Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Reflecties van OVSG bij 'Voorstel van Decreet houdende technische en praktische aanpassingen aan het Decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht'

donderdag 10 mei 2012

De voorbije week, 3 mei 2012, bij het raadplegen van de parlementaire agenda stelden we vast dat een voorstel van decreet inzake het inschrijvingsrecht op de Commissie Onderwijs geagendeerd stond. Onze lezing van dit voorstel van decreet ging uit van de vragen die directies en schoolbesturen ons stelden bij de toepassing van het decreet van 25 november 2011.

Voor een dergelijk belangrijk onderwijskundig thema, met name het inschrijven van leerlingen binnen het kleuter- en het leerplichtonderwijs werd het nieuwe voorstel van decreet niet via de gebruikelijke onderhandelingsorganen behandeld. Hiermee wordt het draagvlak met en de toepassing in het onderwijsveld niet gevaloriseerd.

Vooreerst willen we wijzen op de timing van de indiening van dit voorstel van decreet. Dit voorstel van decreet brengt een aantal inhoudelijke wijzigingen aan naar timing, doelgroep en procedures. Op dit ogenblik nemen de schoolbesturen de nodige maatregelen om het decreet op het inschrijvingsrecht van 25 november 2011 naar hun lokale context te vertalen. Het plaatselijk overleg en de lokale onderhandelingen zijn voor nogal wat schoolbesturen in de afrondingsfase. Dit voorstel van decreet doorkruist dit besluitvormingsproces. We vrezen dat de onzekerheid en onduidelijkheid op het werkveld alleen maar zal doen toenemen.

Ondanks de aanpassingen die noodzakelijk zijn om interpretatieverschillen te vermijden levert dit voorstel van decreet slechts een beperkte, gefractioneerde bijdrage. Zo stellen we vast dat de memorie van toelichting elementen bevat die niet terug te vinden zijn in het voorstel van decreet en die op zich terug aanleiding zullen geven tot interpretatie. Zoals bijvoorbeeld de toepassing van de inschrijvingsperiodes in gemeenten grenzend aan regio’s met een aanmeldingsprocedure.

We willen geen artikelsgewijze reflectie geven, maar wel een aantal inhoudelijke hoofdlijnen aangeven waaraan dit voorstel van decreet geen oplossing biedt. Een aantal van deze inhouden werden reeds tijdens een overleg met het kabinet Onderwijs aangebracht. Zo bijvoorbeeld op 9 februari tijdens een overleg over de toepassing van het decreet inschrijvingsrecht op het buitengewoon onderwijs waarbij alle gesprekspartners (scholen, voorzitters, deskundigen, schoolbesturen en koepels) het eens waren om de maatregelen inzake capaciteitsbepaling verder te onderzoeken en bijgevolg op te schorten. Hieraan werd geen gevolg gegeven.

Zelfs recentelijk werd de toepassing van de voorrangsgroep voor Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw ter discussie gesteld. Zo worden Nederlandstalige leerlingen die ook voldoen aan de GOK-criteria niet meegeteld in het contingent van de 55% voorrang. De stuurgroep van het LOP Basisonderwijs van het BHG stelde in haar vergadering van 3 mei 2012 onverkort dat alle Nederlandstalige leerlingen ongeacht hun leerlingenkenmerken zouden moeten meetellen voor het contingent van de 55%. In dit voorstel van decreet is voor deze voorrangsgroep zelfs het principe van “uitgestelde inschrijving” niet mogelijk.

De bovenvermelde inhouden vormen slechts illustraties van andere knelpunten die momenteel ook nog in het inschrijvingsdecreet vervat zitten.

OVSG vraagt zich af of de maatregelen die nu vervat zitten in het voorstel van decreet de start van het schooljaar 2012-2013 niet hypothekeert. We willen dan ook onze bezorgdheid uiten voor een realistisch en pragmatische implementatie van de beide decretale initiatieven door scholen en schoolbesturen.

Nike Jordan Superfly 2017

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs