Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG geeft een protocol van akkoord bij het ontwerp van voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

donderdag 15 maart 2018

Algemeen:

OVSG gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de regelgeving. OVSG apprecieert het engagement dat de overheid aangaat om TAO vanuit de inspectie mogelijk te maken.

OVSG betreurt dat het ingediende voorstel om niet langer de aanvraag voor TADD door aangetekend schrijven maar tegen ontvangstbewijs mogelijk te maken, niet meegenomen werd in het voorontwerp.

Volwassenenonderwijs:

OVSG waardeert het engagement van de overheid om een regeling te vinden voor het bestuurs- en ondersteunend personeel van de centra voor volwassenenonderwijs die uitsluitend HBO/SLO aanboden. OVSG begrijpt dat die regeling niet in genummerd decreet kan worden uitgeschreven, maar hoopt dat die regeling zo snel mogelijk wordt voorzien in een volgend programmadecreet. Ook al wil de overheid eerst de feitelijke toestand onderzoeken, toch wenst OVSG er aan te herinneren dat dit een uitvloeisel is van de doorgevoerde hervorming van het volwassenenonderwijs. Ondanks de aantallen moet er principieel naar een oplossing worden gezocht.

Schoolsport:

OVSG stelt vast dat de tekst van de memorie van toelichting aangepast werd voor de organisatie van schoolsport zoals ook de VLOR adviseerde, maar dat de tekst van het voorontwerp niet volgt. Uit de formulering in het voorontwerp blijkt dat de organisatie van schoolsport werd weggeschreven, wat problematisch blijft voor OVSG. De tekst van het decreet gaat immers voor op de tekst van de memorie van toelichting.

Capaciteitsproblematiek:

OVSG vindt het positief dat er maatregelen genomen worden om de demografische boom op te vangen die nu verschuift naar het secundair onderwijs. Niettemin wenst OVSG te wijzen op een paar aandachtspunten. Er moet duidelijk zicht zijn op de leerlingencoëfficiënten, en OVSG begrijpt dat dit nader zal geregeld worden in een BVR. In die BVR zal het percentage van stijging zodanig zijn er eenzelfde percentage gehanteerd wordt voor stijging en daling. Ook moet dat percentage duidelijk en op voorhand vastliggen. Vele scholen zullen pas hun capaciteit kunnen verhogen wanneer er zekerheid is op de extra uren. Een maand overbruggen met te grote klassen is nog wel mogelijk, maar die feitelijke toestand kan niet voor een heel schooljaar. Zonder uitsluitsel over deze prefinanciering zullen scholen het risico van capaciteitsuitbreiding niet kunnen nemen, terwijl die capaciteitsuitbreiding nu net wel aan de orde is.

In dat verband blijft OVSG de cumulatieve voorwaarden moeilijk vinden.

6 maart 2018

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs