Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG geeft een ‘niet-akkoord’ op de onderwijsbegroting 2020

vrijdag 8 november 2019

De Vlaamse regering heeft zijn begrotingsaanpassing voor 2019 en begrotingsopmaak voor 2020 voorgesteld. OVSG heeft na onderhandelingen en via een advies van de Vlor bedenkingen bij deze voorstellen.

Eerst en vooral waarderen we de budgettaire inspanning voor zowel het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs. De werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs worden gelijkgetrokken met die van het lager onderwijs. Deze werkingsmiddelen blijven geïndexeerd in tegenstelling tot die van de andere onderwijsniveaus. Hiermee realiseert de regering een eerste maatregel van het actieplan basisonderwijs waarvoor de sociale partners én OVSG tijdens de vorige legislatuur hebben geijverd.

Maar naast het positieve voor het basisonderwijs, noteren we heel wat besparingen of het niet volledig toekennen van de voorziene middelen aan de overige onderwijsniveaus en aan de pedagogische begeleidingsdiensten. Er is een algemene besparing op de werkingsmiddelen van 6% (looncomponent uitgezonderd) en er volgt een niet-indexering van de werkingsmiddelen.

Het deeltijds kunstonderwijs, dat voor 90% door steden en gemeenten wordt georganiseerd, wordt meerdere keren getroffen door de voorgestelde besparingen. Nochtans behoren de huidige werkingsmiddelen al tot de laagste binnen het beleidsdomein onderwijs en zijn deze al jaren ontoereikend. Dat is een rem op het vorig jaar gelanceerde nieuwe decreet, dat zo hoopvol van start ging.

De pedagogische begeleidingsdiensten moeten bovenop de 6% besparing op hun werkingsmiddelen extra besparen ten belope van € 650.000 in 2020 (globaal voor alle pedagogische begeleidingsdiensten). Een besparingspad van 11 miljoen euro wordt uitgerold tegen 2024. Dit gaat over 1/3 van de globale omkadering van de pedagogische begeleiding, terwijl hun kerntaak net het ondersteunen van scholen bij hun kwaliteitsontwikkeling is. Het is voor ons onaanvaardbaar dat de begeleiding zoveel moet bijdragen om het globale besparingsbedrag voor het beleidsdomein Onderwijs te realiseren. OVSG wenst zo snel als mogelijk in gesprek te gaan met de minister om alternatieve voorstellen te formuleren en de impact op de pedagogische begeleidingsdiensten te beperken.

Hier beperken we ons tot de maatregelen die zijn opgenomen in het programmadecreet. We willen evenwel ook onze ongerustheid uiten over de bijkomende besparingen in Onderwijs, zoals gepland in de meerjarenraming. Dat betekent in vele gevallen een meervoudige besparing tot in 2024.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs