke van de Permanente Ondersteuningscel voor POV en OVSG.  Je bent medeverantwoordelijk voor de aan jou toegekende begeleidingsopdrachten en zorgt voor een vlotte communicatie en constructieve samenwerking met de coördinator van de Permanente Ondersteuningscel en de verantwoordelijken van de andere diensten zowel binnen OVSG als POV.

Takenpakket

 • Biedt inhoudelijke ondersteuning vanuit de permanente ondersteuningscel op het vlak van integrale jeugdhulp, schooluitval en handelingsgericht werken.
  • In samenwerking met collega‚Äôs ontwikkelen van methodieken/materialen die ondersteunend zijn voor de implementatie van een beleid binnen het domein psychosociaal functioneren, onderwijsloopbaanbegeleiding en integrale jeugdhulp (doelgroepenbeleid, kansengroepen, radicalisering, schooluitval, tucht...)
  • Uitwerken en zelf verzorgen van concrete professionaliseringstrajecten op vraag van centra en aansluitend bij de aanwezige expertise in het centrum binnen de context van het domein psychosociaal functioneren..
 • Begeleiden van vliegwielteams van centra bij hun veranderingstrajecten in het kader van de implementatie van het decreet op de leerlingenbegeleiding
 • Implementatie en verderzetting project ‚Äútrauma‚ÄĚ.
 • Je bent ankerfiguur en aanspreekpunt voor de centra op het vlak van integrale jeugdzorg.
 • Zorgt voor een strategische en functionele rapportering aan de co√∂rdinator van de Permanente Ondersteuningscel ,zodat deze voldoende informatie heeft om te zorgen voor een goede besluitvorming.
  • Zorgt voor deskundige inbreng in dossiers, werkgroepen binnen/buiten de dienst.
  • Zorgt voor een goede informatiedoorstroming binnen/buiten POC, OVSG en POV.
  • Neemt op vraag van of na overleg met de co√∂rdinator van de Permanente Ondersteuningscel deel aan werkgroepen van de departementen en kabinetten onderwijs en welzijn, van de Vlaamse Onderwijsraad, de internettensamenwerkingscel voor Centra voor Leerlingenbegeleiding e.a
 • Co√∂rdineert op vraag van de co√∂rdinator van de Permanente Ondersteuningscel, werk- of projectgroepen in de binnen/buiten het POC, OVSG en POV.
 • Volgt actuele tendensen en wetenschappelijk onderzoek op.

Het takenpakket kan verder gediversifieerd worden in overleg met de coördinator van de permanente ondersteuningscel.

Selectiecriteria

Kennis en Professionele ervaring
 • Je hebt professionele ervaring binnen (interne) leerlingenbegeleiding.
 • Je hebt ervaring in het coachen en begeleiden van individuele medewerkers en groepen. Je bent vertrouwd met de werking van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
 • Je bent vertrouwd met onderwijs(leer)processen en de schoolondersteunende rol van Centra voor Leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten
 • Je bezit een basiskennis van de onderwijsregelgeving en je bent op de hoogte van actuele evoluties in het onderwijs & leerlingenbegeleiding, meer specifiek op het vlak van inclusief onderwijs, handelingsgericht werken & ICF, integrale jeugdhulp, ‚Ķ¬†
 • Je hebt inzicht in de wijze waarop kennis en informatie op een effici√ęnte wijze kunnen overgebracht worden aan leerkrachten, CLB-medewerkers & directieleden, en dit zowel tijdens individuele gesprekken als in grotere of kleinere groepen¬†
 • Je beschikt over kennis inzake kwaliteitszorg & de implementatie en veranderingsprocessen.
 • Je bezit een basiskennis van het Leerling Administratie en Registratie Systeem van Centra voor Leerlingenbegeleiding
 • Je hebt een goede kennis van het onderwijsaanbod en de onderwijsstructuren in Vlaanderen en interesse voor andere onderwijssystemen
 • Je beschikt over ervaring in het begeleiden van veranderingstrajecten op organisatieniveau.
Vaardigheden en attitudes
 • Je beschikt over de nodige agogische ¬†en coachingsvaardigheden om met (groepen van) volwassenen om te gaan.¬†
 • Je werkt op een effici√ęnte manier samen met collega‚Äôs¬†en slaagt erin om collega‚Äôs te enthousiasmeren
 • Je hebt de nodige organisatorische vaardigheden om je eigen werk zelfstandig te plannen en te organiseren in functie van het beoogde doel.
 • Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid en betrekt ( vanuit een proactieve ingesteldheid) tijdig je collega‚Äôs.
 • Je springt vlot om met de courante softwarepakketten (internet, mail, Word en Powerpoint).
 • Je kan vlot aan de slag met Smartschool, OneNote en SharePoint.
Attitudes
 • Je bent flexibel en bereid om frequent opdrachten over heel Vlaanderen uit te voeren¬†
 • Je legt en onderhoudt vlot contacten
 • Je kan flexibel omgaan met wijzigende omstandigheden en kan je gedrag en aanpak hierop afstemmen
 • Je kan constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel werken en streeft collegialiteit na
 • Je bent bereid om (eigen) methoden en aanpak in vraag te stellen en op zoek te gaan naar alternatieven

Vereiste competenties

Organisatiegebonden competenties

Klantgericht

De behoeften van interne en externe klanten kennen en er adequaat op reageren.

 • Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van klanten.
 • Onderneemt structurele acties om de dienstverlening aan klanten te verbeteren.
Organisatiebetrokken

Zich verbonden tonen met de organisatie en de belangen ervan verdedigen bij anderen.

 • Handelt overeenkomstig de missie en de doelstellingen van de organisatie.
 • Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan de belangen van de eigen dienst en de organisatie.
 • Bewaakt en verdedigt consequent de belangen, de opdracht en de handelwijze van de organisatie.
Leer- en veranderingsbereid

Verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de dienst door de bereidheid om te leren en om mee te groeien met veranderingen.

 • Toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de eigen functie en situatie.
 • Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken.
 • Leert over andere vakgebieden, methodes, technieken i.f.v. het verbeteren van de werking van de dienst.
 • Anticipeert via structurele maatregelen op toekomstige uitdagingen en stimuleert het verbeteren bij anderen.
Samenwerken

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat van een dienst, een niveau of de organisatie ook wanneer men er persoonlijk geen belang bij heeft.

 • Werkt mee en informeert anderen.
 • Helpt anderen en overlegt regelmatig.
 • Stimuleert de samenwerking in de dienst en met andere diensten.
 • Cre√ęert samenwerkingsverbanden met en tussen andere diensten.
Betrouwbaar en integer

Handelen vanuit integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie. Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen.

 • Gaat correct en respectvol om met zijn/haar omgeving en met de bestaande regels en afspraken.
 • Neemt verantwoordelijkheid op voor eigen gedrag en gaat correct en zorgvuldig om met informatie.
 • Handelt integer in een veelheid aan situaties, ook in die waar geen duidelijke richtlijnen voor bestaan.
 • Werkt volgens de werkingscode. Respecteert de autonomie van de CLB-besturen en de eigenheid van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Functiegebonden competenties

Agogisch vaardig

Om kennis en competenties van anderen te ontwikkelen, informatie en vaardigheden met het gepaste gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen en werkvormen duidelijk overbrengen

 • Houdt een vormelijk en inhoudelijk correct betoog of toelichting.
 • Kan inhoudelijk goede presentaties voorbereiden en kan bij het geven ervan de toehoorders enthousiasmeren.
 • Kan kwaliteitsvolle en boeiende vormingen/workshops ontwikkelen voor en geven aan diverse doelgroepen.
Coachend ondersteunen

Anderen ondersteunen bij het behalen van goede resultaten en bij het groeien in een functie. De ondersteuning is vooral gericht op het ontwikkelen van een zelfreflecterende houding en van het vermogen om zelfstandig problemen op te lossen.

 • Ondersteunt de andere zodat deze zijn/haar taken kan volbrengen en de gewenste resultaten kan behalen.
 • Coacht de andere met het oog op het ontwikkelen van zelfreflectie en probleemoplossende vaardigheden.
Flexibel gedrag

In verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een effici√ęnte wijze zijn/haar aanpak en/of gedrag kunnen aanpassen.

 • Past zijn/haar aanpak en/of gedrag aan indien de concrete situatie dit vereist.
 • Blijft soepel √©n doelgericht functioneren in situaties die onderhevig zijn aan veranderingen.
 • Past zijn/haar gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, effici√ęnter,‚Ķ) te kunnen bereiken.
Initiatief

Werk, kansen en uitdagingen zien en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen

 • Neemt het initiatief om concrete vragen en problemen op te lossen.
 • Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takenpakket op te lossen.
 • Werkt op een vooruitziende manier en probeert mogelijke problemen te voorkomen.
Mondeling en schriftelijk communicatievaardig

Een spreek- en schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep.

 • Weet de eigen boodschap vlot, begrijpelijk en correct te verwoorden.
 • Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen.
 • Structureert zijn/haar boodschap en hanteert een gepast taalgebruik in functie van de situatie/het publiek.
 • Communiceert vlot met verschillende doelgroepen en enthousiasmeert door spreek- en schrijfstijl.
Netwerken

Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en deze aanwenden voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 • Maakt actief gebruik van de bestaande contacten in functie van de eigen opdracht.
 • Legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn.
Overtuigkracht

Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed onderbouwde argumenten, door de dialoog en het overleg aan te gaan, door het gepast aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste strategie√ęn.

 • Argumenteert met valabele en goed geformuleerde argumenten.
 • Overtuigt door inhoud √©n aanpak.
Resultaatgerichtheid

Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen en/of overstijgen van doelstellingen.

 • Werkt gericht en actief aan het bereiken van de vooropgestelde doelen.
 • Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om deze te bereiken.
 • Werkt resultaatgericht en draagt dit uit naar de eigen omgeving.

Verloop van de procedure

Je stuurt jouw sollicitatie in per e-mail gericht aan ‚Äėpersoneelsdienst@ovsg.be‚Äô. Je hebt tot en met 17 augustus de tijd om jouw sollicitatie te bezorgen.
Als je voldoet aan de voorwaarden en selectiecriteria word je uitgenodigd voor een mondelinge proef op 24 augustus. Het uur waarop en de plek waar je verwacht wordt, worden op dinsdag 21 augustus per e-mail meegedeeld.
Op 27 augustus wordt het resultaat gecommuniceerd.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs