Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG geeft een protocol van niet-akkoord bij het ontwerp van decreet betreffende het duaal leren en de aanloopfase

donderdag 30 november 2017

OVSG is voorstander van duaal leren en heeft dat altijd op alle overleg dat met de overheid plaats vond, herhaald. Echter, zoals het ontwerp van decreet betreffende het duaal leren en de aanloopfase nu voorligt, is het onmogelijk een protocol van akkoord te geven. Te veel cruciale aspecten van het duaal leren zijn niet decretaal geregeld en ook al gaat de decreetgever het engagement aan om na een jaar het decreet bij te sturen, dan nog is de tekst die nu voorligt te onvolledig om te kunnen aanvaarden.

 1. Consensus als regelgeving

  In het decreet ontbreken regelingen omtrent volgende elementen: leervergoeding, verzekering, vakantieregeling en kwaliteitsborging mentoren. Nochtans zouden die zaken moeten geregeld worden vooraleer duaal leren in werking kan treden. De decreetgever wenst het bepalen van die regels over te laten aan de SERV en de opleidingsverstrekkers. Omtrent deze punten moet een consensus gesloten worden die dan nogmaals ter onderhandeling zal worden voorgelegd. Pas dan wordt de tekst overgenomen in het decreet. Bij gebrek aan consensus zal de overheid zelf met een voorstel komen tegen 1 september 2018. OVSG meent dat een consensus niet nogmaals voor onderhandeling moet worden voorgelegd, maar onverkort in een decreet moet worden opgenomen.

  OVSG vindt deze manier om tot regelgeving te komen merkwaardig, aangezien duaal leren behoort tot het voltijds leerplichtonderwijs.

 2. Te snelle timing

  Bij het uitwerken van het proefproject duaal leren, werd door de decreetgever beloofd pas een decreet te schrijven na een grondige evaluatie van de proefprojecten. Het is nog steeds wachten op een grondige analyse van de proefprojecten, terwijl er nu een onvolledig decreet voorligt waarvan verwacht wordt dat duaal leren organiek georganiseerd wordt op 1 september 2018.

  Het zou getuigen van goed bestuur om de proefprojecten te verlengen en te evalueren en dan met een volledig decreet duaal leren te implementeren vanaf 1 september 2019.

 3. BUSO valt weg

  OVSG stelt vast dat het Buitengewoon Secundair Onderwijs uit het duaal leren gelicht werd, terwijl het wel in de proefprojecten werd meegenomen. OVSG betreurt dat er voor de leerlingen van het BuSo OV 4 en OV 3 geen plaats meer is binnen duaal. Nochtans zouden die leerlingen zeker in aanmerking komen voor duaal leren.

 4. Terugvalbasis leerling duaal

  OVSG vindt het opmerkelijk dat leerlingen die in het systeem van duaal leren stappen, geen weg terug hebben. Eenmaal de leerling gekozen heeft voor duaal leren, moet hij daarin continueren. Nochtans werd tijdens de onderhandelingen benadrukt dat er in het belang van de leerling een terugkeer naar het regulier voltijds onderwijs moet worden voorzien. OVSG stelt vast dat de decreetgever blijft vasthouden aan die uitsluiting van terugkeer wat voor OVSG niet aanvaardbaar is.

 5. Rol van de mentor

  OVSG stelt vast dat de rol van de mentor slechts in grote lijnen is bepaald. De pedagogische deskundigheid van de mentor in het begeleiden van de leerling op de werkvloer is cruciaal. Van de mentor die minstens 14 uur de jongere op de werkvloer begeleidt, wordt op dit ogenblik geen pedagogische bekwaamheid verwacht.

  OVSG hoopt dat het mentorschap zich niet zal beperken tot enkel overdracht van kennis op de werkvloer, maar dat de invulling ruimer zal zijn, zoals een gedegen evaluatie van de leerling. Van scholen wordt steeds meer formele motivering van beslissingen verwacht. In een systeem van gedeelde taken zoals bij duaal leren, moet de mentor actief aanwezig zijn bij de beoordeling en ondersteuning van de leerling. De dialoog tussen hem en de school mag niet louter afhangen van de inspanningen van de trajectbegeleider en de school moet een beroep kunnen doen op de mentor.

 6. Uitbreiding van de rol van de trajectbegeleider

  OVSG stelt dan weer vast dat de rol van de trajectbegeleider uitgebreid wordt, maar dat alles binnen de uren moet gefinancierd worden. De overheid maakt geen bijkomende middelen vrij voor de uitbreiding van de taken.

Brussel, 28 november 2017

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs