Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Deeltijds Kunstonderwijs krijgt een niveaudecreet met kansen en cruciale pijnpunten

maandag 16 oktober 2017

Op 13 oktober keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet over het deeltijds kunstonderwijs (DKO) goed. Met deze beslissing krijgt het DKO als laatste onderwijsniveau een eigen en volwaardig decreet. Zo wordt het DKO verankerd binnen het beleidsdomein onderwijs. Al decennia lang was dat een verzuchting van OVSG. Ook het Rekenhof had fundamentele kritiek op het feit dat het deeltijds kunstonderwijs tot nu toe enkel geregeld was via besluiten en omzendbrieven.

Het ontwerp bevat sterke inhoudelijke elementen die het DKO in staat stellen om een toekomstgericht aanbod uit te bouwen. We denken bv. aan de instapleeftijd op 6 jaar voor iedereen en werken met einddoelen en leerplannen. Ook komt er een einde aan een algemene programmatiestop. Het DKO krijgt een plaats binnen de kwalificatiestructuur en kan daardoor volwaardige diploma’s afleveren voor de arbeidsmarkt. Er zal nauwer samengewerkt worden met het basis-, secundair en hoger onderwijs. OVSG gaf na de onderhandelingen een protocol van akkoord omwille van de doorbraak die met dit ontwerp wordt ingezet.

Fundamentele opmerkingen

Toch hebben we ook bedenkingen, voornamelijk bij de verdere uitwerking van de samenwerking met het leerplichtonderwijs en bij de toenemende planlast. We vragen dat de Vlaamse regering zich engageert om voor twee fundamentele opmerkingen alsnog een oplossing te bieden.

Het gaat ten eerste om meer omkadering voor de domeinen Muziek en Woordkunst-Drama (academies in de podiumkunsten). Terwijl leerlingen vroeger zullen beginnen met een instrument, constateren we een verlies aan omkadering, met als gevolg grotere klasgroepen en minder kwaliteit. We blijven ervoor pleiten om alle huidige middelen van het deeltijds kunstonderwijs binnen de nieuwe structuur in te zetten - zoals altijd beloofd - en vragen dat er geen middelen van bij de start worden afgeroomd.

Ten tweede blijft ook de vraag naar een middenkader voor de academie in dit voorontwerp onbeantwoord. En dat terwijl er taken en planlast bijkomen: werken met leerlingen met zorgnoden, samenwerken met leerplichtonderwijs en andere organisaties enzovoort. Bovendien worden de uren voor pedagogische coördinatie beperkt tot 3%. Dat was tot nu toe de enige oplossing om een soort van middenkader uit te bouwen voor de academie. De beperking hiervan tot 3% wil OVSG daarom uit het voorontwerp geschrapt zien, zolang er geen oplossing wordt gevonden in andere lopende dossiers zoals het loopbaanpact.

Het integrale protocol lees je hier.

Bijgevoegd: voorontwerp van decreet en de memorie van toelichting bij het decreet.

Women Jordan Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs