Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Onderhandelingen over samenwerking deeltijds kunstonderwijs en leerplichtonderwijs zijn afgelopen

donderdag 15 maart 2018

OVSG geeft een protocol van gedeeltelijk akkoord bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs en formuleert een aantal fundamentele opmerkingen

Wat goed is:

 • Samenwerking tussen scholen voor basis- secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs wordt op structurele basis ondersteund wat positief is.
 • Via een amendement is ook het engagement van de overheid ingeschreven om de samenwerkingsinitiatieven na de eerste cyclus te evalueren in functie van een eventuele bijsturing van de regelgeving.

Een aantal fundamentele opmerkingen:

 • In het decreet en de bijbehorende memorie van toelichting lezen we dat de samenwerkingsinitiatieven een duurzaam effect beogen. Een samenwerkingsinitiatief krijgt echter maar de duurtijd van drie schooljaren. Het beklijvend effect, vooral op niveau van de leerling, kan hierdoor slechts minimaal zijn. Ook kunnen we hierbij het rendement van de middelen die in dit soort tijdelijke samenwerkingen geïnvesteerd worden in vraag stellen.
 • Momenteel lopen er al heel wat boeiende initiatieven. We moeten jammer genoeg constateren dat er met de opgebouwde expertise weinig of geen rekening werd gehouden. Deze expertise dreigt verloren te gaan. Bestaande goede praktijken dreigen hun werking te moeten stopzetten/ of zullen verder met eigen middelen dit moeten financieren.
 • Het valt te betreuren dat de de deelname van een academie en een school of instelling voor hoger onderwijs, of beide, die nog niet eerder deelnamen aan een lokaal samenwerkingsinitiatief als criterium staat ingeschreven.
 • Het ware wenselijk ook het streven naar een regionale spreiding op te nemen in de beoordelingscriteria.
 • Er wordt geen aandacht geschonken aan de bijkomende planlast.

Het had ook anders gekund!

Het voorstel (zie ook het advies van de VLOR) om de voorziene middelen in te kantelen in het reguliere financieringsmechanisme van de academies en het voorzien van een kwaliteitskader waaraan samenwerking tussen academies, scholen en instellingen van andere onderwijsniveaus moet voldoen, werd jammer genoeg niet weerhouden. Op die manier zou nochtans een omslachtige aanvraag- en gunningsprocedure worden vermeden, kan er flexibeler ingespeeld worden op lokale noden en opportuniteiten tot samenwerking, kan elke academie een samenwerkingsverband aangaan en wordt er vertrouwen en autonomie gegeven aan de academies, scholen en instellingen.

2 maart 2018

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs