Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Samenwerken voor sterk openbaar onderwijs

donderdag 4 februari 2016

Op 26 januari 2016 hebben OVSG, POV en het GO! een gemeenschappelijk goedgekeurde tekst overgemaakt aan minister van onderwijs Hilde Crevits. Deze tekst is een compromistekst waarin we principieel de wil uitspreken om via betere samenwerking tussen de verschillende partners van het openbaar onderwijs en vanuit ieders eigenheid te komen tot een sterker en kwaliteitsvoller openbaar onderwijs. OVSG, het POV en het GO! zullen als autonome koepels blijven bestaan, maar bundelen de krachten op een aantal vlakken.

Van één publiek onderwijsnet naar meer samenwerking in het openbaar onderwijs

De vorige minister van onderwijs Pascal Smet gaf op het einde van de legislatuur opdracht aan een commissie van experten om de haalbaarheid te onderzoeken van één publiek net. De commissie leverde pas haar rapport af nadat de nieuwe minister was aangetreden. Ze formuleerde voorstellen waarbij ze een eventuele fusie tussen de huidige onderwijsverstrekkers niet onmogelijk achtte. Deze nota werd als te verregaand afgewezen. OVSG, POV en het GO! stelden voor om, met respect voor ieders identiteit, zelf tot meer samenwerking te komen met als doel een sterker openbaar onderwijs. Minister Crevits wilde dit een kans geven maar stelde een strikte timing voor. Vanaf september vorig jaar zijn in vijf werkgroepen (opleidingsaanbod, leerplannen, personeel en rechtspositie, neutraliteit en pedagogisch project, structuur) gesprekken gevoerd om concreet voorstellen uit te werken tot meer samenwerking. In december werden drie teksten voorgelegd aan de centrale stuurgroep. Uiteindelijk kwam één gemeenschappelijke compromistekst tot stand die door alle bestuursorganen werd goedgekeurd.

Wat zijn de krachtlijnen van dit participatief proces?

  1. Het samengaan in één publiek onderwijsnet werd door elke partner afgewezen op grond van het respect voor ieders eigenheid. Voor het gemeentelijk onderwijs is dit de gemeentelijke autonomie en de vrijheid van pedagogisch handelen binnen het eigen pedagogisch project.
  2. We willen tot meer samenwerking komen op een aantal praktische en evidente terreinen. Zo versterken we onze positie als onderwijsaanbieder zonder dat verdere overnames of fusies aan de orde zijn.
  3. Wij wensen onze identiteit als stedelijk en gemeentelijk onderwijs sterker te onderbouwen via een eigen neutraliteitsverklaring die we samen met het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ontwikkelen. Deze verklaring zal vertrekken vanuit het actief pluralisme. Hieronder zal elk pedagogisch project van onze diverse schoolbesturen gevat kunnen worden. Zo zet het officieel gesubsidieerd onderwijs een verdere stap als evenwaardige partner in het openbaar onderwijs.
  4. Doordat we ieders eigenheid erkennen, de samenwerking in complementariteit versterken en onze eigen neutraliteit verduidelijken, zullen scholen verder kunnen bouwen aan hun eigen identiteit en profiel binnen een sterk pedagogisch project en ondersteund door de eigen pedagogische begeleidingsdienst. Deze diversiteit binnen het openbaar onderwijslandschap willen we blijven behouden omdat we overtuigd zijn dat dit de positie van het openbaar onderwijs en het gemeentelijk onderwijs in het bijzonder, kan versterken. We rekenen op onze schoolbesturen, directies en schoolteams om als zelfverzekerde partner binnen het openbare en vrije onderwijslandschap de uitdagingen van de toekomst tegemoet te zien. Op OVSG kunnen ze verder een beroep doen.

Vervolgtraject in communicatie en afspraken

Binnenkort zal een brede communicatie naar scholen en schoolbesturen op gang komen. De vijf thema’s (opleidingsaanbod, leerplannen, personeel en rechtspositie, neutraliteit en pedagogisch project, structuur) worden de komende maanden en jaren concreet gemaakt en snel zullen een aantal pilootprojecten worden opgestart. Een centrale taskforce, samengesteld uit de verschillende partners, zal alle initiatieven coördineren en monitoren. Nu al werken vele scholen lokaal samen met diverse partners van het officieel en van het vrij onderwijs. Dergelijke samenwerkingen kunnen in de toekomst worden voortgezet, uiteraard met respect voor ieders eigenheid en voor de neutraliteit van de officiële partners.

Wil je reageren of heb je een vraag? Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be.

Chaussures d'été

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs