Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Op weg naar meer inclusie: ondersteuningsnetwerken vanaf volgend schooljaar

dinsdag 2 mei 2017

Tijdens de eerste week van de paasvakantie werden er in de Vlaamse begrotingscontrole extra middelen voorzien voor het M-decreet. Eveneens kwam er een nota van de Vlaamse Regering waarin een ondersteuningsmodel voorgesteld wordt dat scholen moet versterken in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit ondersteuningsmodel bouwt voort op de ervaringen die we de voorbije twee jaar opdeden. We evolueren van de pre-waarborgregeling in schooljaar 15-16 over waarborgprojecten in 16-17 naar een ondersteuningsmodel dat uitgerold wordt vanaf 1 september 2017.

In het verlengde van de waarborgregeling

Het voorgestelde model ligt in het verlengde van de waarborgregeling basisonderwijs die OVSG de afgelopen jaren samen met de scholen heeft uitgerold. Ook in de waarborgregeling werken scholen voor buitengewoon onderwijs samen met scholen gewoon onderwijs, waar ze kennis en ervaring delen en leerkrachten ondersteunen in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
De ondersteuning is gericht op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm). Scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdienst zullen verder vorm geven aan de realisatie van de ondersteuningsnetwerken, ook vanuit een netoverstijgende samenwerking.

Middelen Waarborg en GON worden één geheel

Vanaf schooljaar 17-18 worden de middelen voor geïntegreerd onderwijs (GON), de ION-middelen, de afwijkingsuren GON-ASS en de waarborgmiddelen (zowel basisonderwijs als secundair onderwijs) samengevoegd tot één budget. Dit budget wordt aangevuld met de extra middelen (15 miljoen euro recurrent vanaf 1 september 2017).
Het globale budget zal volledig worden ingezet voor de ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs. OVSG heeft er ook in het verleden altijd voor gepleit om een deel van de waarborgmiddelen te laten terugvloeien naar de omkadering van het buitengewoon onderwijs, vooral naar de types Basisaanbod en 3 omdat die geconfronteerd worden met een stijgende complexiteit aan onderwijsbehoeften van de leerlingen in deze types. Hoewel dit nochtans in het M-decreet staat, zien we daar niets van terug.
Voor schooljaar 2017-2018 zal 70% van dit globale budget lineair worden toegekend op basis van het aantal leerlingen gewoon onderwijs (basis en secundair) en 30% op basis van het gemiddeld aantal GON-leerlingen van de voorbije drie schooljaren.

Competentiebegeleiding

In het nieuwe model wordt een duidelijke rol toegekend aan de competentiebegeleiders. In de toekomst zullen ze gericht worden ingezet in de ondersteuningsnetwerken. Zij zullen de leerkrachten en paramedici buitengewoon onderwijs vormen in en ondersteunen bij hun nieuwe rol van ‘coach’. Ook in het kader van de (pre-)waarborgregeling gaan teamleden buitengewoon onderwijs nu al coachend optreden bij leerkrachten gewoon onderwijs. Van de competentiebegeleiders wordt verwacht dat ze de verbinding maken tussen het ondersteuningsnetwerk en de reguliere werking van de pedagogische begeleidingsdienst.

Enkele bedenkingen

Het is nog onduidelijk hoe de leerlinggerichte ondersteuning (GON) zal evolueren. Wat bv. met leerlingen die nog recht hebben op GON voor een schooljaar? Een overgangsperiode is hiervoor aangewezen.
In juli 2016 besliste het Vlaams parlement via een mini-decreet om ook de werkingsmiddelen die gekoppeld zijn aan de waarborgregeling met terugwerkende kracht toe te kennen aan de scholen buitengewoon onderwijs van de (pre-)waarborgprojecten. Het is nog steeds wachten op een uitvoeringsbesluit om dit mogelijk te maken. Deze middelen zijn noodzakelijk om de gemaakte kosten (zoals verplaatsingsonkosten) met terugwerkende kracht te compenseren. OVSG dringt erop aan om dit mini-decreet uit te voeren, vooraleer de ondersteuningsnetwerken op 1 september 2017 van start gaan.
Wat betreft de gevolgen voor het personeel van het buitengewoon onderwijs wil OVSG een legistieke basis die maximaal inspeelt op de continuering van het personeelsbeleid dat de lokale besturen voeren en op de behoeften van deze personeelsleden.
Bovendien moet aandacht besteed worden aan de coördinatie om de ondersteuningsnetwerken uit te bouwen. Ook een legistiek kader is noodzakelijk.

Wat mag u van ons verwachten?

Door de overheid worden we gevraagd om de realisatie van de ondersteuningsnetwerken te faciliteren tegen 1 september 2017. De volledige uitrol moet echter pas gerealiseerd zijn tegen 1 september 2018.
We informeerden besturen en scholen buitengewoon onderwijs (OVSG en POV) over de inhoud van de nota tijdens een beleidsplatform op 19 april jl.
In de periode van 2 tot 15 mei bezoeken we de scholen buitengewoon onderwijs die momenteel een waarborgproject hebben. Tijdens deze ronde worden onder andere de omkadering (op basis van simulaties), de gebiedsafbakening en de expertisebreedte bekeken. Tegen eind mei worden de andere scholen buitengewoon onderwijs en de scholen gewoon onderwijs en schoolbesturen betrokken. Het is onze bedoeling om tegen eind mei een globale tekening klaar te hebben zodat we in juni enkel nog op specifieke situaties moeten inspelen. Eind juni bezorgen we een overzicht van de ondersteuningsnetwerken aan de overheid.

Vragen?
Neem contact op met bruno.sagaert@ovsg.be.  

Nike Air Penny 6

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs