Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG gaat akkoord met het ontwerp van onderwijsdecreet XXIII

woensdag 17 april 2013

Het overgrote deel van de bepalingen uit dit voorontwerp zijn technische bepalingen die met het oog op een ordentelijke start van het schooljaar genomen worden.

De overheid maakt van dit decreet ook gebruik om haar talennota gedeeltelijk te realiseren. OVSG onderschrijft daarbij het basisprincipe dat kennis van de onderwijstaal essentieel is om tot goede leerprestaties te komen. Wel hebben wij een aantal fundamentele bedenkingen bij de manier waarop één en ander geconcretiseerd wordt.

De talennota stelt dat 15 % van de leerlingen basisonderwijs en 10 % van de leerlingen secundair onderwijs het Nederlands niet als thuistaal hebben. De talennota richt zich vooral tot die doelgroep. Bij de uitwerking van de nota in dit decreet blijkt deze focus echter totaal verdwenen. Elk kind dat instroomt in het lager onderwijs, zal nu gescreend worden op zijn taalniveau, zelfs als de school het kind door en door kent omdat ze er al jaren mee gewerkt heeft in het kleuteronderwijs. Ook bij de instroom in het secundair onderwijs wordt het taalniveau gescreend, zelfs wanneer de leerling probleemloos zijn getuigschrift basisonderwijs verwierf en een normaal niveau van de onderwijstaal bereikt.
Wij stellen ons de vraag of het screenen van alle kinderen geen overbodige planlast teweeg brengt. Dit zal veel tijd en geld kosten aan de scholen die dit met dezelfde mankracht en slechts gedeeltelijk geïndexeerde werkingsmiddelen moeten waarmaken.

Ook de verplichting een beroep te doen op een ‘valide en betrouwbaar screeningsinstrument’ roept vragen op. Een screening waarbij het taalvaardigheidsniveau van een leerling in zijn geheel in kaart wordt gebracht is een complex en tijdsintensief proces waarbij o.m. observatie op verschillende momenten en in verschillende contexten wenselijk en noodzakelijk is. De bepaling van de beginsituatie maakt deel uit van het didactisch handelen van een leraar. Het opleggen van een screeningsinstrument is daarvoor niet het geschikte middel. Wij zijn dan ook benieuwd welke instrumenten de overheid naar voor zal schuiven in de toolkit die zij in de memorie vermeldt. In elk geval willen we benadrukken dat het gebruik van de toolkit vrijblijvend moet zijn en dat elke school ten allen tijde voor andere screeningsvormen moet kunnen kiezen wanneer zij die valide en betrouwbaar acht.

Tijdens de onderhandelingen schoven wij de problematiek van de dubbele inschrijving van leerlingen en de correlatie met de capaciteitsproblematiek naar voor. Via Discimus is het nu mogelijk deze dubbele inschrijvingen vast te stellen, maar helaas ook niet meer dan dat. Pas bij de start van het schooljaar wordt duidelijk waar die leerlingen effectief school zullen lopen. De andere scholen kunnen enkel vaststellen dat zij onnodig een plaats hebben vrijgehouden en mogelijk zelfs andere leerlingen weigerden. Dit vormt een enorm probleem bij het in kaart brengen van de exacte nood aan plaatsen in het onderwijs. Het is momenteel zowat de grootste hinderpaal bij het efficiënt inzetten van de capaciteitsmiddelen. Wij deden een voorstel om Discimus zo aan te passen dat dubbel inschrijven onmogelijk wordt. De overheid heeft dit voorstel op juridische en technische gronden afgewezen. Wij vragen dit probleem niet opzij te schuiven, maar om hier een prioritair punt van te maken in het beleid omtrent het capaciteitsvraagstuk.

Tot slot zijn wij tevreden met de grondige hervorming van de organisatie van de taalexamens in de centra voor volwassenenonderwijs. Bij de invoering van het huidige systeem in Onderwijsdecreet XX hadden we ernstige bezwaren. Met genoegen stellen wij vast dat de overheid deze regeling nu hervormt zodat het volwassenenonderwijs hierin wél erkend wordt. In de praktijk zal dit veel haalbaarder blijken. Het sluit overigens aan bij het alternatief dat wij destijds zelf in de onderhandelingen over Onderwijsdecreet XX hadden voorgesteld.

Cheap Nike Air Max 2017 For Online Sale

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs