Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG gaat akkoord met het ontwerp van decreet over een omkaderingssysteem voor het kleuter- en lager onderwijs

woensdag 15 februari 2012

OVSG gaat akkoord maar formuleert hierbij toch nog een aantal fundamentele opmerkingen:

OVSG vindt het positief dat dat de overheid geluisterd heeft naar onze verzuchtingen en opmerkingen en het oorspronkelijk voorstel op een aantal essentiële plaatsen heeft bijgestuurd.
Op basis van onze fundamentele uitgangspunten vinden wij voorliggende tekst een aanvaardbaar compromis waarbij een evenwicht is betracht tussen de situatie van landelijke levensvatbare scholen enerzijds en de specifieke uitdagingen waarmee onze basisscholen in de grootsteden worden geconfronteerd.

Wij vinden het positief dat de overheid haar initiële voorstel heeft aangepast aangaande de aparte telling en er uiteindelijk voor geopteerd heeft om een nieuwe – meer objectieve - wijze van aparte telling in te voeren. Hierdoor blijft het bestaansrecht van levensvatbare scholen in buurten en gemeenten gegarandeerd wat voor ons een cruciaal gegeven vormt.

De invoering van één lestijdenschaal voor heel Vlaanderen zorgt ervoor dat het kleuteronderwijs een duidelijke groei kent aan omkadering; de gelijkschakeling met het lager onderwijs maakt eindelijk komaf met de historische en achterhaalde ongelijkheid tussen beide onderwijsniveaus op het vlak van de omkadering.

Een geïntegreerde omkadering met een bandbreedte van 8,85 % voor de SES-lestijden laat toe dat scholen met een populatie die aantikt op de SES-indicatoren voldoende omkadering krijgen om een antwoord te bieden aan de noden van deze leerlingen. We vinden het ook belangrijk dat de omkadering via de schalen voor het geheel van het basisonderwijs er niet op achteruitgaat. We stellen hier wel een verschuiving vast van het lager onderwijs naar het kleuteronderwijs en hoewel dit niet altijd evident is, aanvaarden we dit vanuit de wetenschap dat inspanningen bij de jongste kinderen (kleuters) het meest positieve effect ressorteert wat betreft hun leer- en ontwikkelingskansen.

We vinden het een goede zaak dat de lestijden in grote mate ontkleurd en geïntegreerd worden in het nieuwe omkaderingsmechanisme. Dit geeft de mogelijkheid aan de schoolbesturen de omkadering zo optimaal mogelijk aan te wenden met het oog op de realisatie van kwaliteitsvol onderwijs.
OVSG vindt het logisch dat scholen zich moeten verantwoorden ten aanzien van de overheid die hen omkadering ter beschikking stelt. Wij zijn tevreden dat scholen deze verantwoording globaal afleggen in het kader van de doorlichting zonder dat aparte procedures of een andere werkwijze worden gehanteerd voor de SES-lestijden. Wij vinden het dan ook niet meer dan logisch dat een geïntegreerde omkadering aan een geïntegreerde doorlichting wordt onderworpen.
In dit verband vinden wij het ook goed dat scholen in hun schoolwerkplan aangeven hoe zij via hun zorg- en gelijkekansenbeleid werken aan de optimale leer- en ontwikkelingskansen van al hun leerlingen. Hoewel het hier om afzonderlijke pakketten gaat, is er in de praktijk een duidelijke samenhang tussen deze beide componenten binnen de werking van de basisschool; deze realiteit vindt nu zijn terechte vertaling in het schoolwerkplan. OVSG vindt dit een belangrijke eerste stap in de verdere integratie van de zorgomkadering.

Ten tijde van de invoering van de nieuwe financiering was er geen enkele school die een verlies leed. Het huidige budget laat niet toe om ervoor te zorgen dat geen enkele school in dit nieuwe systeem omkadering zou verliezen en dat betreuren we.
De overheid biedt hier ten dele soelaas door het voorzien van een sociale maatregel waarbij een aantal verliezende scholen toch nog voor 3 schooljaren lestijden ontvangen teneinde hun verlies enigszins te kunnen compenseren.

Hoewel wij de nieuwe omkaderingssystematiek aanvaardbaar vinden, heeft de toepassing in Brussel voor een aantal scholen zware gevolgen. Door de snelheid waarbinnen deze scholen dit verlies moeten nemen, ontstaat het risico dat bepaalde vestigingsplaatsen in Brussel met sluiting worden bedreigd of overgeheveld zullen worden naar het Franstalig onderwijs.
Gelet op de huidige capaciteitsproblematiek en de aanwezigheid van Nederlandstalig onderwijs in Brussel, is het geen goede zaak dat de betrokken scholen verstoken blijven van enige overgangsmaatregel die hen de kans moet geven om zich aan te passen aan hun nieuwe situatie.

We stellen vast dat het principe van een aanwendingspercentage opnieuw in de tekst verschijnt en betreuren dit. We vinden het, vanuit het legaliteitsbeginsel, wel correct dat het aan de decreetgever toekomt om dergelijk percentage te bepalen en er niet langer geopteerd werd om dit via een machtiging aan de Vlaamse regering over te laten.

De waarborgregeling mbt de lichamelijke opvoeding blijft per niveau beperkt tot de aanvullende lestijden LO zoals die bij de toenmalige cao werden toegekend. Dit kan voor OVSG geen aanleiding zijn om in de toekomst de onderwijstijd nog verder centraal te gaan vastleggen.

Ten slotte blijft OVSG er bij de overheid op aandringen om volgende belangrijke elementen te verwezenlijken:

  • Gelet op de impact van dit nieuwe omkaderingssysteem vraagt OVSG een degelijke evaluatie van het systeem teneinde de gevolgen ervan voor het basisonderwijs in Vlaanderen blijvend te kunnen opvolgen en noodzakelijke bijsturingen te kunnen doorvoeren. In dit verband kijken we ook uit naar de resultaten van de evaluatie van de nieuwe financiering waarin leerlingenkenmerken ook werden meegenomen.
  • OVSG vraagt een transparant en betrouwbaar omkaderingssysteem en blijft daarom vragen de verklaringen op eer met betrekking tot “thuistaal” en “diploma van de moeder” zo snel als mogelijk te vervangen door robuuste en objectieve voorspellers.
  • Van zodra er meer budgettaire ruimte is vragen wij voor het kleuteronderwijs ook de gelijkschakeling met het lager onderwijs op het niveau van de werkingsmiddelen.

Heel Shoes Boat Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs